Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

COLLECTEROOSTER 

 17-02 Verbindende activiteiten voor jong en oud

De Dorpskerk is een actieve, ondernemende gemeente. Wekelijks zijn er activiteiten voor diverse doelgroepen, die als missie hebben om mensen met elkaar te verbinden. Dit geldt voor zowel mensen binnen als buiten onze eigen kerkgemeente.

Het blijkt, dat veel mensen het verbindende element van een kerkgemeenschap zeer waardevol vinden, en zelfs mede om die reden lid worden van een kerk.

Een gevarieerd aanbod is belangrijk, om zowel het ‘geestelijke’ als het ‘gezellige’ aspect aan bod te laten komen. Daarom zijn er zowel Bijbelgesprekskringen of thema-avonden, als ook koffie-ochtenden, fietstochten, gemeentemaaltijden en bijvoorbeeld de vrijwilligersavond.

Ook zet de Dorpskerk regelmatig haar deuren naar buiten open voor feestelijkheden voor het hele dorp, zoals de Kerstvolkszang, het kinderkerstfeest of andere muzikale evenementen.

De collecte van vandaag is bedoeld om de activiteitenkas aan te vullen, waaruit het activiteitenaanbod kan worden betaald. 

24-02     Orgelfonds

De dorpskerk heeft een prachtig Flentrop-orgel dat goed onderhouden moet worden. In de afgelopen jaren is er groot onderhoud geweest aan ons orgel en nog steeds worden er herstelwerkzaamheden aan uitgevoerd. De kosten van deze werkzaamheden zijn enorm. Een aanvulling van het orgelfonds is daarom zeer noodzakelijk.

03-03     Instandhouding kerk

Deze collecte is bestemd voor het onderhoud en instandhouden van de Kerkelijke gebouwen.

De Dorpskerk ligt tal van gemeenteleden na aan het hart. Het onderhoud kost jaarlijks heel wat euro's. U kunt hier een gift doneren voor het onderhoudsfonds van de Dorpskerk. 

10-03     Communicatie middelen

Het blijft belangrijk om de gemeente op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen en rond onze kerkgemeenschap. Dit gebeurt middels ons kerkblad Omnderweg, en ook middels onze website.

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen. 

COLLECTEVERANTWOORDING

13-01     Koffiedrinken                    € 102,82

20-01     Geen collecte                    €     -  

27-01     Pastoraat eigen gemeente € 141,04  

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website.   

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters,
Klaas Kos

 

COLLECTEROOSTER 

17-2 Hospice Kajan

Hospice Kajan is een high-care hospice, met een vast team van gespecialiseerde verpleegkundigen. Het hospice geeft de bewoners de vrijheid en ruimte waaraan zij behoefte hebben. Respect is het uitgangspunt. Speciaal opgeleide vrijwilligers helpen mee in de zorg. Dit houdt in dat zij de zorgverleners ondersteunen, bewoners helpen met het eten, praten en vooral veel en goed luisteren. Steun en begeleiding die elders in de gezondheidszorg soms in de verdrukking komt, wordt hier geboden. Niet alle kosten worden vergoed door de zorgverzekeringen. Giflen maken het mogelijk om het verblijf voor de bewoners en hun naasten zo prettig mogelijk te maken. 

24-02 Epafras

Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten zij niemand zitten.

De mensen van Epafras luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop. Hun levens. Ook praktische hulp wordt geboden, zoals het geven van medicijnen of bellen naar familieleden omdat er geen geld is om zelf te bellen. Het geven van medicijnen, omdat gedetineerden deze zelf niet krijgen. Ook begeleiden ze steeds meer lokale geestelijk verzorgers in de ondersteuning van Nederlandse mannen en vrouwen die vaak jarenlang worden opgesloten.

03-03 Stichting Child

De stichting CHILD wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk door scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen. Daarnaast wil de stichting in de Kilimanjaro-regio alleenstaande oudere kinderen veilig onderdak verschaffen en in Noord Tanzania een bijdrage leveren aan de therapie van behandelbare kinderkanker.

10-03 40-dagen aktie BELgemeenten

Gebrek aan schoon drinkwater is door de inwoners van Sheini in Ghana als grootste probleem genoemd. Men is daar afhankelijk van twee verouderde waterputten, op enige afstand van het dorp gelegen en bovendien niet voor iedereen toereikend.  Met uw steun kan wellicht de bouw van een waterput en pomp in het centrum van het dorp mogelijk gemaakt worden. 

17-03 40-dagen atktie BEL-gemeenten

Amrita, een van de studentes in Nepal die al langer door de BEL-gemeenten wordt gesteund, is in het laatste jaar van haar MBA-studie. Er is alle vertrouwen dat zij deze studie succesvol zal afronden. Blijft over Rejina, die onze steun nog nodig heeft voor haar studie aan de landbouwhogeschool. Ook willen wij graag via de stichting Caring Unites een moeder in Nepal helpen, die haar man tijdens de aardbeving in 2015 heeft verloren, door het schoolgeld voor haar 2 zoontjes van 9 en 11 jaar te betalen. 

COLLECTEVERANTWOORDING

Januari 2019

 06-01 Stap Verder/Amsterdam ZO                            €  149,60

14-01 Viore                                                                 €  166,54

28-01 PAX                                                                  €  124,81

Allen hartelijk dank! 

namens het college van Diakenen, Marry van Haandel

 

27-01 Pastoraat eigen gemeente

Pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers als door gemeenteleden onderling. Binnen een gemeente is het gericht op alle gemeenteleden. Vaak wordt vooral gedacht aan zieke en oudere gemeenteleden, maar ook mensen die te maken hebben met dood, werkeloosheid, scheiding of zelfmoord, of met drug- of alcoholgebruik van partner of kinderen doen een beroep op  de gemeente voor pastoraat. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw. 

03-02 Vorming en Toerusting

Vorming heeft te maken met het in gang zetten van een leerproces en persoonlijke verrijking. Bij toerusting gaat het om gerichte bagage om beter in staat te zijn onze taken in de wereld uit te voeren. In beide gevallen gaat het er vooral om elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten en elkaar nader te leren kennen. 

10-02 Verlichting en Verwarming

We zitten middenin de wintertijd. De verwarming gaat een paar graadjes hoger en het licht eerder aan. Dit brengt veel extra kosten met zich mee. 

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen. 

COLLECTEVERANTWOORDING 

09-12     Cantorij                             € 129,50

16-12     Instandhouding kerk         €   92,90

23-12     Grote letterliedboeken      € 171,20

24-12     Eredienst                           € 416,32

25-12     Eredienst                           € 269,00

30-12     JOP                                    €   98,20                                                                              

31-12     Eindejaarscollecte             €   78,15

06-01     Pastoraat                          € 124,56 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website.  

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos

COLLECTEROOSTER 

27-01 Pax 

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werkt Pax aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld. Voor vrede is moed nodig. De moed om te geloven dat vrede mogelijk is, om tegen de stroom in te roeien en je uit te spreken en toch door te gaan. Iedereen ter wereld kan iets voor vrede doen, maar daar is durf voor nodig. De durf om vrede te bezingen, van de daken te schreeuwen en op de muren te schrijven. De durf om de politiek ter verantwoording te roepen en over je eigen grenzen heen te kijken. De durf om mensen aan te spreken en uit te nodigen om mee te doen ongeacht iemands achtergrond. 

03-02 Werelddiakonaat

In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die hen tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen. Bij  cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Samen met lokale kerken kunnen mensen worden voorbereid op rampen door het  bouwen van schuilplaatsen, het opstellen per dorp van evacuatieplannen, door het trainen van mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware regens kunnen en wordt direct noodhulp geboden na overstromingen.

10-2 Cést la Vie huis

In het C’est la Vie huis probeert men om  de laatste fase in het leven van mensen met een ongeneeslijke ziekte zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Naast hospicezorg is er ook ruimte voor respijtzorg om zo mantelzorgers te ontlasten en tijdelijke opvang wanneer na een ziekenhuisopname thuiszorg niet toereikend is.

De vergoeding door de zorgverzekeraars en de eigen bijdrage die gasten betalen zijn niet voldoende om alle kosten te kunnen dekken. Denk aan kosten voor kennisontwikkeling van de vrijwilligers. Ook zijn er mensen die hulp nodig hebben, maar niet draagkrachtig genoeg zijn om bijvoorbeeld de eigen bijdrage te kunnen betalen. 

17-2 Hospice Kajan

Hospice Kajan is een high-care hospice, met een vast team van gespecialiseerde verpleegkundigen. Het hospice geeft de bewoners de vrijheid en ruimte waaraan zij behoefte hebben. Respect is het uitgangspunt. Speciaal opgeleide vrijwilligers helpen mee in de zorg. Dit houdt in dat zij de zorgverleners ondersteunen, bewoners helpen met het eten, praten en vooral veel en goed luisteren. Steun en begeleiding die elders in de gezondheidszorg soms in de verdrukking komt, wordt hier geboden. Niet alle kosten worden vergoed door de zorgverzekeringen. Giflen maken het mogelijk om het verblijf voor de bewoners en hun naasten zo prettig mogelijk te maken. 

COLECTEVERANTWOORDING

Over de maand december 2018

02-12 Exodus                                                               €  198,11

09-12 VluchtelingenWerk                                            €  180,90

16-12  Voedselbank                                                      €  111,80 

23-12  Inloophuis Wording                                          €   223,60

24-12 Kinderen in de Knel                                           €  569,06

25-12 Kinderen in de Knel                                           €  436,24

30-12 Amnesty International                                        €  130,10

31-12 Kinderen in de Knel                                           €   95,75

 Allen hartelijk dank! 

namens het college van Diakenen,

Marry van Haandel

 

COLLECTEROOSTER 

23-12 Grote letterliedboeken

Liedboeken met grote(re) letter zijn deze zondag het collectedoel, omdat wij de aanwezige liedboeken daarmee graag willen uitbreiden.  

24-12 Eredienst

Het instandhouden van de Eredienst is op deze Kerstavond het doel van de collecte van de Kerkrentmeesters. De Eredienst is één van de belangrijkste  onderdelen in onze gemeente. Daar geven we graag wat extra voor. 

25-12 Eredienst

De Kerkrentmeesters vragen ook op deze Kerstmorgen uw bijdrage voor de instand-houding van de Eredienst. De Eredienst is één van de belangrijkste  onderdelen in onze gemeente. Daar geven we graag wat extra voor. 

30-12 JOP

Elk kind en iedere jongere weet zich door God geliefd. Dat is ons verlangen. Samen met vrijwilligers en professionals geven we daar in het jeugdwerk vorm en betekenis aan. JOP doet dat voor alle kinderen en jongeren, zowel binnen als buiten de kerk. De landelijke jongerenorganisatie van de PKN verdient ons aller steun. Voor die steun is onze collecte bestemd. 

31-12 Eindejaarscollecte 

06-01 Pastoraat eigen gemeente

Pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers als door gemeenteleden onderling. Binnen een gemeente is het gericht op alle gemeenteleden. Vaak wordt vooral gedacht aan zieke en oudere gemeenteleden, maar ook mensen die te maken hebben met dood, werkeloosheid, scheiding of zelfmoord, of met drug- of alcoholgebruik van partner of kinderen doen een beroep op  de gemeente voor pastoraat. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw. 

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen. 

COLLECTEVERANTWOORDING 

28-10 Kerk en israel                        €   94,07

04-11 Onderhoudsfonds Kerk         € 103,46

11-11 Communicatie                       € 110,40

18-11 Vorming en toerusting          € 121,32

25-11 Onderhoud kerkhof              € 144,85

02-12 Pastoraat eigen gemeente     € 175,23 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website. 

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos

 

COLLECTEROOSTER 

23-12 Inloophuis Wording

Inloophuis Wording is een inloophuis voor dak- en thuislozen en anderen aan de rand van de samenleving waar met warmte in letterlijke en figuurlijke zin warmte wordt geboden: een kopje koffie, een belegde boterham, soep, een vriendelijk woord en een luisterend oor.

Om dit werk te kunnen blijven doen is Stichting Inloophuis Wording afhankelijk van de solidariteit van kerken en andere organisaties in Hilversum en omgeving. 

24-12 en 25-12 en 31-12 kinderen in de knel

Ze brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp, op straat, in een donker naaiatelier of ploeterend in de volle zon op het land van hun ouders. Voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of oorlogsgeweld. Ze worden misbruikt of verwaarloosd. De opbrengst van de collectes tijdens de kerstdagen gaat naar de vluchtelingenkinderen in Libanon, de vluchtelingenkinderen in Myanmar  en naar de kinderen in de sloppenwijken van Bogota. Aan de kinderen wordt voedsel en onderdak geboden en waar mogelijk, ook onderwijs en medische zorg.

Ooit begon Amnesty met het strijden voor de rechten van politieke gevangenen. Ons 30-12 Amnesty International

Ooit begon Amnesty met het strijden voor de rechten van politieke gevangenen. Het werkterrein is in de afgelopen vijftig jaar enorm uitgebreid: van de afschaffing van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging. Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid.

06-01 Stap Verder/Amsterdam ZO

‘Stap Verder’ is een samenwerkingsproject van de Sociëteit Afrikaanse Missiën en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer. Veel bewoners van Amsterdam Zuidoost hebben zich als migrant vanuit de rest van Nederland en de wereld in Amsterdam Zuidoost gevestigd. Friezen, Ghanezen, Pakistani, Polen, Brabanders en Surinamers komen hier terecht in een ander soort samenleving, van dorp naar stad, van agrarische samenleving naar dienstverlenende, van een monocultuur naar vele culturen, van zelfvoorzienendheid naar een complexe verzorgingsstaat waarin de overheid je leven reguleert met de bijbehorende bureaucratie. Er zijn drie praktische diaconale taken die worden uitgevoerd: Nederlandse taalles en Taalmaatjes,  een Kenniscentrum en Ondersteuning van ouders en kinderen bij opvoeding en scholing. De kerken in Zuid-Oost zijn talrijk, maar ook versnipperd. De diaconieën zijn druk en wij willen hen daarbij helpen

13-01 Viore

Viore is een centrum voor mensen die leven met kanker en is gevestigd in Hilversum en gericht op de regio. Viore biedt begeleiding bij de niet-medische aspecten van de ziekte. Mensen die leven met kanker kunnen iedere werkdag zonder afspraak of verwijzing terecht bij Viore. Op afspraak kan er deel worden genomen aan een uitgebreid activiteitenprogramma. Viore is afhankelijk van donaties en giften en kent geen vaste jaarlijks terugkerende financiering. De diaconie wil deze organisatie met uw hulp graag financieel ondersteunen.

20-01 Hospice Huizen

Hospice Huizen is een gastvrij onderkomen voor mensen die om allerlei redenen in de laatste fase van hun leven niet thuis kunnen worden verzorgd. Mede dankzij veel vrijwilligers kan de vereiste zorg en ondersteuning worden geboden. Stichting Hospice Huizen is afhankelijk van donateurs en giften van particulieren en bedrijven. De diaconie wil met uw steun ook het Hospice Huizen een financiele bijdrage geven.

27-01  PAX

Pax staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werkt Pax aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld. Voor vrede is moed nodig. De moed om te geloven dat vrede mogelijk is, om tegen de stroom in te roeien en je uit te spreken en toch door te gaan. Iedereen ter wereld kan iets voor vrede doen, maar daar is durf voor nodig. De durf om vrede te bezingen, van de daken te schreeuwen en op de muren te schrijven. De durf om de politiek ter verantwoording te roepen en over je eigen grenzen heen te kijken. De durf om mensen aan te spreken en uit te nodigen om mee te doen ongeacht iemands achtergrond.

 COLLECTEVERANTWOORDING 

04-11 Najaarszendingscollecte  € 116,60

11-11 Hospice Huizen               € 167,33

18-11 De Cocon                         € 151,20

25-11 De Hezenberg                  € 193,15 

Alle gevers hartelijk dank!

Namens het college van diakenen,

Marry van Haandel

 

COLLECTEROOSTER 

18-11 De Cocon  

De Cocon is een daklozenopvang in Hilversum waar iedereen die dakloos is wordt opgevangen. In het dienstencentrum kunnen  bezoekers van De Cocon binnenlopen voor een drankje, een spelletje, om gebruik te maken van internet of gewoon voor een gezellig praatje. Er is verse koffie en thee, er kan gebruik gemaakt worden van de computer en er ligt een krant. Verder is het mogelijk om kleren te wassen of om te ruilen en er is gelegenheid om te douchen. 

25-11 De Hezenberg

Het doel van de Hezenberg is om duurzame verandering te realiseren in de persoonlijke levens en omstandigheden van mensen. Dit gebeurt met behulp van specialistische GGZ-behandelingen, pastorale begeleiding en retraites, met verblijf of ambulant. De programma’s zijn gebaseerd op een open christelijke identiteit en wetenschappelijke inzichten. Wat verbindt is dat men met elkaar op weg id, in hoopvol vertrouwen en in het geloof dat er verandering mogelijk is. 

02-12 Exodus

De (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving kunnen bij Exodus terecht voor professionele ondersteuning of een vrijwillig maatje. Of allebei. Exodus biedt een begeleid wonen traject in één van de Exodushuizen of biedt steun met ambulante hulpverlening. Exodus kan dank zij giften en donaties perspectief bieden aan gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden.

09-12 VluchtelingenWerk

Mensen die moeten vluchten voor hun leven en in Nederland aankomen, staan er meestal alleen voor. De ondersteuning die VluchtelingenWerk biedt, is dan ook hard nodig. VluchtelingenWerk biedt juridische begeleiding tijdens hun asielprocedure hen helpt bij het opbouwen van een nieuw bestaan. 

16-12 Voedselbank

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Daarnaast willen de voedselbanken de zelfredzaamheid van de klanten vergroten door hen te stimuleren adequate hulp te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan. Zo zorgen zij er voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Voedselbanken zoals Gooi & Omstreken functioneren op die manier als schakel tussen overschot en (verborgen) armoede. 

23-12 Inloophuis Wording

Inloophuis Wording is een inloophuis voor dak- en thuislozen en anderen aan de rand van de samenleving waar met warmte in letterlijike en figuurlijke zin warmte wordt geboden: een kopje koffie, een belegde boterham, soep, een vriendelijk woord en een luisterend oor.

Om dit werk te kunnen blijven doen is Stichting Inloophuis Wording afhankelijk van de solidariteit van kerken en andere organisaties in Hilversum en omgeving.

COLLECTEVERANTWOORDING

September 2018

02-09  Mission Possible                             € 147,51

09-09   Exodus                                           € 133,84

16-09   Inloophuis Wording                       € 130,20

23-09    PAX                                              €   74,65

30-09   Voedselbank                                   € 106,20 

Oktober 2018

07-10 Stichting Child                                €  87,90

14-10 Wereldvoedseldag/Nepal                €  96,80

21-10 Hospice Kajan                                 € 198,35

28-10 C’est la Vie huis                              € 130,45 

14-10 extra collecte: Sulawesi                   € 177,80

Namens het college van diakenen,

Hartelijk dank!

Marry van Haandel

COLLECTEROOSTER 

18-11 Vorming en toerusting

Vorming heeft te maken met het in gang zetten van een leerproces en persoonlijke verrijking. Bij toerusting gaat het om gerichte bagage om beter in staat te zijn onze taken in de wereld uit te voeren. In beide gevallen gaat het er vooral om elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten en elkaar nader te leren kennen. Ook wij hebben in onze tijd behoefte aan houvast en ook voor ons bestaan er fundamentele vragen als: Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier op aarde? Waar ga ik naar toe? 

25-11 Onderhoud kerkhof

Het onderhoud van ons kerkhof is op deze laatste zondag van het kerkelijke jaar als altijd de bestemming van deze collecte. 

02-12 Pastoraat eigen gemeente

Pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers als door gemeenteleden onderling. Binnen een gemeente is het gericht op alle gemeenteleden. Vaak wordt vooral gedacht aan zieke en oudere gemeenteleden, maar ook mensen die te maken hebben met dood, werkeloosheid, scheiding of zelfmoord, of met drug- of alcoholgebruik van partner of kinderen doen een beroep op  de gemeente voor pastoraat. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw.

09-12 Cantorij

De cantorij zorgt voor de muzikale invulling en ondersteuning van de erediensten. De Cantorij van de Dorpskerk is een koor met meer dan 30 enthousiaste zangers en stelt zich de beoefening van koorzang op hoog niveau ten doel. De Cantorij is vandaag het doel van onze collecte, uw steun zeker waard. 

16-12 Instandhouding kerk

Deze collecte is bestemd voor het onderhoud en instandhouden van de Kerkelijke gebouwen.

De Dorpskerk ligt tal van gemeenteleden na aan het hart. Het onderhoud kost jaarlijks heel wat euro's. U kunt hier een gift doneren voor het onderhoudsfonds van de Dorpskerk. 

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen. 

COLLECTEVERANTWOORDING 

23-09 Pastoraat eigen gemeente       €  58,50

30-09 Cantorij                                 €  97,26

07-10 Com. Kruispunt                      €  97,75

14-10 Kerk en Vrede                       €  55,35

21-10 Verlichting en Verwarming    €  97,80

21-10 Onderhoudsfonds Kerk          €  94,07 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website.  
Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos

 

 

COLLECTEROOSTER

14-10 KERK EN VREDE
Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid.

21-10 VERLICHTING EN VERWARMING
De wintertijd breekt aan, de laatste zondag van oktober gaat de klok weer 1 uur achteruit. Het wordt kouder, de verwarming een graadje hoger en het licht eerder aan. Al met al brengt dit vele extra kosten met zich mee.

28-10 KERK EN ISRAEL
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. In de kerkorde staat dat de kerk geroepen is om in al haar geledingen het gesprek met Israël te zoeken en gestalte
te geven aan haar onopgeefbareverbondenheid met het volk Israël.

04-11 ONDERHOUDSFONDS KERK EN PASTORIE
Deze collecte is bestemd voor het onderhoud en instandhouden van de Kerkelijke gebouwen. De Dorpskerk ligt tal van gemeenteleden na aan het hart. Het onderhoud kost jaarlijks heel wat euro's. U kunt hier een gift doneren voor het onderhoudsfonds van de Dorpskerk.

11-11 COMMUNICATIE
Het blijft belangrijk om de gemeente op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen en rond onze kerkgemeenschap.

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

26-08 Eredienst € 122,35

02-09 Nieuwe Liedboeken € 117,30

09-09 Kerkblad Onderweg € 111,15

16-09 Jeugdwerk € 123,65

23-09 Pastoraat € 58,50

30-09 Cantorij € 97,26

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.
Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website.  

Met vriendelijke groet,
Namens het gehele College van Kerkrentmeesters, Klaas Kos

 

14-10 Kerk in Actie/Wereldvoedseldag:

De grond in de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is arm. Landbouw is moeilijk en levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. In de overige maanden is er gebrek aan voldoende eten. Vooral kinderen zijn het slachtoffer. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. In de Rukum-regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Deze vis wordt verkocht op de lokale markt. Samen met United Mission Nepal (UMN) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen en over de verkoop van de vis. Daarnaast worden gezinnen geholpen bij het verbouwen van groente en fruit. Hierdoor kunnen 1600 mensen dankzij stijgende inkomsten het hele jaar door voldoende voedsel kopen.

21-10 Hospice Kajan in Hilversum

 Hospice Kajan is een warm huis met deskundige zorg voor mensen in de laatste levensfase en hun dierbaren. Hospice Kajan draait voor een groot deel op de inzet van vrijwilligers. Dankzij donaties kan het gebouw en de tuin de gewenste huiselijke uitstraling gegeven worden en het verblijf voor de bewoners zo aangenaam mogelijk worden gemaakt.. Dat zit ook in de kleine dingen zoals bloemen in en rondom het huis, kunst aan de wanden, een kopje versbereide soep… Eigenlijk alles wat eraan bijdraagt dat de bewoners en hun familieleden en vrienden zich thuis voelen.

28-10 C’est la Vie huis

In het Cést la Vie huis wordt het mogelijk gemaakt om de laatste fase in het leven van mensen met een ongeneeslijke ziekte zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Naast hospicezorg is er ook ruimte voor respijtzorg om mantelzorgers te ontlasten tijdens een vakantie. Ook is er de mogelijkheid van tijdelijke opvang wanneer na een ziekenhuisopname thuiszorg niet toereikend is. De vergoeding door zorgverzekeraars en de eigen bijdragen zijn niet voldoende om alle kosten te dekken. 

4-11 Kerk in Actie: najaarszendingsweek

Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma uitgezonden naar Brazilië. Zij is verbonden aan COMIN, een kerkelijke organisatie die zich inzet voor interculturele en interreligieuze dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen. COMIN ondersteunt inheemse volkeren daarnaast op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en landrechten. Brazilië telt veel inheemse volken, maar er bestaan veel vooroordelen over deze bevolkingsgroepen. COMIN wil met uitwisselingsprojecten, onderwijs en publicaties een brug zijn tussen inheemsen en niet-inheemsen, en de kennis over gewoonten en leefwijze van inheemse volkeren vergroten. COMIN stimuleert dat mensen binnen de kerken en in het (theologische) onderwijs meer te weten komen over de inheemse bevolking. Nienke is nauw bij dit onderwijs betrokken. Zij verzorgt lessen en cursussen en denkt mee over de lesstof en –materialen.

 11-11 Hospice Huizen

In het begin van dit jaar is het Hospice Huizen, Gooierserf 126, geopend. Dit is een gastvrij huis waar iedereen die naar verwachting nog korte tijd te leven heeft, kan worden verzorgd. De gasten worden verzorgd door familie, vrienden, vrijwilligers en professionele zorgverleners. In het Hospice Huizen staat de wens van de gast en zijn of haar familie centraal. Er is tijd en aandacht voor de dagelijkse zorg, voor zomaar even een praatje of een spelletje of een goed gesprek. 

 18-11 De Cocon  

De Cocon is een daklozenopvang in Hilversum waar iedereen die dakloos is wordt opgevangen. In het dienstencentrum kunnen  bezoekers van De Cocon binnenlopen voor een drankje, een spelletje, om gebruik te maken van internet of gewoon voor een gezellig praatje. Er is verse koffie en thee, er kan gebruik gemaakt worden van de computer en er ligt een krant. Verder is het mogelijk om kleren te wassen of om te ruilen en er is gelegenheid om te douchen. 

COLLECTEVERANTWOORDING

Augustus 2018

05-08  Stichting de Vrolijkheid                  €  94,42

12-08  Zending                                       € 145,85

19-08  Viore                                            € 110,75

26-08  De Hoop                                       € 127,40 

De kaartverkoop van mevrouw Annelet Weegenaar heeft 38,50 opgebracht.

Alles voor het goede doel “Het vergeten kind”.                                  

Allen heel hartelijk dank!

 namens het college van Diakenen, Marry van Haandel

COLLECTEROOSTER 

09-09 Kerkblad Onderweg

Vandaag collecteren wij voor een van de communicatiemiddelen van de kerk, het kerkblad Onderweg, ter dekking van de onkosten. 

16-09 Jeugdwerk

Vandaag collecteren we voor het jeugdwerk in onze kerk. Uw jeugd heeft de basis gevormd voor uw huidige geloofsleven en daar is de basis gelegd voor ons huidige kerk zijn. 

23-09 Pastoraat eigen gemeente

Het pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers als door gemeenteleden onderling. Binnen een gemeente is het gericht op alle gemeenteleden. Vaak wordt vooral gedacht aan zieke en oudere gemeenteleden, maar ook mensen die te maken hebben met dood, werkeloosheid, scheiding of zelfmoord, of met drug- of alcoholgebruik van partner of kinderen doen een beroep op  de gemeente voor pastoraat. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw. Het Pastoraat in de eigen gemeente is een belangrijk fundament van onze kerkelijke gemeenschap.  

30-09 Cantorij

De Cantorij is vandaag het doel van onze collecte, uw steun zeker waard. 

07-10 Activiteiten Commissie Kruispunt

Zij organiseert activiteiten voor 70 + binnen onze gemeente. Ook uw hulp is zeer welkom. 

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING 

01-07 Eredienst                               € 

08-07 Pastoraat eigen gemeente     € 000,00

15-07 Jeugdwerk                             € 000,00

22-07 Koffiedrinken na de dienst   € 000,00

29-07 Cantorij                                 € 000,00

05-08 Onderhoudsfonds                  € 000,00

12-08 Gedachtenisfonds                 € 000,00

19-08 Orgelfonds                            € 000,00

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website.  

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos