Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Het gemeenteprofiel zoals dat werd besproken op de gemeenteavond van 1 oktober is, met inachtneming van de constructieve bijdragen, aangepast en door de kerkenraad op 15 oktober vastgesteld.

Ook werd het nieuwe regime voor kerkbezoek vastgesteld. We zijn weer terug bij het strakke regime van slechts dertig kerkgangers (plus predikant, organist, diaken, ouderling en koster). Belangrijk is dat men reserveert en contactinfo achterlaat.

Een ander belangrijk besluit betreft de aanleg van een permanent netwerk om digitaal opnames van de diensten te kunnen streamen via internet. Hierbij is gekozen voor een systeem dat meerdere camera’s ondersteunt. Ten slotte werd de begroting en het collecterooster van de diaconie vastgesteld.

Momenteel worden het beleidsplan en het profiel voor de te beroepen predikant herzien; die zullen op 4 november in een speciale vergadering door de kerkenraad worden besproken, zodat beide documenten aan de gemeente kunnen worden voorgelegd op de gemeenteavond van 26 november. Gekozen is om deze twee documenten tegelijkertijd aan de gemeente voor te leggen, omdat ze nauw zijn verbonden en ook om tijdwinst te behalen. De eerder geplande gemeenteavond van 10 december kan vooralsnog in reserve blijven staan, indien gewenst.

Namens de kerkenraad,
Willem van Someren Gréve

Het landelijk thema voor de advents- en kerstperiode is ‘Geef licht, het goede leven met elkaar delen’ en daar kunnen we allemaal ons steentje aan aan bijdragen door naar elkaar om te zien.

Bij de familie Voorink was verdriet om het heengaan van echtgenote, moeder en oma Bea, ons geliefde gemeentelid, die jaren ouderling en diaken was van de Dorpskerk. De bloemen van haar uitvaart sierden een tijdje ons kerkhof, evenals de vele lichtjes die werden ontstoken tijdens Allerzielen.
Een aantal gemeenteleden belandde in het ziekenhuis voor een operatie: Ina Beffers, Annette Horsman, Geja Teensma. Gelukkig zijn allen aan de beterende hand! Kerkenraadsleden Bas Reitsma en Klaas Kos werden geveld door corona en zoals voor velen, biedt alleen quarantaine dan uitkomst. We bidden voor herstel voor Anneke Roelfzema, dat ze haar stem iets terug mag krijgen, voor René de Fouw, die door een val tijdens zijn geliefde hobby mennen zijn schouderblad brak en ook voor Peter den Ouden, die nog voor een knieoperatie staat.
Een nieuwe gezamenlijke hobby is: met elkaar herfstwandelingen maken onder leiding van Anneke van ’t Hull. We wandelen vanaf de P bij de Tafelberg in groepjes van twee of vier (afhankelijk van de coronabeperkingen) op maandagmiddag vanaf 13.30 uur. Houd hiervoor de orde van dienst in de gaten.
Ons begeven langs ’s Heren wegen kan ook op een andere manier, bijvoorbeeld door een bemoediging of groet per brief in iemands brievenbus te doen belanden!

Namens het consistorie wens ik u veel zegen bij uw ‘wandel in het Licht’.
Anne-Marie de Fouw
Nu Annette Horsman tijdelijk is teruggetreden wegens ziekte, neem ik, Willem van Someren Gréve, als vicevoorzitter,  Annette’s taken waar.

Op 20 september vierden we de startzondag. Een bijzondere dienst met drie lekenpreken. Het was een verrassing die de gemeente zeker aansprak en voor herhaling vatbaar is. Na de dienst was er koffiedrinken in de tuin van het Achterom, op gepaste afstand: de hele tuin werd gebruikt! Hier werden de vrijwilligers nog eens in het zonnetje gezet, de nieuwe verwelkomd en afscheid genomen van hen die hun taken beëindigden.

Als extra element presenteerde de stichting De Bolder het door de diaconie geadopteerde project ‘Duofiets’, waarvoor apart werd gecollecteerd. Fantastisch dat zulke initiatieven bestaan om gehandicapten mee te kunnen nemen op fietstochten!

In september kwam de kerkenraad bijeen: eerst een korte zakelijke vergadering met een beperkte agenda. Daarin namen we na vier jaar dankbaar afscheid van Cora Rebel, die wel lid blijft van de BEL 40-dagen-Commissie en ook contactpersoon blijft voor onze diaconie inzake de zorgsector. Tiny de Wit heeft aangegeven haar taak als maker van het preekrooster te beëindigen. De diensten tot en met 2021 heeft zij al kunnen invullen. Ook Tiny zijn we erg dankbaar voor het vervullen van deze niet gemakkelijke taak. Het betekent wel dat we op zoek zijn naar een vervanger. Tenslotte werd de jaarrekening van het college van kerkrentmeesters goedgekeurd.

Daarna boog de kerkenraad zich over het concept-Gemeenteprofiel. De discussies gingen met name over hoe een neutraal profiel te maken zonder negatief te zijn of een te rooskleurig beeld te scheppen. Een reëel beeld dus. Na lange discussies kwam het voorstel tot stand dat op de gemeenteavond van 1 oktober werd besproken. Met dertig personen actief in de kerk, vier in het Achterom en in totaal 49 luisteraars via de kerkomroep (!) bleek dat er aan deze gemeenteavond veel belang werd gehecht.
De algemene boodschap was dat het profiel, hoewel feitelijk, een te negatieve toon uitstraalde en dat de veelzijdigheid binnen de gemeente en de succesvolle activiteiten van de Dorpskerk te weinig uit de verf kwamen. Ook vond men het profiel aan de lange kant. Toegezegd is het profiel aan te passen met inachtneming van de, vaak ook schriftelijke, suggesties. Het definitieve profiel zal zo spoedig mogelijk in de gemeente worden verspreid.

We gaan nu op om de volgende belangrijke stukken, het beleidsplan en het profiel van de te beroepen predikant(e), aan de gemeente voor te leggen, zodat we zo spoedig mogelijk aan het beroepen kunnen beginnen.

Namens de kerkenraad,
Willem van Someren Gréve

De vakanties liggen bijna achter ons, een enkeling die nog plannen had langdurig naar het buitenland te vertrekken, ziet daarvan af en boekt om naar een stedentrip. En laten we wel zijn: wandelen, daar is niets mis mee! Uiteindelijk sprak de Heer zelf daar ook over: ‘Neem uw matras op en wandel’. Met andere woorden: kom in actie. Eigenlijk is het zoiets als: ga het anders doen als dat je het tot nog toe deed. Misschien hebben we van de coronaperiode ook wel geleerd dat er meer wegen naar Rome leiden. Want, heeft u weleens gefietst in Rome? Of bramen geplukt langs het IJsselmeerfietspad naar Huizen?

Er is meer dan corona, laten we ons niet vergissen! In Limburg stond bij een kapelletje Jezus, bid vandaag voor ons. En ons dat zijn we allemaal: degene die gekneusde ribben opliep bij het rondbrengen van het kerkblad; die mevrouw die op een rugoperatie wacht; die slechtziende die zondag toch graag naar de kerk komt; de jongeren die hun moeder verloren; het gemeentelid dat haar voet brak; degene die langzaam weer opkrabbelt en blij is met een gekookte maaltijd; degene die onzeker is over het veranderen van baan. Kortom, die tekst in dat kapelletje leert ons dat Jezus voor ons bidt, maar ook wij mogen bidden voor eenieder, en al gaandeweg kom je dan wellicht weer op de been.  

Namens het consistorie een gezegende herfstwandeling gewenst!

Anne-Marie de Fouw

De kerkenraad was weer bijeen en heette haar nieuwe ouderling-kerkrentmeester Bert Bulder van harte welkom. In de dienst van 6 september werd hij door interim predikant Cees Hendriks bevestigd. Klaas Kos gaf aan heel verheugd te zijn dat Bert het college komt versterken.

De Startzondag zal bij het ontvangen van deze Onderweg al voorbij zijn. Het wordt een andere aanpak dan voorheen en wij zijn heel enthousiast over de plannen.

De Werkgroep Heropening Dorpskerk zal zich buigen over de komende winterperiode. Nog steeds is het virus actief. Wat gaat er op ons afkomen? Is er een alternatief voor het koffiedrinken in het Achterom? Wij houden u op de hoogte!

Tevens heeft de kerkenraad gesproken over het uitbreiden van de weergave van de diensten met video, zodat er meegekeken kan worden op zondag. Het college van kerkrentmeesters zal hiervoor een plan opstellen.

Onze interim predikant heeft in de afgelopen periode veel gesprekken gevoerd met gemeenteleden. Zoals reeds gemeld in de Nieuwsbrief is gebleken dat het noodzakelijk is een fundament te maken met onder andere een gemeenteprofiel, een beleidsplan en een profiel van de beoogde predikant. De kerkenraad heeft deze bouwstenen uitgebreid besproken. Het wordt dus tijd u allen in een drietal gemeenteavonden mee te nemen in deze onderdelen die moeten leiden tot de beroeping van een nieuwe predikant voor de Dorpskerk.

Uw mening wordt zeer op prijs gesteld. Dit betekent dat op:
1 oktober er een gemeenteavond zal worden gehouden met als onderwerp ‘Het Gemeenteprofiel’,
12 november a.s. een gemeenteavond met als onderwerp ’Het Beleidsplan’
10 december a.s. een gemeenteavond met als onderwerp ‘Het Profiel van de Predikant’.
Alle avonden beginnen om 19.30 uur.
Gemeenteleden zijn van harte welkom op deze avonden.
Aangezien er vanwege corona-maatregelen maar vijftig personen in de kerk kunnen plaatsnemen, is aanmelden vereist. Dit kunt u doen bij onze scriba: (scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl).

Enkele dagen voor de gemeenteavonden zullen de te bespreken documenten te lezen zijn op onze website:
www.protestantsegemeenteblaricum.nl

Wij zijn blij met deze ontwikkelingen.
Namens de kerkenraad,
Annette Horsman

De kerkenraad is verheugd de voordracht aan te kondigen van een nieuwe ouderling-kerkrentmeester:
Bert Bulder. Hij stelt zich graag aan u voor:
Sinds twee jaar wonen mijn vrouw Beatrijs en ik over de brug van de A27 in Flevoland. Wij zijn op zoek gegaan naar een gemeente om ons bij aan te sluiten. Na verloop van tijd kwamen we steeds vaker in de dorpskerk van Blaricum. Niet alleen, omdat het voor ons eigenlijk het meest bereikbaar was. De klassieke liturgie en de verzorgde kerkmuziek spraken ons aan. Aardige mensen ook. Ik heb positief gereageerd op het verzoek om rentmeester te worden omdat ik denk dat wat wij waarderen in de Dorpskerk in stand moet blijven en aan toekomstige generaties doorgegeven. Een rentmeester moet zich inzetten voor die continuïteit. Wat mij betreft ook als het gaat om de fysieke stenen. Ik hoor wel eens mensen zeggen dat een kerk niet uit stenen bestaat maar uit mensen. Ik zal dat nooit zeggen, omdat juist die historische stenen en vormen mij verbinden met vorige generaties. En dat verbindt ons weer aan elkaar. Dit korte stukje is niet geschikt om mij echt te leren kennen. Maar misschien kan het wel een begin zijn van een voortgezet gesprek met u over de waarde van onze kerk.
Ik kan nog de volgende persoonlijke informatie met u delen: ik ben geboren in Groningen, ben gepromoveerd in Utrecht op een sociologisch onderwerp en werk in rijksdienst (directeur bij de Inspectie van het Onderwijs).
A.(Bert) Bulder
Het is ons voornemen Bert in de dienst van 6 september in het ambt te bevestigen. Tot zaterdag 5 september 12.00 uur kunnen eventuele bezwaren worden ingediend bij de scriba. Wij zien uit naar zijn komst!

Namens de kerkenraad,
Annette Horsman

Op 9 juli, net voor het zomerreces, vergaderde de kerkenraad in de Dorpskerk, met inachtneming van alle aanbevelingen van het RIVM.
Door ziekte kon de voorzitter helaas niet aanwezig zijn. Haar taak werd voor zover mogelijk waargenomen door interim-predikant Cees Hendriks. Als inleiding las hij een stukje voor uit een recent verschenen boek van Tom Wright over een mogelijk antwoord van christenen op het virus. De eerste christenen waren de eersten die bij een pandemie achterbleven  in de stad om de zieken en stervenden bij te staan met gevaar voor eigen leven. Dat was toen zo nieuw en opmerkelijk dat het christendom zich vervolgens als een virus over de wereld verspreidde.
Het gaat er niet om redenen te zoeken voor een crisis, terugkijken naar het verleden, maar om te handelen door te klagen (erkenning van het lijden), te bidden en het goede te doen voor anderen.
Vervolgens werd de agenda vastgesteld.
In de vacature ouderling- kerkrentmeester, ontstaan door het vertrek van  Frits Baan, zijn door de gemeente geen namen ingediend. De kerkenraad is blij dat Bert Bulder bereid is gevonden die taak op zich te nemen. Op 6 september zal hij bevestigd worden. In dezelfde dienst zal worden stilgestaan bij het afscheid van Frits Baan.
In de voorbereiding van het beroepingswerk wordt de gids voor het beroepingswerk van de Protestantse Kerk als nuttig gezien. De kerkenraad heeft besloten om samen met de in te stellen beroepingscommissie een training van de Protestantse Kerk te volgen in het najaar. Een aantal verslagen zijn vastgesteld en besproken.
Uitgebreid is stilgestaan bij de ervaringen rondom het heropenen van de Dorpskerk. Het is allemaal onwennig maar de aanwijzingen worden goed opgevolgd. Gemeenteleden zijn blij weer in de kerk te kunnen zijn op zondagmorgen; wel wordt het zingen zeer gemist. Alles tegen elkaar afwegende besluit de kerkenraad vooralsnog de adviezen van het RIVM en de PKN/ Classis te blijven volgen en NIET te zingen, hoe spijtig ook.
Door het vertrek van Aly van Vembde wordt de bloemendienst iets anders georganiseerd. Het verhuurreglement van de Dorpskerk en het Achterom wordt aangepast. Er worden namen genoemd voor nieuwe ambtsdragers, die benaderd zullen worden. Tweede kerstdag 2021 valt op een zondag. De kerkenraad besluit dan een cantatedienst te houden in lijn met de dienst in 2010. Voor de startzondag op 20 september wordt een werkgroep samengesteld. De tijdelijke wekelijkse nieuwsbrief stopt, nu de kerkdiensten weer mogelijk zijn. Er wordt over nagedacht de nieuwsbrief in ‘lichtere’ vorm voort te zetten. Daar is dan wel een team voor nodig. Er wordt nog van gedachten gewisseld over de bijzondere situatie in Blaricum dat ooit bevestigde kerkenraadsleden op zondag nog altijd ambtelijke taken verrichten, hoewel zij geen lid meer zijn van de kerkenraad. Hierover zal nog verder worden nagedacht.
In het tweede gedeelte van de vergadering is de lopende bezinning in aanloop naar het beroepingswerk voortgezet. De samenvatting van de bezinning van 24 juni over wat een kerkenraad is, doet, wat ervan verwacht wordt, is vastgesteld. De tussenrapportage van de interim-predikant is met algemene instemming begroet. Die is ook besproken met classispredikant Peter Verhoeff. Er is een strakke tijdlijn vastgesteld voor de tweede helft van 2020. Daarin zal de bezinning worden afgerond. Er zal een uitgebreid profiel van de gemeente worden gemaakt en een nieuw beleidsplan worden samengesteld.
Een en ander wordt voorbereid door een commissie bestaande uit Bas Reitsma, Willem van Someren Greve, Bert Bulder, Wil Vooijs, Anne-Marie de Fouw en Cees Hendriks. Daarna kan het profiel van de te beroepen predikant worden gemaakt. Los van vele (voorbereidende) overleggen zal een drietal gemeenteavonden worden belegd: op 1 oktober, 12 november en 10 december.
Na de rondvraag leest Klaas Kos een door Willem van Someren Greve aangereikt gedicht van Catharina Visser getiteld ‘Icoon’, uit Door schemering en Dageraad.
Na een lange vergadering sluit de voorzitter deze door iedereen te danken voor haar/zijn bijdrage en wenst allen wel thuis.

ds. Cees Hendriks


Op 28 mei jl. kwam de kerkenraad bijeen. Het verheugde ons allen dat we op 7 juni 2020 de eredienst - in beperkte kring – konden opstarten.

De Werkgroep Heropening

Dorpskerk is direct aan de slag gegaan met de protocollen en de logistiek om een en ander mogelijk te maken. Door de nieuwsbrief zullen wij zo veel mogelijk mensen kunnen bereiken en al wat gaat gebeuren, delen.

Aangezien het RIVM en de PKN w aarschuwen voor besmetting  meezingen, mag er alleen binnensmonds geneuried worden. Jammer, maar we zullen moeten roeien met de riemen die we hebben. Dit vereist aanpassing in de dienst zowel voor predikant als organist(e).

De collectes richten we ook anders in.In de  kerkenraadsvergadering kwam ook het onderwerp communicatie aan de orde. De wekelijkse nieuwsbrief is succesvol gebleken. Er is veel inspanning verricht een informatief en makkelijk leesbaar medium tot stand te brengen. Blijft natuurlijk een aandachtspunt dat wij niet van al onze leden het email-adres hebben. De oproep hiertoe heeft niet veel extra adressen opgeleverd. Wij blijven proberen.

De bezetting van de colleges van ouderling-kerkrentmeesters en van het consistorie zijn besproken. Een aantal kandidaten heeft zich gemeld, wat verheugend is. Zodra hier meer over kan worden gedeeld zullen wij dit aangeven.

Aangezien Onderweg aanzienlijk later in de bus zal vallen dan de kerkenraadsvergadering zullen er in de tussentijd dingen veranderen. Mocht dit zo zijn, dan vindt u daarover elders in de Onderweg informatie. Deze keer bijvoorbeeld inde bijdrage van de Kerkrentmeesters.

Blijf gezond en zie om naar elkaar.

Hartelijke groet,

Annette Horsman

Hieronder kunt u het verslag lezen van de vergadering van de Kerkenraad van 23 april j.l. Inmiddels is een aantal zaken die daarin werden besproken alweer achterhaald. Er is, terwijl deze Onderweg in de bus valt, al een protocol ontwikkeld voor de heropening van de Dorpskerk. Het protocol is rondgestuurd. Op 7 juni a.s. mogen we de eerste dertig gemeenteleden verwelkomen. Per 5 juli a.s. mogen
we opschalen naar meer, we gaan bekijken hoeveel het zal kunnen worden met de anderhalvemeter maatregel in het achterhoofd. Hoe verheugend is dit.
Inmiddels is ook de brief met de bevindingen van ds. Cees Hendriks gearriveerd. Dat krijg je natuurlijk als er wat tijd zit tussen de vergadering en de verschijning van de Onderweg. Vandaar deze quote vooraf!
Wat blijft, is dat wij voorzichtig moeten blijven en goed voor elkaar zorgen!
Annette Horsman

Uit de vergadering van 23 april 2020
Tijdens deze vergadering spraken we op anderhalve meter met elkaar in de kerk. Het was eerder digitaal niet gelukt. We bespraken de coronacrisis en wat het met ons allen doet. Hoe we er in huiselijke kring mee omgaan en hoe wij ons in deze Gemeente voelen in de intelligente lockdown. Het is voor ons allen een moeilijke tijd. Net als iedereen kijken wij naar wat wél kan en hoe we tot creatieve oplossingen kunnen komen.
Vanuit het consistorie is er veel contact met gemeenteleden. Er worden boodschappen gedaan voor een gemeentelid, de nieuwsbrief wordt iedere week gemaakt, er wordt gebeld met leden, er zijn app-groepjes waarbij iedere week op een afgesproken tijdstip contact wordt gezocht met elkaar.
De kerkbalans kwam aan de orde. Onze kerkrentmeester Klaas Kos heeft een verslag gemaakt en u heeft dit in de vorige Onderweg kunnen lezen. We hebben dit nog met gezwinde spoed kunnen aanleveren aan de redactie (waarvoor dank).
De diaconie meldde dat, nu we niet samenkomen in de kerk bij de erediensten, er geen donaties meer worden gedaan door gemeenteleden voor de goede doelen. Aan de ene kant is dat logisch, aan de andere kant rekenen de goede doelen natuurlijk ook nu op ons. De diaconie doneert zelf uiteraard zoals altijd aan die doelen, dat gaat door. Een extra donatie is gedaan aan de Voedselbank in verband met hun oproep (ook landelijk) voor ondersteuning.
In Nieuwsbrief 6 heb ik een oproep gedaan aan de Gemeente om te ondersteunen door middel van overmaking op de bankrekeningen van de goede doelen.
De kerkenraad gaat zich actief buigen over het plan voor mogelijke versoepeling van de beperkingen na 1 juni a.s. Wij hopen uiteraard dat wij elkaar weer, zij het met richtlijnen, kunnen ontmoeten op zondag in de kerk.
Interim predikant Cees Hendriks is gevraagd aan de Gemeente een inzicht te geven in zijn werkzaamheden tot nu toe. Wij hopen dat tegen de tijd dat deze Onderweg u heeft bereikt, zijn verslaglegging is gearriveerd.
Het ziet er naar uit dat heel voorzichtig de coronacrisis af begint te nemen. Mogen wij bidden dat dit doorzet en we het allerergste hebben gehad. We leven mee met de nabestaanden van hen die door deze crisis het leven lieten. Onder vaak schrijnende omstandigheden hebben zij afscheid moeten nemen.
Voor hen en állen die in deze moeilijke tijd er alleen voor staan omdat zij een dierbare hebben moeten laten gaan, veel sterkte in deze tijden.
Namens de Kerkenraad,
Annette Horsman

Onze kerkenraadsvergadering moest deze keer langs de digitale weg. Helaas ging dat nog niet geheel vlekkeloos en waren we genoodzaakt een andere datum te prikken. We kunnen daarom geen verslag doen in deze Onderweg.
In het volgende nummer komen we hier uiteraard op terug.
De kerk is gesloten, onze huizen zijn intelligent gesloten, kortom we trachten op een creatieve manier met inachtneming van de beperkingen contact met u te houden. Wekelijks komt de Nieuwsbrief. Hierin sturen we (op basis van de e-mail adressen die we hebben) aan u en update van wat er zoal gebeurt in de Dorpskerk van Blaricum. Wilt u die per e-mail ontvangen, maak dan uw e-mailadres bekend bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan wordt dat aan de verzendlijst toegevoegd.
Natuurlijk zijn wij begaan met een ieder uit onze gemeente. ‘Hoe gaat het met u?’ Regelmatig vragen we het aan de telefoon of staat het in een mail. Het zijn onzekere tijden, we weten niet goed waar de toekomst ons gaat brengen.
We kunnen er onrustig van worden en zoeken troost bij elkaar. Delen is belangrijk. Gelukkig hebben we daar de middelen voor, de telefoon, de computer, misschien wel met de buren over de heg. Helaas kunnen we elkaar niet ontmoeten, maar we berusten erin, wetende dat het noodzakelijk is.We delen ook in gebed. Hem leggen wij onze vragen voor, onze zorgen en onrust. Toevallig kwam mij dit klassieke gedicht onder ogen dezer dagen. Ik wil het u niet onthouden.

Voetstappen in het zand
Ik droomde eens en zie
ik liep aan ‘t strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.

We liepen samen het leven door en
lieten in het zand een spoor van
stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.

Maar als ik goed het spoor bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.

Ik zei toen: ‘Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad…’

De Heer keek toen vol liefde mij aan
en antwoordde op mijn vragen:
‘Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen...’

(dichter onbekend)


In deze moeilijke tijden wens ik iedereen toe zich gedragen te mogen voelen. Blijft u gezond en veilig,

Namens de kerkenraad,
Annette Horsman (voorzitter)

Donderdag 12 maart jl. kwam de Kerkenraad bijeen. De huidige situatie rondom het coronavirus was uiteraard nadrukkelijk onderwerp van gesprek.

De zaken die wij afspraken werden echter in rap tempo door de situatie ingehaald en wij zijn genoodzaakt geweest in navolging van vele collega kerkenraden de kerk te sluiten tot 30 maart. Mededelingen in de mail, op de website en het opvangen van mensen bij de kerk op zondag 15 maart werden  snel georganiseerd. Laten wij omzien naar mensen in onze omgeving die hulpbehoevend zijn en kwetsbaar.
 

Het instellen van het moderamen ter voorbereiding van de vergadering heeft een positief effect op de vergaderinggehad. De onderlinge samenwerking komt dit ten goede en dat is merkbaar. Er ontstaat tijd om naar onderwerpen te kijken die verdieping en bezinning behoeven, wat extra inhoud geeft aan ons werk.

Voorbereidingen zullen worden getroffen voor de organisatie van de startzondag op 20 september. Zodra hier meer over bekend is, berichten wij u.

In de loop van dit jaar zal onze Consistorie- ouderling Aly van Vembde de kerkenraad na vier jaar gaan verlaten. Wij bedanken haar nu al op voorhand voor alles wat zij heeft betekend voor onze gemeente! Gelukkig heeft zij aangegeven beschikbaar te zullen blijven als bloemendame voor ons.

Er hebben zich kandidaten aangemeld voor de functie van kerkrentmeester. Gesprekken zijn gaande. Mochten zich ontwikkelingen voordoen, dan melden wij u dit natuurlijk. Kandidaten zijn zeer welkom, ook voor het Consistorie!

Samen met onze interim predikant Cees Hendriks hebben wij ons gebogen over de verdieping in ons wals kerkenraadsleden en de rol van het geloof hierin. Mooi om een ieders mening hierover te horen en elkaar hierin nog beter te leren kennen. In deze moeilijke, onzekere tijd leggen wij onze zorgen in Zijn Handen en bidden wij om verlichting. Onze gedachten zijn bij onze gemeente en bij eenieder die ziek is of hulp nodig heeft.

Namens de kerkenraad,
Annette Horsman (voorzitter)