Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Een nieuwe traditie voor onze Dorpskerk?

We zullen het zien op 30 mei a.s. Dan is het weer Hemelvaartsdag. We willen evenals vorig jaar in de vroege ochtend gaan dauwtrappen. Iedereen die van wandelen houdt en goed ter been is kan meedoen. We vertrekken om 7.00 uur vanaf het Oranjeweitje vóór de Dorpskerk en maken een wandeling van ongeveer anderhalf uur in onze eigen mooie omgeving. De natuur en de stilte zullen ons goed doen. Onderweg is er ruimte voor een korte overdenking, een gebed of gedicht. Na afloop staat een heerlijk ontbijt klaar bij de familie de Fouw. Deze vroege wandelochtend is minder geschikt voor jonge kinderen in verband met de rust en de stilte. Ook is het verstandiger om honden thuis te laten. Zin om mee te gaan? U kunt zich tot 28 mei a.s. opgeven bij Anne-Marie de Fouw per telefoon: 06-21230727 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Anneke van ’t Hull.

Diaconale vakantieweken vanuit Noord-Holland in Nieuw Hydepark te Doorn...
Al vele tientallen jaren werden vakantieweken voor minder valide mensen georganiseerd in het F.D. Roosevelthuis in Doorn. Sinds 2017 organiseert men deze vakantieweken in Nieuw Hydepark in Doorn. Voor deze weken worden mensen uitgenodigd die fysiek mindervalide zijn of door omstandigheden
moeilijk met reguliere vakantiearrangementen mee kunnen. Alle faciliteiten zijn aanwezig.

De organisatie is in handen van Stichting Holy Days en Protestantse Stichting Zorg Vakanties.

Een week vindt plaats in augustus, de andere in oktober. Meer informatie vindt u op www.stichtingholydays.nl of www.pszv.nl.

Graag brengen wij het volgende onder uw aandacht. Het is mogelijk hiervoor gegadigden op te geven. Kent u iemand die hiervoor in aanmerking zou komen maar waar diaconale ondersteuning nodig is? Meldt u zich dan aan bij de Diaconie van onze Gemeente. Dit kan per mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij gaan graag met u samen bekijken waar wij kunnen ondersteuning kunnen bieden.

Annette Horsman

Nu ramen en deuren weer open kunnen om het zachte lenteweer binnen te laten, waait er ook door de Kerkenraad een briesje met welkome berichten:

- Na lang zoeken hebben de Kerkrentmeesters een enthousiaste nieuwe koster voor onze Dorpskerk gevonden! Rob Hoogendoorn uit Laren is per 1 april zijn werkzaamheden begonnen, zich daarbij ondersteund wetend door ons team van hulpkosters. Wij heten Rob hierbij alvast van harte welkom in onze gelederen en verheugen ons op een goede samenwerking! In de volgende Onderweg zal Rob iets over zichzelf vertellen.

- Hoewel Henk Oort als ambtelijk secretaris al enkele jaren onmisbaar is, hebben wij hem nu alsnog bereid gevonden om scriba te worden. Dat betekent een kleine uitbreiding van zijn taken en verantwoordelijkheden, maar vooral ook een formele toetreding tot de Kerkenraad. Wij zijn dankbaar en verheugd over deze ontwikkeling. Henks nauwkeurigheid en integere dienstbaarheid is van grote waarde voor de Dorpskerk!

- In het kader van het 4-jaarlijkse gemeentebezoek van onze Classispredikant aan alle protestantse gemeenten van Noord-Holland, ontvangen wij op donderdag 25 april a.s. ds. Peter Verhoeff. Het doel van zijn bezoek is informatie en kennis te delen en te inspireren.

- We hebben een aantal activiteiten op de rol staan, waarover u later meer hoort maar die nu alvast in uw agenda kunt noteren:

  • Hemelvaartsdag 30 mei Dauwtrappen.
  • Vrijdag 21 juni Vrijwilligersavond

- Binnen de Kerkenraad is enige tijd geleden de commissie 2.0 ingesteld om zich te buigen over mogelijkheden om jongere mensen bij de Dorpskerk te betrekken. In de overtuiging dat ook jonge generaties behoefte voelen aan bezinning en verdieping vanuit het christelijke geloof, wordt er gezocht naar een manier om die groep te bereiken en te inspireren. We willen graag in contact komen met jonge mensen (tot ca. 50 jaar) die ons daarbij de weg kunnen wijzen en wellicht verder helpen. Uw suggesties en ideeën zijn van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Piet Oldenziel, Wnd.voorzitter

Rotary Laren-Blaricum organiseert een paaslunch voor alleenstaande ouderen in de leeftijd van 75plus.

Zaterdag 20 april om 12.30 uur in het College de Brink in Laren. Die maaltijd wordt u aangeboden. Zo nodig kan voor vervoer worden gezorgd.

Aanmelden kan tot 5 april.

In de Voorhof liggen folders: ‘De lente vier je samen!’ Daarin zit een aanmeldingsformulier.

Aan het begin van een nieuw kalenderjaar hebben veel mensen een natuurlijke behoefte om vooruit te kijken, plannen te maken voor het komende jaar en ook voor de verdere toekomst. Dat is in de Kerkenraad niet anders, ook al loopt het kerkelijke jaar eigenlijk in een ander ritme dan het kalenderjaar. Zo worden er plannen gemaakt over de invulling van een aantal vacante functies in kerk en bestuur.

We zijn al enige tijd op zoek naar een nieuwe koster. Helaas blijkt het niet eenvoudig om een geschikte kandidaat te vinden. Wij zijn dan ook enorm blij met de schier onuitputtelijke hulp die Harry van Schaik biedt. Misschien is het u wel opgevallen, dat Harry recent enkele ‘stagiairs’ onder zijn hoede heeft, die worden ingewerkt als hulpkoster. Een zestal kerkgangers heeft zich hiervoor aangemeld, om de kar voorlopig samen te trekken. Geweldig!

Verder gaan we naarstig op zoek naar een nieuwe voorzitter van de Kerkenraad, ter vervanging van de huidige interim-voorzitter en als opvolger van Bram Veerman. Wij houden ons graag aanbevolen voor namen van kandidaten uit ons midden.

Er zijn ook plannen voor nieuwe activiteiten in de komende periode. Jan van Vembde heeft aangeboden om (weer) diverse uitjes te organiseren, zoals een Lutherwandeling door Amsterdam en met een gids het Catharijneconvent in Utrecht bezoeken. Fijn als Dorpskerkgenoten dit voor elkaar willen organiseren!

De levende ideeënbus, waarbij onze predikant achter in de kerk zit om uw ideeën en wensen te horen, leverde onlangs eveneens een paar bruikbare suggesties op. We gaan ermee aan de slag; houdt u vooral de website, de orde van dienst en de Onderweg in de gaten voor meer nieuws en informatie!

Op 23 en 24 maart a.s. houdt de diaconie een actie voor de Voedselbank. Hierover treft u elders op de website meer informatie aan.

Op 6 april a.s. plannen enkele kerkenraadsleden een bezoek aan de Landelijke Pastorale Dag in Woerden. Het thema is “Ken je mij? Een goed verhaal over "eenzaamheid en verbinding”. Door middel van diverse workshops kan ieder zijn eigen verdieping in het thema zoeken. In het kader van vorming en toerusting bieden wij de wijkcontactpersonen de gelegenheid om ook deel te nemen aan deze themadag. Zij krijgen hierover per mail meer informatie.

En tot slot, na al dat vooruitkijken, nog even een terugblik: de Kerkbalansactie is begin februari naar voldoening afgesloten. In werkelijkheid blijft de penningmeester gewoonlijk het hele jaar door druk met de afwikkeling, omdat toezeggingen en betalingen natuurlijk niet alleen maar in de actieperiode binnen komen. Maar een eerste en belangrijke indruk kan nu al wel worden gegeven: er zijn meer toezeggingen gedaan dan in voorgaande jaren en het lijkt erop, dat daarmee de begroting kan worden gehaald. Een goed vooruitzicht dus (mits de toezeggingen ook daadwerkelijk worden voldaan).

De wijkcontactpersonen, die zich elk jaar weer geweldig inzetten voor de verspreiding van de Kerkbalans, worden bij deze nogmaals door de Kerkrentmeesters zeer hartelijk bedankt voor hun hulp!

Rest ons nog u allen een goede voorbereidingstijd voor Pasen te wensen. Wellicht dat de Meditatieve Momenten op maandagavond of de 40-dagenkalender in de Voorhof u hierbij kunnen inspireren.

Met vriendelijke groet, namens de Kerkenraad
Piet Oldenziel, (interim-)voorzitter

In het kosterloze tijdperk vervult, sinds het vertrek van Ron Flens, Harry van Schaik elke zaterdag en zondag de taak van koster. Daarnaast vervult hij die taak ook bij rouw- en trouwdiensten in onze Dorpskerk.

Om hem in staat te stellen af en toe een vrije zaterdag en zondag te hebben is er een groepje gemeenteleden bereid gevonden zijn taak zo nu en dan over te nemen. Eerst lopen ze met Harry mee om het vak te leren, daarna kunnen ze de taak zelfstandig uitvoeren in de verwachting dat die taak een tijdelijk karakter heeft. Na het aanstellen van een nieuwe koster heft de groep zich op. Ter informatie een foto van de “kosters in opleiding” rondom Harry.

VRAAG & ANTWOORD:
(door Mieke Bleys en Henk Aertsen)

Vorige maand ging het over de haan op de kerktoren, nu het symbool dat zich onder de voeten van diezelfde haan bevindt: een kruis. Een oplettende kerkganger wees mij op het bestaan ervan, dacht dat het een Hugenotenkruis was en vroeg zich af wat zo’n kruis daar te zoeken heeft. Vanaf de grond gezien zou je inderdaad denken dat het een Hugenotenkruis is, maar als je er met je camera of smartphone op inzoomt, zie je dat de vorm toch anders is en dat het geen Hugenotenkruis kan zijn.

Wat is het dan wel? Het boekje van Ds. Bert Berkhof Een toren in de tijd geeft geen uitsluitsel. Ook navraag bij de burgerlijke gemeente van Blaricum (eigenaar van de toren) en de Historische Kring levert vooralsnog niets op. Weet u er meer van, laat het ons weten!

Het Hugenotenkruis was eens het kenteken van de Franse protestanten, de Hugenoten, en was vermoedelijk ontworpen door een Franse edelsmid kort na het herroepen in 1685 van het Edict van Nantes dat de Franse protestanten godsdienstvrijheid had gegeven. Omdat het een kruis is vol symboliek, zullen we het hier nader beschouwen.

Het centrum wordt gevormd door vier vlammen in de vorm van een Maltezerkruis, verbonden door een kroon, waarvan velen menen dat het de doornenkroon van Jezus voorstelt. In de oorspronkelijke versie werd die cirkel gevormd door vier Franse lelies, wat zou kunnen wijzen op de trouw en loyaliteit van de hugenoten aan hun land en hun koning. In de latere versie zijn de lelies vervangen door vier harten, verwijzingen naar de liefde, voor elkaar, voor God (Joh. 13: 34 –“Hebt elkander lief”). Op de spitsen van het kruis bevinden zich acht parels. De parel is het symbool van de zuiverheid en het getal acht zou duiden op de acht categorieën van mensen die Jezus noemt in de zaligsprekingen in de Bergrede (Matteüs 5:3-10 – de nederigen van hart, de zachtmoedigen, de treurenden, zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, de barmhartigen, de zuiveren van hart, de stichters en zij die vervolging lijden omwille van de gerechtigheid). Onder aan het kruis hangt een duif, symbool van de Heilige Geest.

Het Hugenotenkruis was vanaf het begin een groot succes, want het gaf de protestantse gelovigen een kruis te dragen dat anders was dan het katholieke symbool. Tegenwoordig is het een algemeen protestants symbool.

Met dank aan Alfred C. Bronswijk, Christelijke symbolen van A tot Z.
Uitg. Boekencentrum, 2006.

Onlangs heeft Elly Recourt laten weten,dat zij haar functie als voorzitter van de Bloemencommissie gaat beëindigen.
Na vele jaren stopt zij met haar activiteiten. Wij zijn haar veel dank verschuldigd en zullen met de Bloemendames afscheid van haar nemen en haar werkzaamheden zo goed mogelijk voortzetten. Ook de gezamenlijke uitstapjes waren altijd heel gezellig.

Wij danken haar zeer voor de prettige samenwerking.
Jeanne, Ge, Tobi, Bea, Mia, Ria, Diesje, Aly

Op het moment dat u dit leest wordt er al een aantal weken ijverig gerepeteerd voor het muziekproject "The Passion".

The Passion is een poppassie gecomponeerd door Adrian Snell. Ze volgt het verhaal van Jezus’ lijden, sterven en opstanding. Adrian Snell is in staat om het passieverhaal indringend dichtbij te brengen. The Passion wordt uitgevoerd door instrumentalisten, koor, solisten en een verteller. Afwisselend worden korte gesproken teksten en muziek ten gehore gebracht.

Anne-Marie Blink (u kent haar nog van de Missa Criolla) coacht de vocale solisten en Thijmen Jacobse doet hetzelfde bij de begeleidende musici. Job de Bruijn heeft de algemene leiding.

Datum: zondag 14 april (Palmzondag)
Tijd: 18.30-19.30 uur
Plaats: Ontmoetingskerk, Kerklaan 41, Laren
Leiding: Job de Bruijn

Meditatief moment in de 40-dagentijd

Gedurende de 40-dagentijd op alle maandagavonden.

Maandag 19 maart, 25 maart, 1 april, 8 april, 15 april, van 19.15-19.45 uur.
Muziek, stilte, Schriftlezing met meditatieve vragen, avondgebed en collecte voor het veertigdagenproject. We zitten in een kring voorin de kerk.

Welkom, ook voor één keer.

 

In de dienst van 27 januari 2019 heb ik het volgend bericht uitgesproken:
In de vergadering van 24 januari jl. van de Kerkenraad heeft de voorzitter Bram Veerman het volgende meegedeeld:
"Zeer tot mijn grote spijt en na ampele overweging ben ik tot de conclusie gekomen, dat ik op dit moment niet de juiste man op de juiste plaats ben en dat ik daarom in het belang van de Dorpskerk mijn functie als voorzitter neerleg".

De Kerkenraad heeft hiervan met droefheid kennis genomen, maar respecteert zijn beslissing. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor het vele en moeilijke werk dat hij in de afgelopen drie jaren heeft verricht. Gelukkig blijft hij zijn overige activiteiten voor de Kerk continueren.
In dezelfde Kerkenraadsvergadering is Piet Oldenziel benoemd tot waarnemend voorzitter. Hierbij zij opgemerkt dat er zo spoedig mogelijk een nieuwe voorzitter gezocht moet worden.

Piet Oldenziel