Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 


Ook dit jaar wordt er weer een kerstdiner gehouden. Het diner is voor alle Blaricummers.

Dit diner is op woensdag 12 december en donderdag 13 december 2018.

Evenals vorig jaar in een verwarmde tent bij gebouw Achterom 1 achter de kerk.
Dit drie gangen diner kost € 25,-  inclusief drank. U wordt ontvangen met een welkomstdrankje.

U kunt zich (bij voorkeur) online aanmelden op de Dorpskerk-website www.dorpskerkblaricum.nl.

Er liggen ook aanmeldingsformulieren in de Voorhof. Meld u snel aan, de ruimte is beperkt!

Hierboven de Kerstagenda,  alleen geldig voor de Blaricumse Dorpskerk!!

Hieronder, als u op plaatje klikt, de hele Kerstfolder!

Ook dit jaar is er een VOLKSKERSTZANG en deze is op zaterdagavond 15 december om 20.00 uur.

Naast de traditionele kerstliederen welke als samenzang gezongen worden, zijn er ook twee koren t.w. DE URKER VOICES met Willemijn de Munnik - sopraan, en het UTRECHTS BYZANTIJNS KOOR o.l.v. dirigent Iryna Gorvanko.

De Urker Voices en de samenzang staan o.l.v. dirigent Bert Moll. Het orgel wordt bespeeld door organist Wybe Kooijmans. De toegang is vrij. Locatie: uiteraard onze Dorpskerk

Waarom gedenken protestanten hun gestorvenen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, en niet op Allerzielen- zoals de katholieke traditie? 

Van oorsprong is Allerzielen (2 november) voor de katholieken een dag van gebed voor alle mensen die heengingen, maar nog niet in de hemel zijn beland; bijvoorbeeld vanwege zonden die nog dienen te worden vergeven (‘loutering’). Door te bidden en andere rituelen te volbrengen (denk aan het aansteken van kaarsen, het meelopen in processies, het bezoeken van graven) ‘bemiddelen’ de levenden als het ware voor de gestorvenen bij de toetreding tot het paradijs.

Dit voorportaal voor het paradijs wordt door de katholieke kerk ‘het vagevuur’ genoemd. Let wel: dat is dus heel iets anders, dan de straf voor de gedoemden! 

De protestantse kerk kent geen vagevuur, dus ook geen Allerzielen. 

Maar het gedenken van gestorven geliefden is iets van alle tijden en alle mensen.

Niet zo lang geleden herdacht men in de protestantse kerk nog vaak haar gestorvenen op Oudejaars-avond. inmiddels is dat verplaatst naar de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dat is echter geen wet van Meden en Perzen: het staat een kerkgemeente vrij hierin eigen keuzes te maken.

De landelijke trend is dat 2 november –ook buiten kerkelijke kringen- wordt gezien als een mooi vast moment om gestorven familieleden of vrienden te herdenken. In die trend wordt niet meer gerept over vagevuur of loutering, maar het aansteken van kaarsen en het bezoeken van graven is een mooie traditie gebleken om te gedenken.

De Dorpskerk haakt al enkele jaren in op deze trend, door haar deuren en de begraafplaats op 2 november voor een ieder open te stellen.

 

Ruim een week geleden is de kerkenraad bijeen geweest en de komende week zal dat  dit jaar voor de laatste maal nog een keer gebeuren. Twee vergaderingen dicht op elkaar, waarin het veelal ontbreken van de groep 30-40 jarigen in onze Dorpskerk ter tafel ligt.

Er is de laatste weken veel gaande over de constatering van het CBS dat meer dan de helft van de Nederlander niet meer religieus is. Dit is goed zichtbaar in de krimpende betrokkenheid bij de traditionele kerken. Ook in de Dorpskerk. 

Tegelijkertijd is uit allerlei commentaren op te maken dat dit niet betekent of hoeft te betekenen dat de Nederlander minder religieus is. Er is een geconstateerde behoefte aan bezinning, zingeving, spiritualiteit e.d. maar dan vooral (en bij voorkeur?) buiten de kerken.

Kunnen we die groep bereiken en vooral, hoe? Dat zijn de vragen waarop de  kerkenraad een antwoord probeert te vinden.

Natuurlijk kijken we ook vooruit naar Advent en Kerst en de komende activiteiten. De voorbereidingen voor de  Volkskerkstzang, het Familiekerstfeest en het Blaricums Kerstdiner zijn, zoals u in deze Onderweg kunt lezen,  in volle gang.

Bram Veerman

 

Geachte Gemeenteleden,

Hieronder is de verkorte staat van baten en lasten van de begroting 2019 van de Protestantse Gemeente te Blaricum opgenomen. Uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2019 zijn de jaarrekening 2017, de begroting 2018 en de voorlopige gegevens van 2018. De bijdragen van de gemeenteleden zijn op hetzelfde bedrag als voor de begroting 2018 gesteld, maar 5% minder dan de bijdragen over 2017 en 5% minder dan de toezeggingen voor 2018. Hierdoor is rekening gehouden met de afname van het ledental door natuurlijk verloop.

De overige opbrengsten en kosten liggen per saldo op het niveau van de begroting 2018. De begroting laat een positief saldo zien van € 1.400. Vorig jaar (2018) sloot de begroting met eveneens een positief saldo van € 300. Het College van Kerkrentmeesters heeft in haar vergadering van 5 oktober 2018 de begroting 2019 vastgesteld. Deze is door de Kerkenraad in zijn vergadering van 11 oktober 2018 besproken en in de vergadering van 8 november 2018 ondertekend.

De begroting ligt ter inzage bij ondergetekende. Graag even een bericht als u van de gelegenheid tot inzage gebruik wilt maken (06-51340553)

Piet Oldenziel

Na in het voorjaar een bezoek te hebben gebracht aan de Portugese Synagoge in Amsterdam is een wandeling door de voormalige Joodse wijk aldaar een logische volgende stap.
Aan de hand van een routebeschrijving zal Jan van Vembde u door de straten en over de pleinen leiden en vertellen over de vroegere bewoners en hun geschiedenis.

De route start bij het Waaggebouw op de Nieuwmarkt en is ongeveer 4 km lang. Met uitleg en lopen zal de wandeling zo’n 2 à 3 uur in beslag nemen met onderweg ergens een pauze voor een consumptie. Zo mogelijk brengen we ook een bezoek aan de diamantslijperij van Gassan.

Datum: zaterdag 27 oktober, vertrek vanaf de Dorpskerk om 13 uur.
Het voorstel is om te gaan carpoolen of met het Openbaar Vervoer te reizen.
Bus 320 brengt ons naar het Amstelstation en dan verder met de Metro naar de Nieuwmarkt.
Aanmelden bij Jan van Vembde, tel 035-525 4819 en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

ps. Zie ook het krantenartikel uit 2008 waarin deze wandeling is gemaakt.

In onze vergadering van 13 september hebben we gesproken over Waarderende Gemeenteopbouw. Over wat dat
inhoudt en hoe je daar naar kijkt. Kijk je naar wat er niet is of kijk je naar wat er wel is?

Een (misschien voor de hand liggend) voorbeeld. Stel een gemeente krimpt. Zeg je dan: waarom gaan mensen weg, of vraag je aan de mensen die blijven: wat houdt jullie hier? 

Met andere woorden, begin je bij een probleem of begin je bij het waardevolle dat er is? Dat betekent niet dat je doet alsof problemen niet bestaan, maar dat je nadenkt en samen praat over wat werkt. Over wat we beter kunnen doen? Moeten we meer samenwerken met andere plaatselijke kerken/organisaties? Moeten we sleutelen aan de vorm van onze erediensten? Is een kerkdienst meer dan een preek, de liturgie een geheel, een viering? We hebben met het samen praten hierover een begin gemaakt, erover doorpraten is nodig en dat gaan we ook doen.

Nu Gerrit Imhoff na vele jaren stopt met de coördinatie van de verspreiding Onderweg in onze gemeente (zie artikel elders op deze website), is voortzetting en continuïteit van de verspreiding onderwerp van bespreking. De  Kerkrentmeesters komen op korte termijn met een oplossing.

In het kader van het project Kerk 2025 is het aantal classes in de PKN teruggebracht van 74 tot 11. Blaricum is ingedeeld bij de classis Noord-Holland. Tot classispredikant van deze classis is ds. Peter Verhoeff benoemd. Hij is voor ons geen onbekende, hij gaat met enige regelmaat voor in onze gemeente. Op 7 oktober is ds. Verhoeff in een bijzondere dienst in
Monnikendam aan het ambt verbonden. De voorzitter van de kerkenraad heeft onze gemeente vertegenwoordigd.

Bram Veerman, voorzitter

Heeft u er wel eens over nagedacht wat er allemaal moet gebeuren voor een nieuw nummer van Onderweg bij u in de brievenbus ligt? Vast niet.

Daarom is het goed eens stil te staan bij een van die werkers achter de schermen: Gerrit Imhoff, die al 28 jaar de verspreiding van Onderweg binnen de PGB (en haar voorloper) coördineert. Hij (inmiddels 88 jaar jong) heeft nu de kerkrentmeesters laten weten dat de tijd gekomen is naar een opvolger (m/v) te zoeken. Die zijn daarmee bezig.

In het begin verzorgde Gerrit ook de administratie met de acceptgiro’s; “dat was een heel gedoe,” vertelde hij mij, toen ik bij hem was om over zijn werk voor ons kerkblad te praten, “maar dat hoeft gelukkig niet meer.” Nu haalt hij elke maand de oplage voor de PGB op in Laren op het centrale bezorgadres, verdeelt ze over de vaste bezorgers en brengt de stapel bij hen thuis. Die bezorgers zijn middelbare scholieren die er een zakcentje mee verdienen. “Dat is mijn grootste zorg: dat een van die jongens ermee ophoudt, wat moet je dan? De hele oplage per post versturen is geen optie, veel te duur vooral met dikke nummers.”

Er zijn vijf van die bezorgers, drie in het oude dorp, 1 voor de Bijvanck en sinds kort weer 1 voor Huizen. En dan is er nog een veertigtal exemplaren dat per post gestuurd wordt, naar oud-predikanten en naar leden buiten Blaricum/ Huizen.

Eigenlijk vond Gerrit het helemaal niet nodig dat er over hem een stukje geschreven zou worden. En als het dan toch moet, dan zonder foto. Met dat laatste heb ik na enig heen en weer gepraat ingestemd. Maar dat stukje is er toch gekomen.

Gerrit, bedankt voor je inzet al die jaren.
Henk Aertsen

 

Waar gaat het kleine deurtje achter de koffietafel in de voorhof naar toe?

Als Harry me er niet op had gewezen, had ik ‘m over het hoofd gezien. Zelfs in al die jaren dat ik in de Dorpskerk kom, heb ik het deurtje achter de koffietafel nooit opgemerkt. Zeg eens eerlijk: U wel?

Als u de folder “Geschiedenis van de Dorpskerk in Blaricum” heeft gelezen (*) zult u raden dat het deurtje één van twee oude ingangen is, die stamt uit de tijd na de grote brand van 1696. Twee, ja: tot begin 20e eeuw was er een gescheiden ingang voor mannen en vrouwen, eentje links en eentje rechts van de toren. (Rara waar die andere oude deur is verstopt?)

De folder meldt, dat de deurtjes zijn dichtgemetseld toen de huidige, gezamenlijke entree is gemaakt in de toren. Ik vrees dat het antwoord op bovenstaande vraag dus zal zijn: “nergens”. Maar ik zou het toch best even willen controleren, wie weet wat voor spannende geheimen er achter verstopt zijn! Heeft iemand misschien de sleutel?

 (*) zie ook de website onder het kopje “onze Dorpskerk”/”Onze geschiedenis”.

Vorig jaar zijn we ermee begonnen, en dit jaar krijgt het vanwege lovende kritieken een vervolg:

Rondom de Dag van de Mantelzorg bereiden leden van de Kerkenraad een weldadige lunch voor Dorpskerkers, die voor hun hulpbehoevende partner of andere naaste zorgen.
Tijdens de bijeenkomst is er ruim gelegenheid om lotgenoten te spreken en wordt er tevens een kort programma aangeboden, dat past bij de gelegenheid.

De lunch vindt plaats op vrijdag 9 november a.s. van 12.00-14.00 uur.
Kandidaten worden persoonlijk uitgenodigd, maar het kan helaas zijn dat mantelzorgers niet of nauwelijks bij ons in beeld zijn – juist omdat ze vaak aan huis gebonden zijn.

Daarom deze oproep: bent u zelf mantelzorger, of kent u een betrokkene bij de Dorpskerk met een dergelijke taak, dan ontvangen wij graag naam en telefoonnummer, zodat wij zoveel mogelijk mensen kunnen uitnodigen om hen in de bloemen en in het zonnetje te zetten!
(zo nodig en mogelijk zoeken we naar een oplossing als u moeilijk van huis kunt; laat het ons weten).

Namens de Kerkenraad, Mieke Bleys (ouderling)