Wat doet de Diaconie in onze Dorpskerk? 

De Diaconie van de Protestantse Gemeente Blaricum wordt bestuurd door het College van Diakenen, dat verantwoording verschuldigd is aan de Kerkenraad. Het beheer van de Diaconie is strikt gescheiden van het beheer van de Kerk; het betreft twee verschillende rechtspersonen.

De inkomsten van de Diaconie bestaan o.a. uit collectes tijdens de kerkdiensten, welke in algemene zin bestemd zijn om hulp te bieden aan hen, die dit nodig hebben. De Diaconie collecteert voor regionale-, landelijke- en werelddoelen.

Regionale doelen betreffen met name zorg, vooral in hospices, en regionale ondersteuning van projecten in de derde wereld zoals de samen met de andere BEL-gemeenten georganiseerde 40-dagen actie.

Landelijke doelen beogen vooral hulp te verlenen tijdens en na detentie, in asielzoekerscentra, aan dak- en thuislozen en in de geestelijke gezondheidszorg. Collectes voor werelddoelen worden tenslotte aangestuurd door de Protestantse Kerk Nederland, welke zich o.a. richt op ontwikkelingssamenwerking, milieu en vluchtelingenhulp, veelal in samenwerking met en ter ondersteuning van NGO’s, hulpverlenings- en mensenrechtenorganisaties.

De Diaconie vult de opbrengst uit alle collectes uit eigen middelen aan. Daarbij past zij een verdeelsleutel toe, die in een hogere aanvulling resulteert naarmate het doel dichterbij ligt. Daarnaast houdt zij een noodfonds aan, dat ten doel heeft om te kunnen bijdragen in het geval van onverwachte gebeurtenissen als natuurrampen.

Collecterooster Blaricum - uit Onderweg 6 2023

10-09 Exodus
Gedetineerden, ex-gedetineerden en familieleden vinden bij Exodus zorg en aandacht om de criminaliteit definitief de rug toe te keren. Met een intensief begeleidingsprogramma krijgen (ex-)gedetineerden de kans om in een Exodus-huis of thuis te werken aan een succesvolle re-integratie en een zinvolle toekomst.

17-09 PAX 
PAX is de grootste vredesorganisatie van Nederland. Zij werkt aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van inclusieve vrede. Dit doet PAX in conflictgebieden wereldwijd, samen met lokale partners en mensen die vinden dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven in een vreedzame samenleving. 

24-09 Stichting BSM (Blaricum – Sumatra – Medan) 
Stichting BSM en de Openbare Basisschool in de Bijvanck zijn met elkaar verbonden. Het principe ‘Als het goed met je gaat, kun je ook voor een ander zorgen’ is voor honderden leerlingen de motivatie om zich in te zetten voor de stichting. Stichting BSM zamelt elk jaar geld in voor een opvangtehuis voor gehandicapte straatkinderen op het Indonesische eiland Sumatra, nabij Medan. Het opvangtehuis, Abdi Kasih, vangt tachtig kinderen op die vanwege hun fysieke of mentale handicap door hun familie verstoten en verwaarloosd zijn. Uw bijdrage wordt gevraagd voor de aanschaf van een nieuwe schoolbus. 

01-10 Stichting Child
Stichting Child wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaro-regio van Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk door de scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen. 

College van Diakenen van de PGB
 

Collecteverantwoording

Juni 2023

Doel

Collectes bank/QR

 Incl. uplift

 

Stichting de Vrolijkheid

150,00

 450,00

Kajan

103,00

500,00

Exodus

144,75

450,00

KiA/Colombia

203,45

   450,00

 

 

 

 

         

Hartelijk dank voor uw bijdragen.
Bas Reitsma,
penningmeester diaconie

Hulpvraag

In deze onzekere tijden met hoge kosten van levensmiddelen en energie wil de Diaconie gemeenteleden ter zijde staan, die met financiële zorgen geconfronteerd worden en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. U kunt daartoe contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of per post naar Dorpskerk, Torenlaan 16, 1261GD Blaricum.

Wees ervan verzekerd dat hulpvragen met uiterste discretie behandeld worden.

Bas Reitsma, Penningmeester diaconie
College van Diakenen van de PGB

De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Blaricum (PGB) heeft een lange en rijke geschiedenis. De inkomsten van de Diaconie vormen de basis voor de mogelijkheid mensen en goede doelen te ondersteunen. Deze inkomsten bestaan uit de (vaak) gulle gaven van onze kerkgangers bij de wekelijkse collectes en uit de inkomsten van het diaconaal vermogen.

Door middel van het centrale collecte rooster van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en met de 40-dagen-aktie van de gezamenlijke kerken in Blaricum, Laren en Eemnes zijn er heel veel goede doelen te bedienen met deze goede gaven. Onderscheid wordt gemaakt waar we het geld voor gebruiken t.w. internationaal, landelijk en plaatselijk.

Wij willen als diaconie niet de ogen sluiten voor nood in ons eigen land en willen daarom meer nadruk gaan leggen op de plaatselijke en landelijke doelen, mede omdat een binding met het doel waarvoor gecollecteerd wordt een steeds belangrijker element vormt in de bereidwilligheid daaraan te schenken. Dit laat onverlet de collectes voor Kerk in Aktie en de 40-dagen-aktie en collectes bij grote rampen. Hiervoor zijn wij altijd bereid daar met onze financiële middelen in bij te dragen en dat ook aan onze begunstigers te vragen.

Wat nu is nu nieuw in ons beleid? Om te beginnen maken wij in onze verdeling over de drie regionale aanwendingen een aanpassing waarbij het aandeel plaatselijk en landelijk groter wordt en daarmee de internationale giften minder zullen worden.

Tevens hebben we besloten om het aantal doelen te beperken en liever twee of drie keer voor hetzelfde doel te collecteren in plaats van maar één keer. Minimale bijdragen betekenen weinig en de betrokkenheid vervaagt als het niet wordt herhaald.

Tenslotte hebben we als diaconie besloten om uit eigen middelen bij te dragen aan de projecten waarvoor wordt gecollecteerd. Dat wil zeggen dat wij de afdracht van de collectes zullen verdubbelen, of zelfs verdrievoudigen. Dit gevoegd bij het feit dat we meerdere malen voor hetzelfde doel collecteren geeft ook serieuze inhoud aan de uiteindelijke bijdrage.

In de eredienst lichten wij iedere week toe waar de collecte voor bedoeld is en wat de reden is dat een dergelijk doel ondersteund is.

Onze Dorpskerk Diaconie beschikt over een noodfonds, wat kan worden aangewend als mensen financieel in de problemen zijn gekomen.  In de eerste plaats gaat het om gemeenteleden van onze kerk, maar ook Blaricummers zonder banden met onze kerk kunnen een aanvraag bij ons indienen. Het gaat dan om eenmalige hulp waar gemeentelijke bijstand niet in voorziet.

Een aanvraag kan schriftelijk worden ingediend ter attentie van de secretaris van de Diaconie, Torenlaan 16, 1261GD Blaricum. Of u stuurt een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wees ervan verzekerd dat aanvragen met grote discretie behandeld zullen worden!

Voor foto's uitje naar Hoorn is hier de link.

NB. voor meer over de Diaconie van de Protestantse Gemeente Blaricum, verwijzen wij u naar informatie op deze site, klik hierop.