Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 
Informatie kerkelijke colleges

Wat zijn kerkelijke colleges?

Kerkelijke colleges is een verzamelnaam van

  1. Het Consistorie
  2. De Kerkrentmeesters en
  3. De diakenen

Ad a) Wat doet het Consistorie?

Het Consistorie wordt gevormd door de Ouderlingen en ook de predikant maakt deel uit van het consistorie, evenals de Scriba.

In de Dorpskerk kennen we Ouderlingen met een taak, zoals wijkouderlingen of een jeugdouderling. 
En we kennen Ouderlingen met een beperkte taak.

Alle ouderlingen zijn ambtsdragers en zijn gekozen door de kerkenraad voor hun taak en bevestigd in het ambt tijdens een kerkdienst.

De ouderlingen met beperkte taak zijn geen kerkenraadslid, maar hebben wel een taak, zoals:
-             het maken van afspraken met gastvoorgangers ivm het te maken jaarlijkse preekrooster:
-             deel uitmaken van de redactie van het kerkblad;
-             contact onderhouden met onze katholieke zuster en broeders van de St.Vitusparochie.

De ouderlingen die kerkenraadslid zijn, hebben een bijzondere verantwoordelijkheid, omdat zij meedenken over het te voeren beleid en dat mede bepalen. Verder ligt hun primaire verantwoordelijkheid op het gebied van de pastorale zorg.
In de Dorpskerk kennen we:
-             een Jeugdouderling, die het Kinderkerkteam en Team Jeugd12+ aanstuurt;
-             wijkouderlingen, die elk aanspreekpunt zijn voor een gebied van de kerk.

De twee wijkouderlingen worden ondersteund door een netwerk van zo’n 25 contactpersonen. Deze zorgen er op hun beurt voor dat gemeenteleden in hun wijk regelmatig bezocht worden. Is er vreugde óf verdriet op een adres dan weet men de ‘eigen’ contactpersoon te vinden of wordt men door de contactpersoon bezocht (als deze zo’n vier maal per jaar een groet namens de kerk brengt). Denk aan Pasen, Kerst, Kerkbalans of bij de Start van het Seizoen.

Heeft u uw contactpersoon iets te melden, dan kunt u uw contactpersoon mailen.

De wijkindeling volgt in augustus 2019 ! 

Ad b) Wat doet het college van Kerkrentmeesters?

In onze gemeente kennen we ouderling-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters.

De ouderling-kerkrentmeesters zijn ouderlingen met een speciale taak, die ook in de kerkenraad zitting hebben als ambtsdragers. Zij moeten bij de uitvoering van hun taken binnen de grenzen van het beleidsplan en van de begroting blijven, die de Kerkenraad heeft vastgesteld. Zij hebben de zorg voor de financiën en beheren de (kerk)gebouwen en andere goederen. Meer specifiek: het beheren van en het beschikken over de hen toevertrouwde financiën van de Protestantse Gemeente Blaricum, waaronder natuurlijk ook valt het verwerven van inkomsten, o.m. door de welbekende actie kerkbalans, die ieder jaar wordt gehouden. Daarnaast heeft het College van Kerkrentmeesters het beheer over alle roerend en onroerend goed van de kerkelijke gemeente en treedt zij op als werkgever van allen, die een arbeidsovereenkomst met de Protestantse Gemeente Blaricum hebben. Uitgezonderd hiervan is de predikant, voor wie een andere regeling bestaat.
Het Kerkelijk Bureau incl. Ledenadministratie valt onder het College van Kerkrentmeesters.

Daarnaast zijn er kerkrentmeesters. Zij zijn geen lid van de kerkenraad. Zij brengen hun deskundigheid in om praktische zaken voor de kerk te behartigen. Zo kennen we in onze gemeente kerkrentmeesters met de volgende taken:
-           beheren van het kerkelijk bureau/de ledenadministratie
-           beheren van ons Kerkhof

Tenslotte, zowel ouderling-kerkrentmeesters als kerkrentmeesters draaien mee in het dienstrooster m.b.t. de zondagse deur- en collectedienst, zodat de gemeente hen leert kennen.

Ad c) Wat is de taak van ons College van Diaconie?

Tekst komt nog