Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collectebonnen:

Wanneer u collectebonnen wilt bestellen doet u dit door een bedrag in veelvoud van € 20,-- over te maken op bankrekening NL45 RABO 0308401239 tnv College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Blaricum dit ovv uw adres zodat ze ook afgeleverd kunnen worden.

Giften

Nagekomen € 200,-- tbv kerkhof.

Kerkbalans 2022

Nogmaals dank aan alle gemeenteleden die hebben toegezegd en/of betaald op de bank. Per einde mei was de stand op € 70.500, ruim 75 % hiervan was reeds ontvangen.

Verantwoording collectes in de kerk periode Mei 2022:  

01 mei 2022      Bijeenkomst na de dienst, koffie enz.    €   74,38

08 mei 2022      Pastoraat                                                €  218,20

15 mei 2022      Oekraïners in Blaricum (Oec Dst Virus)  nnb

22 mei 2022      Beeld en Geluid                                      €  197,06

29 mei 2022      Eredienst                                                €   107,40

De collectes van de gemeenteleden die via de Rabobank de collectes betalen:

Totaal collectes in de maand Mei 2022  € 40,-- ook deze gevers onze hartelijke dank.  

Met hartelijke groet,

Tjeerd Hoekstra             

Collectedoelen: 

5 juni: voor ons Flentrop orgel dat dringend herstel nodig heeft.

12 juni: de Cantorij zingt met enige regelmaat voor ons maar dat brengt wel kosten met zich mee.

19 juni: voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen worden  regelmatig uitgaven gedaan. Graag uw financiële ondersteuning.

26 juni: het pastoraat in onze eigen gemeente vraagt uw financiële hulp.

3 juli: onze begraafplaats ziet er netjes uit, maar dat brengt wel kosten met zich mee. Wij rekenen op uw ondersteuning.

10 juli: vandaag zamelen wij in voor de dekking van de kosten verbonden aan het houden van onze Erediensten.

17 juli: communicatie is vandaag de dag een prijzige zaak. Graag uw financiële ondersteuning.

24 juli: collecteren we voor de bestrijding van de kosten verbonden aan het PASTORAAT binnen  onze Gemeente.

31 juli: is de bestemming van de collecte voor de kosten die de commissie KRUISPUNT moet maken om te zorgen dat onze oudere gemeenteleden de noodzakelijke aandacht krijgen.

7 augustus: wordt er gecollecteerd voor de kosten verbonden aan het houden van de EREDIENST

14 augustus: collecteren we voor dekking van de kosten van de KOFFIE die we na de dienst drinken.

21 augustus: zamelen we in voor de bestrijding van de kosten van de COMMUNICATIE.

28 augustus: vragen we steun voor de bestrijding van de kosten die onze CANTORIJ moet maken, zoals voor de dirigent en voor het aanschaffen van muziek.

4 september: vragen we de Gemeente een bijdrage te willen doel voor ONDERHOUD AAN ons Flentrop ORGEL

 

Collecterooster 

3 april  Collecteren wij voor de kosten verbonden aan de eredienst. Denkt u aan de kosten voor het houden van de maaltijd van de Heer, voor de kaarsen en dergelijke. 

10 april De toegangshekken zijn opgeknapt. We vragen uw bijdrage in de kosten van dit herstel. 

17 april Verwarmingskosten zijn een bron van zorg. Deze gaan scherp omhoog. Uw steun hierbij is van belang. 

24 april Ons mooie Flentrop orgel heeft regelmatig onderhoud nodig. Wilt U Uw steentje bijdragen? 

1 mei De kerkrentmeesters collecteren voor de kosten van de koffie en koekjes voor na de dienst. 

8 mei Is de collecte van de Kerkrentmeesters voor het pastoraat binnen de Dorpskerk. Denk met name aan de kosten die de commissie Kruispunt moet maken om met name onze oudere gemeenteleden bij onze activiteiten te betrekken.

15 mei De collecte is voor de kosten van het onderhoud door de orgelbouwer Flentrop van ons kerkorgel. 

22 mei De kerkrentmeesters vragen uw financiële steun voor de kosten verbonden aan video en geluid. Denkt u hierbij aan de kosten van Kerkdienst gemist, de web site,  de video apparatuur en ons kerkblad Onderweg. 

29 mei Uw financiële bijdrage vragen de kerkrentmeesters voor de kosten verbonden aan het houden van de Eredienst: De organisten, de kosterij, de muziek en dergelijke. 

Indien er in de avondbijeenkomsten in de paasweek wordt gecollecteerd is de bestemming voor de kosten van verlichting van de kerk.

Collecteverantwoording
December 2021 – februari 2022
Een aantal data is uitgevallen omdat er vanwege Corona geen kerkgangers bij de diensten konden zijn.

12-12-21 Communicatie € 162,50
30-01-22 Alg. middelen € 96,00
06-02-22 Orgelfonds € 79,55
13-02-22 Gebouwen € 102,35
20-02-22 Verwarming € 92,00
27-02-22 Stormschade € 257,00

De collectes die via de bank zijn betaald in 2022 zullen in het komende nummer van Onderweg verantwoord worden.
Met hartelijke groet,
Tjeerd Hoekstra

Stormschade
Inmiddels is de stormschade aan het dak van de kerk hersteld. De collecte hiervoor bracht € 257,-- op.
Wellicht heeft u de hekken gemist. Wel, deze zijn gemoffeld en kunnen zonder verder onderhoud weer decennialang mee.

Collectebonnen
U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag in veelvoud van € 20 over te maken op bankrekening NL45 RABO 0308401239 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Blaricum, onder vermelding van uw adres, zodat ze op de juiste plaats kunnen worden afgeleverd.

Kerkbalans 2022
Heel hartelijk dank aan alle gemeenteleden die hebben toegezegd en/ of betaald via de bank. Per 23 maart is de voorlopige stand € 58.000. Dit is voor dit moment van het jaar een heel mooi bedrag en geeft vertrouwen om het voor dit kalenderjaar begrote bedrag van € 80.000 te kunnen halen.

Docras
Dank voor alle gaven voor het werk van Dorcas in Oekraïne en de buurlanden. De inzamelingsactie in de Dorpskerk heeft tot half maart ruim € 2.000 opgeleverd. Een geweldig bedrag, waarvoor heel veel dank.
Na de inval van Rusland in Oekraïne is Dorcas betrokken bij noodhulp aan vluchtelingen in het westen van Oekraïne en de buurlanden Moldavië en Roemenië, maar ook aan kwetsbare mensen die zijn achtergebleven in het oosten van Oekraïne. De noodhulp bestaat uit het regelen van onderdak, het uitdelen van voedsel, drinken en hygiënematerialen en het bieden van traumahulp. Een voorbeeld van wat we doen, is het ondersteunen van kerken en gezinnen in Moldavië die vluchtelingen opvangen. Veel van hen hebben niet de financiële mogelijkheden om extra voedsel, matrassen en andere benodigde artikelen
aan te schaffen of een hogere energierekening te betalen.

Vrede is niet vanzelfsprekend
Wat doet Dorcas aan noodhulp in Oekraïne, Moldavië en Roemenië?
Katco, Dorcas landendirecteur in Oekraïne: ’Het is een nachtmerrie en onbeschrijfl ijk spannend en heftig voor zowel  de vluchtelingen als voor onze vrijwilligers en collega’s in Oekraïne, Moldavië en Roemenië.
Alles is onzeker nu. Blijf alsjeblieft bidden voor ons.

Giften zijn nog steeds welkom op:
NL38 RABO 0139 8079 93 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum.
Dank u wel!
Namens Adrienne Zeilstra (werkzaam bij Dorcas)

Kerkbalans
Ook dank aan alle contactpersonen die aan de kerkbalans hebben meegewerkt.

Collectebonnen:

Wanneer u collectebonnen wilt bestellen doet u dit door een bedrag in veelvoud van € 20,-- over te maken op bankrekening NL45 RABO 0308401239 tnv College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Blaricum dit ovv uw adres zodat ze ook afgeleverd kunnen worden.

Giften

De Dorpskerk werd verblijd met een 3 tal giften in de voorbije periode van € 50,--, € 250,-- en een gift voor het zeer bijzonder mooie bedrag van € 5.000,--.

Heel, heel hartelijk dank voor deze giften. Een goede geloofsbestemming is verzekerd. 

Kerkbalans 2022

Heel hartelijk dank aan alle gemeenteleden die hebben toegezegd en/of betaald op de bank. Per einde maart was de stand op € 67.000, dit is, voor dit moment van het jaar, een bedrag dat zeer  tevredenstelt en geeft alle vertrouwen om dit kalenderjaar het begrote bedrag van € 80.000,-- te halen.

Verantwoording collectes in de kerk periode Maart t/m April 2022:  

06 maart 2022      Stormschade dak                      € 125,--

13 maart 2022      Kruispunt                                   €   81,90

20 maart 2022      Communicatie                           €   75,85

27 maart 2022      Orgelfonds                                 €  140,--

03 april 2022         Eredienst                                    €    71,70

10 april 2022         Verwarming                              €  129,50                         

17 april 2022         Eredienst                                  €   156,05

24 april 2022         Stormschade dak                     €   122,50

De collectes van de gemeenteleden die via de ING en de Rabobank hun bijdrage betalen:

Stap verder € 100,--,  Totaal giften Januari € 70,--, Februari € 115,--, Maart 2022 € 110,--, ook deze gevers onze zeer hartelijke dank   

Met hartelijke groet,

Tjeerd Hoekstra