Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Een Johannes Passie in zakformaat met toegift

Zaterdag 11 maart om 16.30 uur in de Pauluskerk in Baarn (vesper)
Zondag 12 maart om 15.00 uur in de Dorpskerk in Blaricum 

Laat één ding duidelijk zijn: aanstaande zaterdag klinkt er geen integrale uitvoering van Bachs Johannes Passion. Binnen het bestek van een klein uur U, springt de Bach Cantorij Baarn hink-stap-sprongsgewijs door de Johannes Passie van 1724 en 1725.
Koor en orkest van de  BCB voeren delen uit deze passies uit, afgewisseld met toepasselijke orgelwerken. Het programma kijkt verder dan louter het passieverhaal en sluit af met de sinfonia en het slotkoraal uit BWV 42, “Am Abend aber desselbigen Sabbats”, geschreven voor de eerste zondag na Pasen (première 8 april 1725).
Zaterdag geen vocale solisten, wel  –als altijd- een koor en orkest op het vinkentouw, dit keer onder leiding van de vaste organist, Henk van Zonneveld. Concertmeester is Ruth Noyon. 

een paar kanttekeningen
Het blijft een fascinerend gegeven: twee hoofdstukken uit het evangelie van Johannes die het raamwerk leveren voor Bachs eerste grote passiewerk.

Een klein jaar nadat hij als cantor van de Thomaskerk te Leipzig was aangesteld, klonk zijn Johannes Passion op Goede Vrijdag 7 april 1724 in de vesperliturgie van de Lutherse eredienst in de Nicolai Kirche. Met de uitvoering van passiemuziek bleef Bach trouw aan het initiatief van zijn voorganger Johann Kuhnau. Bezien vanuit de tekst en vorm van het openingskoor gaf Bach met zijn compositie een vervolg aan het 17de eeuwse gebruik van de zogenaamde ‘historia-passie’. Bach combineerde een instructief element, Zeig’uns durch deine Passion, met een interpretatie van het evangelie van Johannes om zo de grootsheid van Christus, Herr, unser Herrscher, te illustreren. Deze woorden zijn door Bach of zijn (anonieme) librettist waarschijnlijk overgenomen uit het Dresdner Gesangbuch, dat indertijd alom in Sachsen werd gebruikt. In dit liedboek luidde de tekst  Herr, unser Herrscher, dessen Name herrlich ist in allen Landen

De conservatieve gemeenteraad van Leipzig had Bach nog voor hij in dienst trad, erop gewezen, dat composities van theatrale aard niet gewenst waren. Niet alleen opera’s waren uit den boze, zelfs de muziek voor de kerkdienst moest gespeend zijn van elke wereldlijke invloed. Met het voltooien van zijn Johannes Passion heeft Bach, muzikaal gezien, de aan hem opgelegde stilistische beperkingen gelukkig doelbewust omzeild. Deze is wel degelijk een dramatisch werk. Niet alleen is de evangelist bij Bach een expressieve verteller, ook de andere personages zoals Christus, Petrus, Pilatus en het volk (de turbae-koren) zijn theatrale zetstukken in het expressieve muzikale discours.

Ook bij de samenstelling van het tekstmateriaal had Bach rekening te houden met allerlei regels, ditmaal van de kerkenraad, die o.a. voorschreven dat uitsluitend uit bestaande bijbelse passieteksten werd geput. Bach kwam met zijn librettist tot een compilatie van teksten; deels dus rechtstreeks uit het evangelie van Johannes (hoofdstuk 18 vers 1 tot hoofdstuk 19, vers 42) en deels uit gedichten van Brockes, Postel, Weise en andere religieuze dichters.

Spannend openingskoor
Tussen de “synoptische”, naar elkaar verwijzende evangeliën van Matteüs, Marcus en Lucas, en dat van de jongste evangelist, Johannes, bestaan karakteristieke verschillen die we ook in Bachs passies terugvinden. Voor Johannes is Jezus primair de Zoon Gods die in opdracht van zijn hemelse Vader een vooraf bepaalde aardse missie volvoert; vandaar de veelvuldige verwijzingen naar oud-testamentische teksten die het allemaal al voorspelden. Bachs openingskoor wijst dan ook niet naar zijn komende lijdensweg, maar naar zijn koningsschap: Herr, Herrscher en de passie dient vooral om te bewijzen dat Jezus de Messias was: Zeig uns (...)das du der wahre Gottessohn.... Jezus’ lijden is ook geen smartelijk en beklagenswaardig menselijk lijden, maar een noodzakelijke fase in zijn terugkeer naar de hemel: het ultieme machtscentrum van het goddelijk imperium. Sterker dan in de andere evangeliën wordt bij Johannes benadrukt, dat de lijdende Christus (homo deus) als vleesgeworden Woord zijn hoogheid niet verliest. De ‘ware mens’ is de ‘ware God’. Jezus is de heerser, de superheld van Juda. Bij wie of waar de echte macht berust, komt tot uiting in de, letterlijk, cruciale scène, de confrontatie tussen Pilates en Jezus, De tweespraak tussen beiden spitst zich toe op de kernvraag: Pilates: “Dus jij bent koning?” Jezus: “Jij zegt het. Ik ben een koning. Ik ben daartoe geboren en op aarde gekomen, opdat ik voor de waarheid zou getuigen. Wie uit waarheid is, die hoort mijn stem.” Pilatus: “Wat is waarheid?” en vervolgens zegt hij tot het volk dat buiten wacht: “Ik vind geen schuld aan hem” en levert Jezus vervolgens uit.

Het wordt het keerpunt in het evangelieverhaal en dus ook in de JP. Pilatus (vertwijfeld?) trekt zich terug, de afloop is nu onontkoombaar.
In dat licht wordt het met terugwerkende kracht duidelijk waar het opmerkelijk stoere  openingskoor op preludieert. De onconventionele constructie van dat koor helpt daarbij: het gaat om de triniteitsgedachte, de alles overkoepelende drievuldigheid. Continuo-bas, altijd doorgaand en vast fundament (God de Vader),  de vaak dissonerende blazers duiden op lijden (de Zoon) en de als duiven zwevende strijkers dragen de Heilige Geest. Kortom, net als in een goede ouverture bij een opera is de grondgedachte al geheel en al in één machtig muzikaal gebaar samengebald. Hore wie horen kan. 

Van passie naar vredelust
Dat klinkt als een pelgrimstocht van Golgotha naar  een vredig lustoord aan de Vecht. Raar beeld misschien maar toch is er een rood draadje. Los van de apaiserende sinfonia aan het begin, gaat cantate BWV 42 in op de evangelietekst voor de zondag na Pasen, ofwel Witte Zondag. Opnieuw Johannes (een hoofdstuk verder) 20: 19-31, waarin de discipelen, angstig bijeen achter gesloten deuren, plotseling Christus in hun midden vinden. Bachs onbekende tekstdichter gebruikt uitsluitend het eerste vers van de tekst als uitgangspunt van de cantate,  een belofte voor alle tijden: wees niet bang voor bedreigingen uit een boosaardige buitenwereld. Geef ons vrede en goed bestuur. Hoe actueel dus het slotkoraal: Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten.

nogmaals de uitvoeringen zijn op:

zaterdag 11 maart om 16.30 uur in de Pauluskerk in Baarn
Zondag 12 maart om 15.00 uur in de Dorpskerk in Blaricum

Genoten hebben we van de prachtige middag met het Cuypersensemble op 29 januari, violisten van 8-18 jaar onder leiding van Liora Ish Hurwitz. Ontroerend was de spontane bijdrage van Platon Dalychuk, een 8-jarige Oekraïense vluchteling uit Huizen. Hij zong voor ons een aangrijpend lied over zijn verwoeste geboortestad Mariupol. De tekst is (samengevat): Ons Mariupol, Stad van Maria, vreedzame hemelse macht, / de gewetenloze vijand stroomt ons land binnen. / De stad ligt in as, maar zal opnieuw daaruit verrijzen. / Moedige mensen zijn helden als van staal, / onuitputtelijk als de zee, niet bang voor de dood. 

Op zondagmiddag 12 maart a.s. om 15.00 uur, is de Bach Cantorij Baarn te gast in de Dorpskerk in Blaricum. Bij afwezigheid van Boudewijn Jansen staat deze onder leiding van Henk van Zonneveld. Het programma bestaat uit delen uit de Johannespassion van J.S. Bach, aangevuld met de sinfonia en het slotkoraal uit BWV 42. Het geheel zal worden gelardeerd met teksten van diverse dichters. De toegang is vrij, maar we doen ook nu weer een oproep de deurcollecte ter bestrijding van de onkosten niet te vergeten.

Ik wil iedereen die aan het leerhuis Keltische spiritualiteit heeft deelgenomen, hartelijk bedanken voor hun inbreng tijdens de inspirerende bijeenkomsten. Een twintigtal deelnemers heeft hard gestudeerd en we hebben boeiende gesprekken gehad. Reizen kun je ook zonder letterlijk op reis te gaan.

Israëlreis

Mochten er nog lezers zijn die zich willen aansluiten bij de reis naar Israël, 29 mei-8juni, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met mij op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

Tienergespreksgroep

In de tienergespreksgroep is nog wel plaats voor enkele nieuwe leden. We komen eens in de maand bijeen op maandagavond, 19.30-20.30 uur, op de studeerkamer, Lindenheuvel 6, Hilversum. Alles kan worden gevraagd, ook al is er niet op iedere vraag een pasklaar antwoord. We gaan samen op zoek. De komende keer is 6 maart. Meld je aan bij Jurjen Zeilstra: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

Groothuisbezoeken 2023

Leden van de Dorpskerk zijn de komende maanden hartelijk welkom om in hun eigen wijk op een van de onderstaande avonden een groothuisbezoek bij te wonen. In iedere wijk worden uitnodigingen verspreid. Op zo’n avond, gezellig bij iemand thuis in de huiskamer, zal ds. Jurjen Zeilstra kort een actueel onderwerp inleiden. Het accent ligt op ontmoeting. De wijkindeling staat in de jaargids op de pagina’s 26-30. U bent hartelijk welkom! Meldt u zich aan bij uw eigen wijkouderling. De data zijn de volgende. Voor wijk 2 (Anne-Marie de Fouw): 21 maart; wijk 3 – buiten Blaricum wonenden (Aliëtte van der Wal): 19 april en voor wijk 4 (Jantien Oldenziel): 11 mei. Save the date!                                                                             
Jurjen Zeilstra

 

Voor zover nog niet in het nieuwe jaar in den lijve ontmoet, wil ik iedereen een gezegend 2023 toewensen. Ik weet dat er mensen zijn die zozeer onder de indruk zijn van onopgeloste problemen, dat ze zich geblokkeerd voelen om de toekomst onbevangen tegemoet te treden. Ik herken dat wel. Met name de grootschaligheid van processen, kan je een gevoel van machteloosheid geven. Ondertussen, laten we beseffen dat het gevoel onder druk te staan niet nieuw is. Door de eeuwen heen hebben mensen geleden ten gevolge van rampen, oorlogen, epidemieën, onderdrukking en dwingelandij. Ook op microschaal is er een wet van behoud van ellende, waarop de enige waardevolle reactie is: De moed niet verliezen en elkaar helpen waar mogelijk. Tegelijkertijd mogen wij genieten van de mooie dingen in het leven, de veerkracht van de natuur en de hartelijkheid van liefdevolle ontmoetingen. Er is schoonheid, ook al is er ook gevaar. Laten we leven, als een vioolspeler op het dak. 

Kerkbalans 2023

Denkt u in januari aan de Kerkbalans? Dat is de nationaal aangestuurde actie ter ondersteuning van de lokale kerken. Door bij te dragen helpt u concreet om de Dorpskerk in stand te houden. Dan gaat het niet alleen om de kerkdiensten. De Dorpskerk is zoveel meer. Het is een gastvrije plaats om te vieren, te gedenken en te geloven. Hier worden mensen uitgezonden om anderen nabij te zijn in voor- en tegenspoed. Pastorale zorg is een belangrijke kerntaak. Gastvrijheid staat voorop. Maar de kerk is ook een huiskamer voor het dorp, om even op adem te komen. ‘Kom allen bij mij,’ zegt Jezus. ‘Ik zal jullie rust geven.’ (Matteüs 11,28) Ons jaarthema 2022/2023 is: Blaricum aan Tafel in de Dorpskerk. 

Reis naar Israël en Palestina

Zoals eerder aangekondigd hoopt ds. Zeilstra in de periode 29 mei – 8 juni 2023 een reis naar Israël te leiden. Tot nu toe heeft zich een twintigtal mensen voorlopig aangemeld. Er is nog plaats. Hebt u interesse? Geeft u zich voorlopig vrijblijvend op bij ds. Zeilstra: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

Leerhuis Keltische Spiritualiteit

Wat betreft het leerhuis Keltische Spiritualiteit is bij verschijning van dit blad de eerste bijeenkomst al geweest. Maar u kunt zich nog aansluiten. De bijeenkomsten vinden plaats in Het Achterom op 17 en 31 januari, 14 februari, 7 maart en 21 maart. Voor een reader met teksten wordt gezorgd. Meldt u zich aan bij ds. Jurjen Zeilstra (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). 

Tiener gespreksgroep

De tienergespreksgroep van de Dorpskerk komt eens in de maand bijeen op maandagavond, 19.30-20.30 uur. De eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar is op 30 januari op de studeerkamer, Lindenheuvel 6, Hilversum. We bespreken van alles en nog wat, actueel, over de bijbel, kunst, geschiedenis en cultuur. Meld je aan bij ds. Jurjen Zeilstra, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

Groothuisbezoeken 2023

Leden van de Dorpskerk zijn de komende maanden hartelijk welkom om in hun eigen wijk op een van de onderstaande avonden een groothuisbezoek bij te wonen. In iedere wijk worden uitnodigingen verspreid. Op zo’n avond, gezellig bij iemand thuis in de huiskamer, zal ds. Jurjen Zeilstra kort een actueel onderwerp inleiden. Het accent ligt op ontmoeting. De wijkindeling staat in de jaargids op de pagina’s 26-30. U bent hartelijk welkom!
Meldt u zich aan bij uw eigen wijkouderling. De data zijn de volgende. Voor wijk 1 (Wil Vooijs): 7 februari; wijk 2 (Anne-Marie de Fouw): 21 maart; wijk 3 (Aliëtte van de Wal): 19 april en voor wijk 4 (Jantien Oldenziel): 11 mei. Save the date!
 

Blaricum aan Tafel: Stevige Kost

In het kader van ons jaarthema willen we nu ook graag letterlijk met elkaar aan tafel gaan en elkaar ontmoeten bij een eenvoudige, doch voedzame maaltijd. De eerste twee maaltijden staan gepland op dinsdag 24 januari en 21 februari en vinden plaats in de consistoriekamer van de kerk. Inloop vanaf 17.30 uur, aan tafel om 18.00 uur. De maaltijden worden afgerond met koffie tegen 20.00 uur. Niets verplicht, maar er ligt naast het bord een boeiende gespreksvraag op tafel: Stevige Kost dus. Aanmelden bij Wil Vooijs: 06-38339036 of: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..                                                           
Jurjen Zeilstra

In het programma ‘Tekst en muziek in de Dorpskerk’ 2022/2023 is op zondagmiddag 29 januari de beurt aan het Cuypersensemble uit Hilversum.

Het thema is: Levensdans. Het programma duurt bij elkaar ongeveer anderhalf uur. Gespeeld worden onder andere stukken van Corelli, Holst, Bach en Brahms. Jurjen Zeilstra en leden van het ensemble dragen daarbij gedichten voor. Het Cuypers Ensemble is een jeugdstrijkorkest met leden tussen de 10 en de 17 jaar. Kwaliteit én plezier staan hoog in het vaandel. Het ensemble staat onder leiding van Liora Ish-Hurwitz en heeft als thuisbasis het Muziek Centrum van de Omroep te Hilversum. Na afloop is er iets te drinken bij de nadere ontmoeting. 

Tijd: zondag 29 januari, 15.00 uur.

Plaats: Dorpskerk, Torenlaan 16.

Entree: vrij toegang, met een deurcollecte.

Reis naar Israël, ongeveer 29 mei – 8 juni 2023

Hebt u interesse in een reis naar Israël en Palestina met ds. Jurjen Zeilstra? We zijn in overleg met het reisbureau Promised Land om in de periode na Pinksteren 2023 een reis te organiseren. Er wordt bewust op gelet dat deze reis zowel voor mensen die al eerder in Israël waren als voor mensen die voor het eerst gaan interessant zal worden. Als doelgroep denken we vooral aan leden van de Dorpskerk, maar ook leden van de RK-parochie St Vitus en leden van de Ontmoetingskerk en andere belangstellenden zijn welkom.

Geeft u zich voorlopig vrijblijvend op bij ds. Zeilstra. In januari wordt een definitieve deelnemerslijst vastgesteld. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

Leerhuis Keltische Spiritualiteit

In het oude Ierland, Schotland, Wales en Bretagne vinden we sporen van het Keltische spiritualiteit die christelijk kunnen zijn, maar ook nog oudere wortels hebben. Toen het christendom kwam (niet vanuit Rome), heeft dit hiervan niet alleen losse elementen, maar ook een bepaalde bestaande intensiteit in zich opgenomen. In de onmiddellijke nabijheid van, wat genoemd is, ‘the green desert’ bouwden kluizenaars en kloosterlingen hun onderkomen, richtten hun ‘high crosses’ op en illustreerden zij hun magnifieke manuscripten. We gaan teksten lezen, liederen beluisteren, gebeden horen en kijken naar prachtige documentaires. De bijeenkomsten vinden plaats, van 10.00 tot 12.00 uur, in Het Achterom op 17 en 31 januari, 14 februari, (voorjaarsvakantie) 7 maart en 21 maart. Voor een reader met teksten wordt gezorgd. Meldt u zich aan bij ds. Jurjen Zeilstra (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). 

Aan Tafel in de Dorpskerk

Op 24 januari 2023 gaan we letterlijk aan tafel in de Dorpskerk, een gezellige activiteit gericht op onderlinge ontmoeting. Meldt u zich aan voor een ‘eenvoudig, doch voedzaam maal’ bij Wil Vooijs, E-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-38339036.

 Jurjen Zeilstra

Met een groep tieners wordt in december een nieuwe groep gestart die eens in de maand bijeen komt op mijn studeerkamer. Dat is op maandagavond, 19.30-20.30 uur. We hopen op boeiende gesprekken en van tijd tot tijd een excursie of een andere interessante activiteit. Mochten er nog tieners zijn die zich willen aansluiten, jullie zijn van harte welkom! 

Het is voor het eerst sinds lang dat er weer vrijmoedig mag worden uitgenodigd om kerstvieringen bij te wonen. Immers, de afgelopen jaren mocht bij elkaar komen in groepen en zingen slechts mondjesmaat. Een paar keer stond ik alleen te zingen en dat valt altijd tegen. Geniet ervan elkaar in vrijheid te ontmoeten.

Ik ben me ervan bewust dat er juist rond deze dagen ook momenten zijn van eenzaamheid. Weet u zich echter ook dan verbonden in die lichtkring waarvan het Koninkrijk van God de bijbelse belofte concreet gestalte wil geven.

Ik wil iedereen gezegende feestdagen wensen en een nieuw jaar 2023 waarin het goede dat God geeft herkenbaar is in een glans op uw leven. 

Jurjen Zeilstra

Zoals elk openbaar toegankelijk gebouw heeft ook onze kerk een zgn. calamiteitenprotocol, waarin het handelen in noodgevallen staat omschreven. Dit protocol is recent vernieuwd.

Rolstoel cadeau

In het kader van die vernieuwing nam kerkrentmeester Jan den Dunnen op 28 november een spiksplinternieuwe rolstoel in ontvangst, die door Medipoint aan de Dorpskerk cadeau is gedaan. Een cadeau dat met heel veel dank is ontvangen.


AED

Wanneer u/jij in het bezit bent van een geldig AED-certificaat of EHBO-diploma en regelmatig de Dorpskerk bezoekt, en deel wilt uitmaken van ons AED-team, dan graag aanmelden  bij Jan van Vembde, 035-5254819.

Van 30 augustus tot 8 september vond in Karlsruhe de 11e assemblee van de Wereldraad van Kerken plaats. Zo’n bijeenkomst eindigt altijd met een ‘message’. Het thema van Karsruhe was: De liefde van Christus beweegt de wereld in de richting van verzoening en eenheid. De slotverklaring is te lang om hier te publiceren, maar het is een oproep om samen te handelen, een uitnodiging tot beweging (1), ellende te willen zien (2), de gevolgen van de klimaatcrisis in termen van onrecht te onderkennen (3), de hoop vast te houden dat het anders kan (4), de liefde van Christus te beleven als basis voor het antwoord (5), te belijden dat ook wij zelf tekort schieten en de verzoening als een beweging naar God en elkaar toe actief te zoeken (6), en om berouw, verzoening en gerechtigheid te zien als startpunt van een gezamenlijke pelgrimsreis (7-13).

Tijdens de Startzondag 18 september heb ik in de Dorpskerk gedankt en gebeden: ‘God, wij danken U dat 4000 heel verschillende mensen uit 120 landen en uit 352 kerken elkaar hebben willen ontmoeten in uw licht en zich samen hebben willen zien als de gestalte van een veelkleurig Godsvolk onderweg, representanten van miljoenen. Ook wij horen daarbij. Geef Heer, dat deze beweging, die steeds zo kwetsbaar begint, uitmondt in uw rijk van vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping, vandaag, de toekomst tegemoet.’
 

Hun God de mijne?

De tweede, derde en vierde bijeenkomsten van het leerhuis over dichters onder leiding van ds. Zeilstra over het boek van Martien Brinkman ‘Hun God de mijne?’ vinden plaats in Het Achterom op respectievelijk dinsdagen 11 (Marsman) en 25 oktober (Nijhoff) en op 8 november (Gerhardt), 10.00 uur. Zie ook het artikel, klik hierop. 

Commissie Pastoraat

Allen die actief zijn in pastoraat en contact vanuit de Dorpskerk zijn welkom bij de toerustingsavond over diepgang in het gesprek die zal worden gehouden op donderdagavond 13 oktober, 19.15 uur (inloop), 19.30 uur (aanvang) onder leiding van ds. Zeilstra.

Jurjen Zeilstra

De PKN heeft gemeenten verzocht een vertrouwenspersoon aan te stellen. Daaraan is door de kerkenraad gehoor gegeven en vervolgens ben ik gevraagd mij daarvoor beschikbaar te stellen. Ik heb mij bereid verklaard om die rol te vervullen.

De Protestantse Gemeente Laren-Eemnes heeft twee vertrouwenspersonen: Rieke Swaan en Paula Cnossen. Alle drie hebben wij al geheimhoudingsplicht vanwege (eerder) beklede ambten.
We zijn een ochtend bij elkaar gaan zitten om samen te bespreken hoe we elkaar kunnen helpen. Dat contact is heel positief verlopen. We hebben afgesproken om elkaar, indien nodig, als aanspreekpunt te gebruiken.

Ook leek het ons prettig voor gemeenteleden om in voorkomende gevallen een vertrouwenspersoon van een van de andere gemeenten aan te spreken.
Het zou kunnen dat je bang bent dat je ‘eigen’ vertrouwenspersoon te weinig ‘neutraal’ is. Dan kun je naar een van de collega’s stappen. Het eerste onderwerp waar iedereen vandaag aan denkt is een situatie van seksueel misbruik, maar het kan ook een andere ervaring waar u zich onveilig voelde, zijn.

Wat kunnen wij voor iemand doen? We kunnen  en meestal niet echt ‘oplossen’. Wel kunnen we naast iemand staan en helpen om het probleem helder te krijgen en de weg
te wijzen als er vervolgstappen nodig zijn: moet dat binnen of buiten de kerk? Moet er misschien zelfs aangifte worden gedaan?

Petra Barnard
Schapendrift 5
1261 HK Blaricum
035 538 6264
06 1345 1757
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Rieke Swaan
06 232 11508
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Paula Cnossen
06 4546 2229
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vrijdag 28 oktober vindt er een vrijwilligersavond plaats voor allen die zich als vrijwilliger voor de kerk inzetten.
Vanaf 19.30 uur: inloop met koffie; 20.00 uur opening en welkom door de voorzitter van de kerkenraad en aansluitend het programma ‘Vertel me eens wat over vriendschap’ van René van den Beld. We kennen hem als interim-predikant.

Verteller: René van den Beld. René schrijft over het programma:
‘In de tijd van maximale communicatie met behulp van sociale media, waarin Facebook het summum lijkt, is de vraag naar vriendschap des te indringender. Hoeveel vrienden heeft een mens? Wat zijn de kenmerken van vriendschap?
Hoe wordt het woord vervuild en misbruikt?

In dit programma wil ik als een ouder wordende padzoeker op pad gaan naar
de vriendschap. In mijn bagage sluimert mijn eigen levenservaring en de lectuur die ik zoal tegengekomen ben onderweg. Ik nodig u uit met mij het pad van de vriendschap
te verkennen. Verder dan “Akela, ik doe mijn best” kom ik ook niet, zult u merken.’

Het belooft een boeiende avond te worden.

Henk Aertsen


Hebt u interesse in een reis naar Israël en Palestina met ds. Jurjen Zeilstra?

We zijn in overleg met het reisbureau Promised Land om in de periode na Pinksteren 2023 een reis te organiseren. Er wordt bewust op gelet dat deze reis zowel voor mensen die al eerder in Israël waren als voor mensen die voor het eerst gaan interessant zal worden.

Als doelgroep denken we vooral aan leden van de Dorpskerk, maar wanneer daarmee de reis niet vol komt, zijn ook leden van de RK-parochie St Vitus en leden van de Ontmoetingskerk welkom en andere belangstellenden. Geeft u zich voorlopig vrijblijvend op bij ds. Zeilstra. In december wordt een definitieve deelnemerslijst vastgesteld, mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..