Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

In de Dorpskerk stond de afgelopen periode, meer nog dan andeers, in het teken van de expressie op velerlei gebied.

Hij begon op zondag 9 oktober met de eerste uitvoering van het programma “Tekst en muziek in de Dorpskerk”. Jos van der Kooy bespeelde het orgel enIn Jurjen Zeilstra en Aliëtte van der Wal lazen gedichten van Gerrit Achterberg, Hendrik Marsman, Martinus Nijhof en Ida Gerhardt voor. De volgende middag van het programma vindt plaats op 20 november.

Op 17 oktober volgde een uitvoering van de theatergroep van en met Casper van Dongen in Theater Blaricum, die door vele leden van de Dorpskerk werd bezocht. De groep behandelde het thema dementie en euthanasie, waarbij ook het publiek actief werd betrokken en zich onderling engageerde in pittige discussies. 

Tien dagen later was er weer een avond van het Kerkcafé: Krijn Poppe, landbouw econoom, refereerde onder de titel “Wek geen valse verwachtingen over de landbouwtransitie” over dit zeer actuele thema. Eveneens  op 27 oktober vond er een uitstapje voor onze 70-plussers plaats. Het doel was “Zending over Grenzen” in Almere. Overigens vind u details over door onze kerk georganiseerde activiteiten op de website (www.protestantsegemeenteblaricum.nl).

Op 28 oktober vond vervolgens de jaarlijkse vrijwilligersavond, waarin de waardering voor het werk van de vele aan de kerk verbonden vrijwilligers en medewerkers tot uitdrukking werd gebracht. Dit jaar gebeurde dat met een conférence door René van den Beld onder de titel “Vertel me eens wat over vriendschap”. Hieraan werd in de vorige editie van Onderweg in een apart artikel al aandacht besteed. Aan de conférence ging een ontvangst met koffie en een korte inleiding door de voorzitter en de predikant vooraf. De avond werd afgesloten met een drankje en een hapje.

Veel woord en muziek dus en dit zet zich in de rest van het jaar nog voort. Noteert u alvast de op 20 november in combinatie met een lopend avondmaal geplande gedachtenisdienst en de dienst met lessons and carols op kerstavond.

Middelpunt van de meeste van genoemde activiteiten is onze eigen Dorpskerk en ook daarin zijn de gevolgen van de gestegen prijzen voor verwarming merkbaar. De bedoeling is dat ook hier de thermostaat  een graadje lager wordt gezet. Wij bevelen dan ook aan om in de koudere wintermaanden de jas mee in de kerk te nemen. 

Bas Reitsma, voorzitter kerkenraad

Hulp!

De term inflatie krijgt pas echt een lelijk gezicht als de maandrekening voor gas en elektra fors verhoogd wordt. Nog zuiniger omgaan met licht en verwarming helpt niet meer als maandelijks opeens een veel hoger bedrag wordt afgeschreven. Veel huishoudens komen daardoor in grote problemen. De diaconie is zich hiervan bewust en wil graag diegenen die hierdoor in moeilijkheden komen helpen. Dit gebeurt vertrouwelijk. In dringende gevallen kan contact worden opgenomen met: Machteld de Hoop-Bergsma 035 694 3327 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

We hopen dat de te nemen maatregelen van de overheid dit leed voor een ieder kunnen voorkomen.

Met vriendelijke groet,
Willem van Someren G, namens de diaconie

Op het moment van het schrijven van dit verslag regent het pijpenstelen.

Het is duidelijk: de zomer is voorbij en een nieuw seizoen is begonnen, ook in de Dorpskerk. Het werd ingeluid met een goed bezochte startzondag, die in het teken stond
van het thema ‘Blaricum aan Tafel in de Dorpskerk’. Dit thema sluitaan bij het door de PKN gekozen thema voor 2022/2023 ‘Aan tafel!’

Het onbestendige weer liet het niet toe na de dienst in de tuin van het Achterom aan tafel te gaan. De muzikaal omlijste lunch in de kerk zelf was er echter zeker niet minder geanimeerd om. Dit ook al omdat er sinds enige jaren weer kinderen
ronddarden, waarvoor eerder een kinderdienst was georganiseerd. Verder werden er kaarten verkocht, gemaakt door Annelet Wegener, met een opbrengst waarvan teken- en schildermateriaal voor de in Blaricum verblijvende Oekraïners zal worden gekocht.

De dienst van de startzondag onder leiding van onze predikant ds. Jurjen Zeilstra kreeg een extra bijzonder tintje doordat er twee personen aantraden die gaan bijdragen aan de activiteiten van de kerk: Jan den Dunnen, die bevestigd werd als ouderling-kerkrentmeester en Richard Vos, die de bediening van cantor werd ingeleid.
Deze versterking van de gelederen is zeer welkom op een moment dat de gemeente fors in beweging is en er van alles op de rails staat: van gespreksgroepen voor jong en oud via zondagmiddagen met woord en muziek tot een reis naar Israël medio 2023.

Om het overzicht voor de gemeenteleden te vergemakkelijken werd er na de dienst een jaarboekje gepresenteerd waarin alle informatie is samengebracht over wie en wat in de Dorpskerk. De bedoeling is om dit boekje binnen zeer afzienbare tijd te laten volgen door een ‘smoelenboekje’ van gemeenteleden met het doel de onderlinge band nog verder te bevorderen.

Bas Reitsma, voorzitter.

In de zomerperiode verkeert de kerk gebruikelijker wijze in wat rustiger vaarwater. Daar is in 2022 maar in beperkte mate sprake van geweest. Om te beginnen ging de uitbreiding van de colleges door, met name van het College van Kerkrentmeesters. De heer Jan den Dunnen heeft zich bereid verklaard om de gelederen van het college te komen versterken. Daarmee is het weer op volle sterkte. Het aantreden van de heer Den Dunnen is inmiddels tijdens twee achtereenvolgende zondagsdiensten afgekondigd en de gemeente is er, de kerkorde volgend, op gewezen dat er tegen de bevestiging tot uiterlijk 17 september 2022 bij de scriba bezwaren kunnen worden aangetekend. Naar verwachting zal de heer Den Dunnen tijdens de zondagsdienst op 18 september worden bevestigd.

Overigens vindt rond dezelfde dienst de startzondag plaats. Er wordt aan een interessante invulling van deze dag gewerkt. Neemt u 18 september dus vast in uw agenda op. Nadere informatie volgt. En over interessante invullingen gesproken: op vrijdag 28 oktober zullen de vrijwilligers van de Dorpskerk in het zonnetje worden gezet. Ook voor hen staat er iets bijzonders op het programma. De vele betrokkenen doen er goed aan om ook deze datum alvast te noteren.

Natuurlijk kunnen hier de zaterdagen van de afgelopen maand juli niet ontbreken. Op deze dagen werden er in en vanaf de tuin van het Achterom diverse evenementen georganiseerd voor de in Blaricum neergestreken vluchtelingen uit de Oekraïne. Ook de Vituskerk droeg een steentje bij door de opbrengst van de eerder dit jaar georganiseerde oecumenische viering ter beschikking van de Oekraïners te stellen. Er was een high tea, een fietstocht, een pannenkoekenfestijn en een knallende barbecueparty tot slot.

Met het vorderen van de maand werd de deelname – niet meer uitsluitend uit Blaricum - steeds groter, wat wel aantoont dat de inspanningen rond de organisatie werden gewaardeerd. Er werden banden gesmeed, er ontstonden onvergetelijke herinneringen en de Oekraïners konden de zorgen in verband met hun thuissituatie even vergeten.

Zo beginnen we aan het laatste kwartaal van 2022. Daarin zult u meer horen over het jaarthema* voor het seizoen 2022/2023.

Bas Reitsma, voorzitter

* uit de Onderweg nr. 7 p. 2 (lees in de Onderweg het volledige artikel, hieronder slechts een klein fragment)

Aan tafel!
Het is geen verplichting, maar de laatste jaren reikt de Protestantse Kerk in Nederland een jaarthema aan waarmee lokale protestantse gemeenten op een manier die bij hen past aan de slag kunnen gaan. Voor 2022/2023 is dat ‘Aan tafel!’ In Blaricum hebben we gekozen voor: ‘Blaricum aan Tafel in de Dorpskerk.’ In de herfst zal een aantal kerkdiensten worden gethematiseerd aan de hand van ‘tafelverhalen’ uit het Oude en het Nieuwe Testament.

De colleges die onder de kerkenraad functioneren zijn gelukkig weer beter bezet. Hoewel er nog wordt uitgekeken naar een derde ouderling-kerkrentmeester, heeft het College van Kerkrentmeesters met twee ouderling-kerkrentmeesters en een administrateur inmiddels wat meer speelruimte. Ook de overige colleges zijn naar behoren bezet, zij het dat er door ziekte en andere afwezigheid af en toe wat extra tandjes moeten worden bijgezet. De daartoe benodigde flexibiliteit is er. 

Goed nieuws is er uit de cantorij. Die gaat met ingang van 1 juli 2022 door Richard Vos geleid worden. Peter den Ouden gaat geleidelijk aan afbouwen, maar blijft voorlopig als tweede organist eenmaal per maand bijdragen aan de eredienst.

De serie van drie lezingen die Jurjen Zeilstra in het kader van het Kerkcafé hield werd op 23 juni afgesloten. Dit gebeurde met een lezing over een derde grote denker, Emmanuel Levinas. Ook deze lezing werd met veel enthousiasme ontvangen. De organisatie van het Kerkcafé werkt voor na de zomer aan de volgende voordrachten, waarover tijdig nadere berichten zullen volgen. 

Dit geldt overigens ook voor de muzikale zondagmiddagen met tekst en muziek, die vanaf het najaar driemaandelijks zullen worden gehouden en waarover eerder werd bericht in de Onderweg.

Op kortere termijn zijn alle zaterdagen van de maand juli 2022 gereserveerd voor een uiteenlopend programma rond het diaconale pand aan het Achterom 1 voor de in Blaricum neergestreken vluchtelingen uit de Oekraïne. Voor hen zullen activiteiten als een high tea, een fietstocht, pannenkoeken eten, een bonte middag en een barbecue worden georganiseerd.

Kortom: ook in de ‘stille’ zomertijd blijft de gemeente in beweging!

Bas Reitsma, voorzitter

Al weer een half jaar is ds. Jurjen Zeilstra als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Blaricum. In deze periode heeft hij zich in zeer brede zin ingezet voor de Dorpskerk, niet alleen in kerkdiensten en pastoraat, maar bijvoorbeeld ook door het geven van lezingen.

Zo sprak hij op twee avonden van het Kerkcafé over het thema ‘De wereld en ik’, waarbij hij de benadering daarvan door Friedrich Nietzsche en Hanna Arendt toelichtte. De derde en laatste lezing van dit thema zal worden gehouden op 23 juni en zal gaan over een andere grote denker, Emmanuel Levinas.

Op 13 mei sprak ds. Zeilstra ter gelegenheid van de heiligverklaring van Titus Brandsma onder de titel ‘Mystiek en verzet’ over diens leven. Er wordt onder zijn leiding druk gewerkt aan de oprichting van nieuwe gespreksgroepen. Overwogen wordt verder om de rond de ervaringen van ds. Zeilstra bij de 12e Comenius Conferentie in Hongarije (zie pagina 2 en 3) een gemeenteavond te organiseren. Ook wordt het idee uitgewerkt om in de Dorpskerk vanaf het najaar driemaandelijks muzikale zondagmiddagen met tekst en muziek te organiseren.

Helaas is besloten om wegens gebrek aan deelname de diensten in de Torenhof te beëindigen. De diensten in de Dorpskerk werden de laatste tijd daarentegen drukker bezocht dan voorheen. Als u een voorbede in het voorbedenboek wilt schrijven wilt u dan vooraf bij de betrokkene informeren of deze daar toestemming voor geeft? Graag leesbaar opschrijven. U kunt ds. Zeilstra ook van tevoren per e-mail over het voorbedenverzoek informeren.

Bas Reitsma, voorzitter

Fijn was het om na de dienst van zondag 22 mei waarin drs Jan Greven voorging van gedachten te kunnen wisselen in de tuin van ’t Achterom met betrekking tot de vraag in de preek: ‘Heb je iets aan je geloof bij de waslijst aan zorgen en spanningen, die de wereld momenteel met zich meedraagt? Oorlog in Oekraïne, angst voor ziekten terwijl we net uit de pandemie zijn, de recessie…. Zitten we bij de pakken neer óf…. Jan Greven haalde aan dat in het evangelie van Lucas 8x gesproken wordt over ‘wees niet bang!’ zoals de engel sprak tegen de moeder waarvan het meisje overleden was. Als we zeggen: de liefde van de moeder is sterker dan de dood van een kind (voor enkelen in onze gemeente heel toepasselijk op deze dag!) dan kom je als Jezus volgt, iets hemels tegen. Laten we dus vooral blijven uitwisselen wat onze gedachten zijn, genietende in de zon in de tuin van het Achterom!

En onder de Zegen van onze Heer verwelkomen we een aantal nieuwe vrijwilligers: Diederik Westerhuis bij de ontvangstcie., Francisca Heijnen en Adriënne Zeilstra bij het koffieschenkteam, Wim Heijnen en Tjeerd Hoekstra bij de terrasdienst én maar liefst twee nieuwe wijkcontactpersonen: Beatrijs Bulder voor de Blaricummermeent (ze vervangt Tiny de Wit) en Marianne Ende neemt eind juni de wijk Eemnes van Anne-Marie over; Anne-Marie neemt de wijk Dorp West 2 over van Elly André de la Port. Dank aan allen die onderdeel willen zijn van het ‘Werk voor de Kerk’!!

Wellicht heeft u deze zomer contact met Oekraïens- of Russisch-sprekende vluchtelingen in ons dorp. Misschien hebben ze behoefte aan woorden van bemoediging in de eigen taal. Trans World Radio heeft veel audio en websites beschikbaar. Kijk op http://www.twr.nl/ua voor een overzicht van de diverse luistermogelijkheden.

Namens het Consistorie wens ik u een gezegende zomer toe.
Anne-Marie de Fouw

De verslagperiode (februari en maart 2022) werd gemarkeerd door het afschaffen van vrijwel alle coronamaatregelen.

Er wordt met veel enthousiasme gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de kerk weer fysiek te bezoeken. Ook andere activiteitendie in de afgelopen periode niet konden plaatsvinden worden weer aangevat.

Zo is het kerkcafé vanaf 24 maart nieuw leven ingeblazen met drie lezingen van onze predikant, ds. Jurjen Zeilstra. Zoals vorige maand al bekend gemaakt werd zal hij zich dit voorjaar onder het overkoepelende thema ‘De wereld en het ik’ aan de hand van drie grote denkers bezinnen op onze individuele positie in de postmoderne wereld. 

Na de bevestiging op 27 februari 
van twee nieuwe kerkenraadsleden, Jantien Oldenziel en Tjeerd Hoekstra, is de raad verder uitgebreid met een ouderling-kerkrentmeester in de persoon van Henk Aertsen. Henk Aertsen maakte al deel uit van het consistorie. De heren Hoekstra en Aertsen nemen de taken over van Klaas Kos, die het College van Kerkrentmeesters enige tijd alleen moest bemannen. Van hem is in de dienst van 27 maart afscheid genomen. Aan verdere aanvulling en/of ondersteuning van het college wordt gewerkt.

De verslagperiode werd zeker ook getekend door de gebeurtenissen in de Oekraïne. Naast de al geplande collectes is de gemeenteleden de gelegenheid geboden afzonderlijk te doneren voor vluchtelingen en slachtoffers van het oorlogsgeweld. Deze actie loopt nog tot 16 april en is terug te voeren op een initiatief van de Stichting Dorcas. Dit is een stichting op christelijke basis die actief is in Oost-Europa en het Midden-Oosten en onder andere noodhulp biedt bij rampen en crises. Er is een taakgroep samengesteld met de bedoeling te bezien wat de kerk voor vluchtelingen in onze omgeving kan betekenen.

Ten slotte wordt aan het contact met de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes voortzetting gegeven: zoals ds. De Bruijn van de gemeente Laren-Eemnes fungeerde als consulent van onze gemeente, zal nu ds. Zeilstra als consulent optreden voor Laren-Eemnes. Ds. De Bruijn gaat half mei met emeritaat.

En zo blijven wij in beweging, zowel binnen als buiten onze eigen gemeente.

Bas Reitsma, voorzitter

Voor een van de dertig wijk-contactpersonen in de Dorpskerk zoeken we een vervanger voor een wijk in Blaricum-Dorp.
Het gaat om Dorp West 2, straten: ’t Witzand, Holleweg, Naarderweg en begin van de Huizerweg.

Als Wijkcontactpersoon maak je deel uit van de werkgroep wijkCP’s, die elkaar driemaal per jaar ontmoeten rond geloofsopbouwende thema’s en anderzijds ben je aanspreekpunt voor gemeenteleden in jouw CP-wijk. Lijkt het je iets deel uit te maken van deze pastoraatsgroep, neem dan contact op met een van de ouderlingen.

Namens het consistorie,
Anne-Marie de Fouw

Na het uitgebreide verslag over de maanden november en december 2021 volgt hier een korte rapportage over januari 2022.

Hoewel er aan het einde van vorig jaar en het begin van dit jaar veel op de rails is gezet, is daar op dit moment nog weinig in detail over te melden. Januari startte met de gebruikelijke activiteiten als het initiëren van Kerkbalans, planning en begroting, en de voorbereiding van de jaarverslagen 2021. Ook werden er stappen ondernomen om het streamingaanbod te verbeteren en uit te breiden, omdat dit naar verwachting na het herstel van het fysieke kerkbezoek in de belangstelling zal blijven staan.

Wij verheugen ons erover dat, na de eerste drie uitsluitend online te beleven diensten in januari, de kerk inmiddels weer kon worden geopend voor bezoekers. Weliswaar was dat nog gebonden aan bepaalde maatregelen, maar in het licht van verdere landelijke versoepelingen bewegen wij ons steeds verder richting een ‘normale’ gang van zaken.

Ook buiten de diensten worden activiteiten hervat. Zo hopen wij binnenkort weer meer mensen voor de koffieochtenden voor ouderen te kunnen uitnodigen. Ook zal er op 24 maart weer een begin worden gemaakt met het Kerkcafé. Met het overkoepelende thema ‘De wereld en het ik’ zal onze eigen predikant zich dit voorjaar aan de hand van drie grote denkers bezinnen op onze individuele positie in de postmoderne wereld.

We begonnen onlangs na lange tijd ook weer voorzichtig met gespreksgroepen die bij gemeenteleden thuis worden gehouden. Mocht u belangstelling hebben, meldt u zich dan aan bij ds. Zeilstra. Hij zal dan bezien wat er mogelijk is.

Minstens even heugelijk is het dat wij, na hun bevestiging op 27 februari 2022, twee nieuwe kerkenraadsleden in ons midden kunnen begroeten. Het betreft mevrouw Jantien Oldenziel, die het consistorie zal komen versterken, en de heer Tjeerd Hoekstra, die bereid is zich als ouderling-kerkrentmeester voor het College van Kerkrentmeesters te gaan inzetten.

De afgelopen maanden heeft onze nieuwe predikant, ds. Jurjen Zeilstra, al aan vele gemeenteleden thuis een bezoek gebracht. Mocht hij nog niet bij u zijn geweest en stelt u dat op prijs, neemt u dan contact op met uw wijkouderling, contactpersoon of met ds. Zeilstra zelf. Hij komt graag bij u langs.

Overigens zal ds. Zeilstra op eigen initiatief jaarlijks vijf keer extra voorgaan boven het aantal preken dat met een werkverband van 80% overeenstemt. Wij verheugen ons erop hem dus zeer regelmatig te zien voorgaan.

Bas Reitsma, voorzitter Protestantse Gemeente Blaricum

Met degenen die voor lange of korte tijd in het ziekenhuis opgenomen waren (de heer Westerdijk, Gé van der Woude en Frits Baan) blijft het hopelijk goed gaan. Wellicht verandert je leven daardoor net iets meer dan dat dit bij ons allen het geval is, nu de wereld meer en meer open is gegaan.

Wat ga je veranderen na de afgelopen periode? Andere levensstijl, misschien verhuizen, andere baan, meer tijd nemen voor …? Vanwege de kerkbalans hebben de wijkcontactpersonen ook weer velen gesproken, wellicht nieuwe gezichten ontmoet. Bent u/ben jij ook zo benieuwd wat we allemaal weer met elkaar gaan ondernemen? Als we lezen: ‘En nu, wat verwachten wij?’ kunnen we dan zeggen: ‘Mijn hoop, die is op U!’? Want als je God betrekt in je leven, bij je activiteiten, worden het fijne en gezegende plannen. En dan komen er soms ook nieuwe gemeenteleden op ons pad. Die misschien wel gedoopt willen worden! Mensen die aan onze deur kloppen nu we weer helemaal gastvrij kunnen zijn.

De lente is in aantocht. We mogen rennen, springen, dansen, opstaan én doorgaan. Wat heerlijk, doet u ook mee?

Wijkcontactpersonen:
Iedereen die gemeentelid is, vriend van of zich verbonden voelt met de Dorpskerk, valt onder een wijkcontactpersoon. Die valt weer onder een van de vier ouderlingen die we hebben. Dit betekent dat we vier pastorale gebieden onderscheiden met elk evenveel pastorale eenheden. De indeling van de teams is als volgt:
Team 1: Wil Vooijs met de wijken Dorp Noord 1 t/m 5; Dorp Oost 1 en 2.
Team 2: Anne-Marie de Fouw met de wijken Dorp Zuid 1 t/m 5; Bijvanck Oost 2, 3 en 5; wijk Eemnes.
Team 3: Aliëtte van der Wal met de wijken: Huizen 1 t/m 4; wijk Laren en wijk Buit (=overige woonplaatsen).
Team 4: Jantien Oldenziel met de wijken Dorp West 1 en 2; Bijvanck West 1 t/m 5.
Alle ouderlingen hebben de wijken BO6 t/m BO8 (=Blaricummermeent) als aandachtsgebied. Elders op deze website vindt u bij ‘De Gemeente’ tab ‘Consistorie’ een overzicht van welke straten tot welke wijk behoren.

Namens het consistorie, met een hartelijke groet, Anne-Marie de Fouw