Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

De kerkenraad is verheugd de voordracht aan te kondigen van een nieuwe ouderling-kerkrentmeester:
Bert Bulder. Hij stelt zich graag aan u voor:
Sinds twee jaar wonen mijn vrouw Beatrijs en ik over de brug van de A27 in Flevoland. Wij zijn op zoek gegaan naar een gemeente om ons bij aan te sluiten. Na verloop van tijd kwamen we steeds vaker in de dorpskerk van Blaricum. Niet alleen, omdat het voor ons eigenlijk het meest bereikbaar was. De klassieke liturgie en de verzorgde kerkmuziek spraken ons aan. Aardige mensen ook. Ik heb positief gereageerd op het verzoek om rentmeester te worden omdat ik denk dat wat wij waarderen in de Dorpskerk in stand moet blijven en aan toekomstige generaties doorgegeven. Een rentmeester moet zich inzetten voor die continuïteit. Wat mij betreft ook als het gaat om de fysieke stenen. Ik hoor wel eens mensen zeggen dat een kerk niet uit stenen bestaat maar uit mensen. Ik zal dat nooit zeggen, omdat juist die historische stenen en vormen mij verbinden met vorige generaties. En dat verbindt ons weer aan elkaar. Dit korte stukje is niet geschikt om mij echt te leren kennen. Maar misschien kan het wel een begin zijn van een voortgezet gesprek met u over de waarde van onze kerk.
Ik kan nog de volgende persoonlijke informatie met u delen: ik ben geboren in Groningen, ben gepromoveerd in Utrecht op een sociologisch onderwerp en werk in rijksdienst (directeur bij de Inspectie van het Onderwijs).
A.(Bert) Bulder
Het is ons voornemen Bert in de dienst van 6 september in het ambt te bevestigen. Tot zaterdag 5 september 12.00 uur kunnen eventuele bezwaren worden ingediend bij de scriba. Wij zien uit naar zijn komst!

Namens de kerkenraad,
Annette Horsman

Op 9 juli, net voor het zomerreces, vergaderde de kerkenraad in de Dorpskerk, met inachtneming van alle aanbevelingen van het RIVM.
Door ziekte kon de voorzitter helaas niet aanwezig zijn. Haar taak werd voor zover mogelijk waargenomen door interim-predikant Cees Hendriks. Als inleiding las hij een stukje voor uit een recent verschenen boek van Tom Wright over een mogelijk antwoord van christenen op het virus. De eerste christenen waren de eersten die bij een pandemie achterbleven  in de stad om de zieken en stervenden bij te staan met gevaar voor eigen leven. Dat was toen zo nieuw en opmerkelijk dat het christendom zich vervolgens als een virus over de wereld verspreidde.
Het gaat er niet om redenen te zoeken voor een crisis, terugkijken naar het verleden, maar om te handelen door te klagen (erkenning van het lijden), te bidden en het goede te doen voor anderen.
Vervolgens werd de agenda vastgesteld.
In de vacature ouderling- kerkrentmeester, ontstaan door het vertrek van  Frits Baan, zijn door de gemeente geen namen ingediend. De kerkenraad is blij dat Bert Bulder bereid is gevonden die taak op zich te nemen. Op 6 september zal hij bevestigd worden. In dezelfde dienst zal worden stilgestaan bij het afscheid van Frits Baan.
In de voorbereiding van het beroepingswerk wordt de gids voor het beroepingswerk van de Protestantse Kerk als nuttig gezien. De kerkenraad heeft besloten om samen met de in te stellen beroepingscommissie een training van de Protestantse Kerk te volgen in het najaar. Een aantal verslagen zijn vastgesteld en besproken.
Uitgebreid is stilgestaan bij de ervaringen rondom het heropenen van de Dorpskerk. Het is allemaal onwennig maar de aanwijzingen worden goed opgevolgd. Gemeenteleden zijn blij weer in de kerk te kunnen zijn op zondagmorgen; wel wordt het zingen zeer gemist. Alles tegen elkaar afwegende besluit de kerkenraad vooralsnog de adviezen van het RIVM en de PKN/ Classis te blijven volgen en NIET te zingen, hoe spijtig ook.
Door het vertrek van Aly van Vembde wordt de bloemendienst iets anders georganiseerd. Het verhuurreglement van de Dorpskerk en het Achterom wordt aangepast. Er worden namen genoemd voor nieuwe ambtsdragers, die benaderd zullen worden. Tweede kerstdag 2021 valt op een zondag. De kerkenraad besluit dan een cantatedienst te houden in lijn met de dienst in 2010. Voor de startzondag op 20 september wordt een werkgroep samengesteld. De tijdelijke wekelijkse nieuwsbrief stopt, nu de kerkdiensten weer mogelijk zijn. Er wordt over nagedacht de nieuwsbrief in ‘lichtere’ vorm voort te zetten. Daar is dan wel een team voor nodig. Er wordt nog van gedachten gewisseld over de bijzondere situatie in Blaricum dat ooit bevestigde kerkenraadsleden op zondag nog altijd ambtelijke taken verrichten, hoewel zij geen lid meer zijn van de kerkenraad. Hierover zal nog verder worden nagedacht.
In het tweede gedeelte van de vergadering is de lopende bezinning in aanloop naar het beroepingswerk voortgezet. De samenvatting van de bezinning van 24 juni over wat een kerkenraad is, doet, wat ervan verwacht wordt, is vastgesteld. De tussenrapportage van de interim-predikant is met algemene instemming begroet. Die is ook besproken met classispredikant Peter Verhoeff. Er is een strakke tijdlijn vastgesteld voor de tweede helft van 2020. Daarin zal de bezinning worden afgerond. Er zal een uitgebreid profiel van de gemeente worden gemaakt en een nieuw beleidsplan worden samengesteld.
Een en ander wordt voorbereid door een commissie bestaande uit Bas Reitsma, Willem van Someren Greve, Bert Bulder, Wil Vooijs, Anne-Marie de Fouw en Cees Hendriks. Daarna kan het profiel van de te beroepen predikant worden gemaakt. Los van vele (voorbereidende) overleggen zal een drietal gemeenteavonden worden belegd: op 1 oktober, 12 november en 10 december.
Na de rondvraag leest Klaas Kos een door Willem van Someren Greve aangereikt gedicht van Catharina Visser getiteld ‘Icoon’, uit Door schemering en Dageraad.
Na een lange vergadering sluit de voorzitter deze door iedereen te danken voor haar/zijn bijdrage en wenst allen wel thuis.

ds. Cees Hendriks


Op 28 mei jl. kwam de kerkenraad bijeen. Het verheugde ons allen dat we op 7 juni 2020 de eredienst - in beperkte kring – konden opstarten.

De Werkgroep Heropening

Dorpskerk is direct aan de slag gegaan met de protocollen en de logistiek om een en ander mogelijk te maken. Door de nieuwsbrief zullen wij zo veel mogelijk mensen kunnen bereiken en al wat gaat gebeuren, delen.

Aangezien het RIVM en de PKN w aarschuwen voor besmetting  meezingen, mag er alleen binnensmonds geneuried worden. Jammer, maar we zullen moeten roeien met de riemen die we hebben. Dit vereist aanpassing in de dienst zowel voor predikant als organist(e).

De collectes richten we ook anders in.In de  kerkenraadsvergadering kwam ook het onderwerp communicatie aan de orde. De wekelijkse nieuwsbrief is succesvol gebleken. Er is veel inspanning verricht een informatief en makkelijk leesbaar medium tot stand te brengen. Blijft natuurlijk een aandachtspunt dat wij niet van al onze leden het email-adres hebben. De oproep hiertoe heeft niet veel extra adressen opgeleverd. Wij blijven proberen.

De bezetting van de colleges van ouderling-kerkrentmeesters en van het consistorie zijn besproken. Een aantal kandidaten heeft zich gemeld, wat verheugend is. Zodra hier meer over kan worden gedeeld zullen wij dit aangeven.

Aangezien Onderweg aanzienlijk later in de bus zal vallen dan de kerkenraadsvergadering zullen er in de tussentijd dingen veranderen. Mocht dit zo zijn, dan vindt u daarover elders in de Onderweg informatie. Deze keer bijvoorbeeld inde bijdrage van de Kerkrentmeesters.

Blijf gezond en zie om naar elkaar.

Hartelijke groet,

Annette Horsman

Hieronder kunt u het verslag lezen van de vergadering van de Kerkenraad van 23 april j.l. Inmiddels is een aantal zaken die daarin werden besproken alweer achterhaald. Er is, terwijl deze Onderweg in de bus valt, al een protocol ontwikkeld voor de heropening van de Dorpskerk. Het protocol is rondgestuurd. Op 7 juni a.s. mogen we de eerste dertig gemeenteleden verwelkomen. Per 5 juli a.s. mogen
we opschalen naar meer, we gaan bekijken hoeveel het zal kunnen worden met de anderhalvemeter maatregel in het achterhoofd. Hoe verheugend is dit.
Inmiddels is ook de brief met de bevindingen van ds. Cees Hendriks gearriveerd. Dat krijg je natuurlijk als er wat tijd zit tussen de vergadering en de verschijning van de Onderweg. Vandaar deze quote vooraf!
Wat blijft, is dat wij voorzichtig moeten blijven en goed voor elkaar zorgen!
Annette Horsman

Uit de vergadering van 23 april 2020
Tijdens deze vergadering spraken we op anderhalve meter met elkaar in de kerk. Het was eerder digitaal niet gelukt. We bespraken de coronacrisis en wat het met ons allen doet. Hoe we er in huiselijke kring mee omgaan en hoe wij ons in deze Gemeente voelen in de intelligente lockdown. Het is voor ons allen een moeilijke tijd. Net als iedereen kijken wij naar wat wél kan en hoe we tot creatieve oplossingen kunnen komen.
Vanuit het consistorie is er veel contact met gemeenteleden. Er worden boodschappen gedaan voor een gemeentelid, de nieuwsbrief wordt iedere week gemaakt, er wordt gebeld met leden, er zijn app-groepjes waarbij iedere week op een afgesproken tijdstip contact wordt gezocht met elkaar.
De kerkbalans kwam aan de orde. Onze kerkrentmeester Klaas Kos heeft een verslag gemaakt en u heeft dit in de vorige Onderweg kunnen lezen. We hebben dit nog met gezwinde spoed kunnen aanleveren aan de redactie (waarvoor dank).
De diaconie meldde dat, nu we niet samenkomen in de kerk bij de erediensten, er geen donaties meer worden gedaan door gemeenteleden voor de goede doelen. Aan de ene kant is dat logisch, aan de andere kant rekenen de goede doelen natuurlijk ook nu op ons. De diaconie doneert zelf uiteraard zoals altijd aan die doelen, dat gaat door. Een extra donatie is gedaan aan de Voedselbank in verband met hun oproep (ook landelijk) voor ondersteuning.
In Nieuwsbrief 6 heb ik een oproep gedaan aan de Gemeente om te ondersteunen door middel van overmaking op de bankrekeningen van de goede doelen.
De kerkenraad gaat zich actief buigen over het plan voor mogelijke versoepeling van de beperkingen na 1 juni a.s. Wij hopen uiteraard dat wij elkaar weer, zij het met richtlijnen, kunnen ontmoeten op zondag in de kerk.
Interim predikant Cees Hendriks is gevraagd aan de Gemeente een inzicht te geven in zijn werkzaamheden tot nu toe. Wij hopen dat tegen de tijd dat deze Onderweg u heeft bereikt, zijn verslaglegging is gearriveerd.
Het ziet er naar uit dat heel voorzichtig de coronacrisis af begint te nemen. Mogen wij bidden dat dit doorzet en we het allerergste hebben gehad. We leven mee met de nabestaanden van hen die door deze crisis het leven lieten. Onder vaak schrijnende omstandigheden hebben zij afscheid moeten nemen.
Voor hen en állen die in deze moeilijke tijd er alleen voor staan omdat zij een dierbare hebben moeten laten gaan, veel sterkte in deze tijden.
Namens de Kerkenraad,
Annette Horsman

Onze kerkenraadsvergadering moest deze keer langs de digitale weg. Helaas ging dat nog niet geheel vlekkeloos en waren we genoodzaakt een andere datum te prikken. We kunnen daarom geen verslag doen in deze Onderweg.
In het volgende nummer komen we hier uiteraard op terug.
De kerk is gesloten, onze huizen zijn intelligent gesloten, kortom we trachten op een creatieve manier met inachtneming van de beperkingen contact met u te houden. Wekelijks komt de Nieuwsbrief. Hierin sturen we (op basis van de e-mail adressen die we hebben) aan u en update van wat er zoal gebeurt in de Dorpskerk van Blaricum. Wilt u die per e-mail ontvangen, maak dan uw e-mailadres bekend bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan wordt dat aan de verzendlijst toegevoegd.
Natuurlijk zijn wij begaan met een ieder uit onze gemeente. ‘Hoe gaat het met u?’ Regelmatig vragen we het aan de telefoon of staat het in een mail. Het zijn onzekere tijden, we weten niet goed waar de toekomst ons gaat brengen.
We kunnen er onrustig van worden en zoeken troost bij elkaar. Delen is belangrijk. Gelukkig hebben we daar de middelen voor, de telefoon, de computer, misschien wel met de buren over de heg. Helaas kunnen we elkaar niet ontmoeten, maar we berusten erin, wetende dat het noodzakelijk is.We delen ook in gebed. Hem leggen wij onze vragen voor, onze zorgen en onrust. Toevallig kwam mij dit klassieke gedicht onder ogen dezer dagen. Ik wil het u niet onthouden.

Voetstappen in het zand
Ik droomde eens en zie
ik liep aan ‘t strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.

We liepen samen het leven door en
lieten in het zand een spoor van
stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.

Maar als ik goed het spoor bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.

Ik zei toen: ‘Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad…’

De Heer keek toen vol liefde mij aan
en antwoordde op mijn vragen:
‘Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen...’

(dichter onbekend)


In deze moeilijke tijden wens ik iedereen toe zich gedragen te mogen voelen. Blijft u gezond en veilig,

Namens de kerkenraad,
Annette Horsman (voorzitter)

Donderdag 12 maart jl. kwam de Kerkenraad bijeen. De huidige situatie rondom het coronavirus was uiteraard nadrukkelijk onderwerp van gesprek.

De zaken die wij afspraken werden echter in rap tempo door de situatie ingehaald en wij zijn genoodzaakt geweest in navolging van vele collega kerkenraden de kerk te sluiten tot 30 maart. Mededelingen in de mail, op de website en het opvangen van mensen bij de kerk op zondag 15 maart werden  snel georganiseerd. Laten wij omzien naar mensen in onze omgeving die hulpbehoevend zijn en kwetsbaar.
 

Het instellen van het moderamen ter voorbereiding van de vergadering heeft een positief effect op de vergaderinggehad. De onderlinge samenwerking komt dit ten goede en dat is merkbaar. Er ontstaat tijd om naar onderwerpen te kijken die verdieping en bezinning behoeven, wat extra inhoud geeft aan ons werk.

Voorbereidingen zullen worden getroffen voor de organisatie van de startzondag op 20 september. Zodra hier meer over bekend is, berichten wij u.

In de loop van dit jaar zal onze Consistorie- ouderling Aly van Vembde de kerkenraad na vier jaar gaan verlaten. Wij bedanken haar nu al op voorhand voor alles wat zij heeft betekend voor onze gemeente! Gelukkig heeft zij aangegeven beschikbaar te zullen blijven als bloemendame voor ons.

Er hebben zich kandidaten aangemeld voor de functie van kerkrentmeester. Gesprekken zijn gaande. Mochten zich ontwikkelingen voordoen, dan melden wij u dit natuurlijk. Kandidaten zijn zeer welkom, ook voor het Consistorie!

Samen met onze interim predikant Cees Hendriks hebben wij ons gebogen over de verdieping in ons wals kerkenraadsleden en de rol van het geloof hierin. Mooi om een ieders mening hierover te horen en elkaar hierin nog beter te leren kennen. In deze moeilijke, onzekere tijd leggen wij onze zorgen in Zijn Handen en bidden wij om verlichting. Onze gedachten zijn bij onze gemeente en bij eenieder die ziek is of hulp nodig heeft.

Namens de kerkenraad,
Annette Horsman (voorzitter)

De Dorpskerk te Blaricum zal dit jaar veranderingen ondergaan. Zo zullen wij o.a. op zoek gaan naar een nieuwe predikant. Maar ook ten aanzien van de Kerkenraad zijn er verschuivingen.
Om die reden zoekt de Kerkenraad van de Dorpskerk te Blaricum enthousiaste betrokken leden die in deze raad plaats zouden willen nemen. Samen werken aan een stevig fundament met het oog op de toekomst.
Wij zijn op zoek voor het College van Kerkrentmeesters naar een voorzitter, secretaris en penningmeester. 
Het is ook mogelijk speciale taken te vervullen als ondersteuner van een der ambtsdragers.
Graag lichten wij dit in een persoonlijk gesprek nader toe.

Meldt u aan bij de scriba, emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wij zien uit naar uw aanmelding!!!

Van de Voorzitter

Een nieuw jaar staat voor de deur. Een jaar van veranderingen voor de PGB.Sam en met Cees Hendriks bouwen wij aan een gedegen fundament. Om klaar te zijn voor een volgende beroeping. Een nieuwe predikant. Een proces waarbij de complete gemeente zoveel mogelijk zal worden betrokken.

Het jaar 2019 laten wij achter ons. Het was een druk jaar, een turbulent jaar. Voor mij zelf een uitdagend jaar aangezienik werd verzocht door de Kerkenraad om de voorzittershamer op te nemen. 
Waarin wij intens meeleefden met onze vorige vice-voorzitter Piet Oldenziel. Hoe goed doet het om te zien dat hij druk bezig is met zijn herstel.
Rekenend op de steun vanuit de Kerkenraad heb ik deze functie aanvaard,wetende dat ik dit zonder Gods zegen zeker niet kan doen. Wees ervan overtuigd dat ik dit naar beste kunnen zal doen.

Wat gebeurt er nog meer? Inmiddels is onze interim-predikant volop bezig met het voeren van gesprekken. Er wordt gekeken naar een efficiënte en effectieve manier van vergaderen, tevens is het werven van nieuwe ambtsdragers besproken.
In dit nummer van de Onderweg vindt u een oproep om de Kerkenraad te komen versterken. Wij zoeken Kerkrentmeesters, maar ook leden die ons willen ondersteunen bij specifieke taken. Daarvoor is een zetel in de kerkenraad niet noodzakelijk.
In de vergadering van 18 december jl. hebben wij tevens stilgestaan bij het vertrek van Frits Baan. Met lede ogen zien wij hem gaan, zijn besluit respecterend. Wij zijn hem zeer veel dank verschuldigd. Tevens zijn wij blij dat ij beschikbaar is voor speciale “ klussen”! Hoe fijn is dat.

Vooruitblikkend naar de Kerstperiode zijn de laatste onderdelen nog doorgesproken. Nu, terwijl ik dit schrijf, kunnen wij al constateren dat de diverse onderdelen als Volkskerstzang, Kerstdiensten, Oudejaarsdienst mooie momenten zijn geweest in december 2019. Dank aan allen die hiervoor zoveel werk hebben verricht. Tevens een felicitatie aan onze koster Rob die in december in het huwelijksbootje stapte. Veel heil en zegen voor hem en zijn echtgenote!

Ik wens u allen, namens onze Kerkenraad een gezegend, gezond en voorspoedig 2020 toe.

Annette Horsman
Voorzitter Kerkenraad


Op 18 november jl. kwam de kerkenraad bijeen voor haar vergadering. Het grootste deel van deze vergadering werd gewijd aan het voorbereiden van de gemeenteavond op 28 november jl. Onze interim-predikant, Ds. Cees Hendriks, schoof aan om met ons naar de agenda en de onderwerpen te kijken. Hierna is een agenda ontstaan waarin wij menen de gemeente zo goed mogelijk te kunnen en zullen informeren over de gang van zaken en de toekomst.

Deze bijeenkomst zal tevens dienen 
om de nieuwe ouderling, Wil Vooijs, voor te stellen aan de gemeente. De kerkenraad is blij met haar komst. Er zal ook gemeld worden dat op 1 januari a.s. Frits Baan en 1 maart a.s. Klaas Kos de kerkenraad zullen verlaten. De kerkenraad is hen dank verschuldigd voor het vele werk wat zij al die jaren hebben verricht. Versterking is dus heel welkom. Dit geldt tevens voor vrijwilligers.

Marry van Haandel die jarenlang ambtelijk secretaris van de diaconie is geweest is nu toegetreden tot de kerkenraad ls secretaris van de diaconie.Wij heten ook haar natuurlijk van harte welkom.

Cees Hendriks heeft tevens met de kerkenraad gedeeld hoe hij zijn plan van aanpak heeft vormgegeven om de PGB adequaat te kunnen bijstaan en klaar te maken voor een volgende beroeping. Dit is besproken binnen de kerkenraad. In Onderweg nr. 11 of elders op deze site, treft u een samenvatting van de inmiddels gehouden gemeenteavond aan.

Wij troffen zeer betrokken gemeenteleden aan waarvoor wij dankbaar zijn. Met de komst van Cees Hendriks gaan wij een reflectie- en opbouwperiode in, op weg naar goede tijden. Op de drempel van Kerstmis en de jaarwisseling blikken we even terug op dit jaar. Een turbulent jaar mag je rustig zeggen. Er is veel gebeurd, lessen te leren, verbeteringen aan te gaan. In deze maand zoeken we allen verdieping en verbinding, thuis, in onze vriendenkring en zeker in onze kerk. Laten wij naar elkaar omkijken, aandacht hebben voor elkaar,  elkander ondersteunen en helpen in het licht van de komst van Het Kind.

Namens de kerkenraad wens ik u en de uwen gezegende kerstdagen en een voorspoedig, gezond 2020 toe.

Annette Horsman
Voorzitter Kerkenraad

De kerkenraad nodigt de leden van de Protestantse Gemeente Blaricum uit tot het bijwonen van een Gemeenteavond op 28 november.
Op deze avond zal informatie worden gegeven over de huidige stand van zaken in de gemeente en de te ondernemen stappen voor de toekomst.
Ook zal er ruime gelegenheid zijn om met elkaar hierover in gesprek te gaan. Tevens zal interim-predikant ds. C. Hendriks zich voorstellen.

Ds. Hendriks is, op voorspraak van de PKN, bij ons tijdelijk werkzaam tot het moment dat er een nieuwe predikant is gevonden. Hij zal zijn activiteiten op die avond toelichten.

Aanvang 20.00 uur. U bent hartelijk welkom.

Namens de kerkenraad,
Annette Horsman, wnd. voorzitter

TERUGTREDEN PIET OLDENZIEL

Sinds augustus van dit jaar kampt kerkrentmeester en tijdelijk voorzitter van de kerkenraad Piet Oldenziel met een broze gezondheid. Inmiddels revalideert hij en gaat vooruit. Het herstel gaat nog geruime tijd duren en vergt veel van Piet. Om die reden heeft hij aangegeven per direct te willen stoppen met de werkzaamheden voor de PGB.
De kerkenraad begrijpt zijn beslissing en respecteert deze. Met veel dankbaarheid kijken wij terug op de periode dat Piet actief was in de kerkenraad.
Wij hopen dat zijn herstel zich voorspoedig zal ontwikkelen.

Onze goede wensen zijn voor hem, zijn vrouw Tineke en hun kinderen en kleinkinderen.
Annette Horsman, wnd voorzitter