Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Lieve mensen, in deze moeilijke periode kunnen we nog steeds naar de kerk! Helaas met allerlei beperkende maatregelen, maar toch mogen we nog gaan. Tijdens de komende diensten gaan we weer beginnen met het collecteren voor specifieke doelen.

Collecterooster
22-11 Eredienst en beeld via internet
Het in stand houden van de eredienst is op deze zondag het collectedoel. De eredienst is één van de belangrijkste onderdelen in onze gemeente. Dat is echter niet alles, we willen voor de mensen die niet naar de kerk kunnen komen in plaats van geluid ook beeld van de dienst beschikbaar gaan stellen. Dit vergt een grote investering en we willen dit op korte termijn gaan realiseren. We hopen dat u hier graag wat extra voor wil geven!

29-11 Het Flentrop-orgel
De Dorpskerk heeft een prachtig Flentrop-orgel dat goed onderhouden moet worden. In de afgelopen jaren is er groot onderhoud geweest aan ons orgel en nog steeds worden er herstelwerkzaamheden aan uitgevoerd. Een voorbeeld: door oververhitting van de thermische zekering stopt de motor soms. Er is een reparatie uitgevoerd, maar het lijkt erop dat de motor zijn beste tijd gehad heeft. Hij stamt uit 1938, dus dat is niet zo vreemd. De kosten van vervanging van de motor zijn enorm. Uw bijdrage voor het orgel is daarom zeer noodzakelijk.

06-12 Communicatiemiddelen
Het blijft belangrijk om de gemeente op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen en rond onze kerkgemeenschap. Dit gebeurt met ons kerkblad Onderweg en ook via onze website.

13-11 Verlichting en verwarming
De wintertijd breekt aan, het wordt kouder. Dus de verwarming moet een graadje hoger en het licht gaat eerder aan. Al met al brengt dit extra kosten met zich mee. Graag uw financiële steun!

20-12 Instandhouding kerk
Deze collecte is bestemd voor het onderhoud en het in stand houden van de kerkelijke gebouwen. Het zijn prachtige monumentale gebouwen die regelmatig onderhoud nodig hebben. De Dorpskerk ligt ons na aan het hart maar vergt ook veel onderhoud, waartoe een onderhoudsfonds in het leven is geroepen. Graag uw financiële steun daarvoor.

De collectes voor onze kerkgemeente worden van harte bij u aanbevolen.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op onze bankrekening:
NL45 RABO 0308 4012 39 t.n.v. Protestantse Gemeente te Blaricum.
We danken alle gevers zeer hartelijk.
Met vriendelijke groet,
namens het college van kerkrentmeesters,
Klaas Kos

Lieve mensen,

In deze, voor velen nog steeds, zware periode gloort er licht aan de horizon. We mogen, al is het met beperkingen, weer naar de kerk! We collecteren ook deze periode nog ‘in algemene zin’. Hiermee bedoel ik dat de kerkrentmeesters collecteren in de breedste zin voor de kerk. Voor alle mogelijke kosten van de kerk en niet één specifiek doel. We verdelen de opbrengsten over de diverse kostenposten die we hebben. Hierbij valt te denken aan het onderhoud van het kerkhof, onderhoud kerkorgel, gas, water, licht, onze bijdrage aan de Protestantse Kerk Nederland, de Onderweg, enzovoorts. 

Collectes

Deze algehele collecte voor onze kerkgemeente wordt van harte bij u aanbevolen. U kunt uw bijdrage overmaken op onze bankrekening NL45 RABO 0308 4012 39 t.n.v. Protestantse Gemeente te Blaricum. 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos

COLLECTEN 

Lieve mensen, in deze moeilijke periode kunnen we eindelijk weer naar de kerk! We collecteren ook deze periode nog ‘in algemene zin’. Hiermee bedoel ik dat de kerkrentmeesters collecteren in de breedste zin voor de kerk. Voor alle mogelijke kosten van de kerk en niet één specifiek doel. We verdelen de opbrengsten over de diverse kostenposten die we hebben. Hierbij valt te denken aan het onderhoud van het kerkhof, onderhoud kerkorgel, gas, water, licht, onze bijdrage aan de Protestantse Kerk Nederland, de Onderweg, enzovoorts. In de afgelopen 3 maanden zijn er een aantal mensen geweest die met gulle hand een bijdrage aan de collectes hebben gedaan. Daarnaast zijn er begin juni ook 2 grote schenkingen gedaan (een legaat van mevr. Schiere-Berkelaar en een anonieme gift). Fijn, iedereen heel hartelijk dank daarvoor.

De algehele collecte voor onze kerkgemeente wordt van harte bij u aanbevolen. U kunt uw bijdrage overmaken op onze bankrekening NL45 RABO 0308 4012 39 t.n.v. Protestantse Gemeente te Blaricum. 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk. 

Met vriendelijke groet,

Namens het College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos

COLLECTEN 

Lieve mensen, in deze, voor velen, zware periode collecteren we ‘in algemene zin’. Hiermee bedoel ik dat de kerkrentmeesters collecteren in de breedste zin voor de kerk. Voor alle mogelijke kosten van de kerk en niet 1 specifiek doel. We verdelen de opbrengsten over de diverse kostenposten die we hebben. Hierbij valt te denken aan het onderhoud van het kerkhof, onderhoud kerkorgel, gas, water, licht, onze bijdrage aan de Protestantse Kerk Nederland, de Onderweg, enzovoorts. 

Deze algehele collecte voor onze kerkgemeente wordt van harte bij u aanbevolen. U kunt uw bijdrage overmaken op onze bankrekening NL45 RABO 0308 4012 39 t.n.v. Protestantse Gemeente te Blaricum. 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk. 

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos

Vergadering kerkenraad van 23 januari.
Deze avond zijn we gestart met een gezamenlijke maaltijd op uitnodiging van Mieke Bleys ter gelegenheid van haar 50e verjaardag. Goed om als kerkenraad elkaar ook informeel te ontmoeten. Rond dezelfde tafel hebben we die avond vergaderd. Helaas waren onze voorzitter en onze plaatsvervangend voorzitter door verschillende omstandigheden niet aanwezig zijn en is ds. Cees Hendriks aangewezen als voorzitter van de vergadering. Na gebed en bezinning werd de agenda vastgesteld.
Onze interim-predikant is gestart met gesprekken in de gemeente. In deze gesprekken komen ook de vacatures in de kerkenraad en bij verschillende activiteiten ter sprake. Nieuwe vrijwilligers zijn lastig te krijgen. Klaas Kos heeft aangegeven toch langer als kerkrentmeester beschikbaar te willen zijn, wat in dankbaarheid wordt aanvaard.
Een aantal roosters en jaarplanningen worden vastgesteld. Vrijdag 19 juni zal de jaarlijkse medewerkers avond worden gehouden. De startzondag is bepaald op 20 september. De landelijke pastorale dag van de Protestantse Kerk op 18 april in Ede zal bezocht worden door enkele kerkenraadsleden en gemeenteleden vanuit onze gemeente. Een voorstel van ds. Petra Barnard om in de week voor Pasen vanaf donderdag het Triduum weer in te voeren, wordt overgenomen. Op donderdag zal er een avondmaaldienst zijn, op vrijdag een passieviering en op zaterdagavond een Paaswake. Verdere invulling in overleg met ds. Barnard, die ook in de diensten zal voorgaan.

De kerstvieringen zijn geëvalueerd en de actie kerkbalans wordt toegelicht. Er is teleurstelling over de opbrengst van de inzameling voor de voedselbank. Besloten wordt hiermee te stoppen en samen te zoeken naar andere vormen van ‘zichtbaarheid’ van de invulling van onze diaconale opdracht. De interkerkelijke 40-dagenactie voor Nepal wordt weer opgepakt. De begroting 2020 van de kerkrentmeesters wordt goedgekeurd onder de opmerking dat nog niet over alle posten besluitvorming heeft plaatsgevonden. Iets voor elven sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging van ieders inbreng en wenst iedereen een goede thuisreis.

Cees Hendriks

 

 

 

COLLECTEN 

Lieve mensen, in deze, voor velen, zware periode collecteren we ‘in algemene zin’. Hiermee bedoel ik dat de kerkrentmeesters collecteren in de breedste zin voor de kerk. Voor alle mogelijke kosten van de kerk en niet 1 specifiek doel. We verdelen de opbrengsten over de diverse kostenposten die we hebben. Hierbij valt te denken aan het onderhoud van het kerkhof, onderhoud kerkorgel, gas, water, licht, onze bijdrage aan de Protestantse Kerk Nederland, de Onderweg, enzovoorts. 

Deze algehele collecte voor onze kerkgemeente wordt van harte bij u aanbevolen. U kunt uw bijdrage overmaken op onze bankrekening NL45 RABO 0308 4012 39 t.n.v. Protestantse Gemeente te Blaricum. 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk. 

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos

 

 

 


Hierbij een update van onze kerkbalans 2020. Het totale bedrag van toezeggingen voor 2020 is € 66.758 en dat is helaas € 9.763 minder dan vorig jaar. De oorzaak is dat de groep mensen die een bijdrage geeft kleiner is geworden.

De toezeggingen die u doet, worden door de PKN ook wel ’levend geld’ genoemd. Daarover later meer. Hebben we genoeg geld/liquide middelen?

We hebben een pastorie die verhuurd wordt en dus geld opbrengt, maar ook geld kost vanwege onderhoud e.d. Daarnaast hebben we vermogen dat belegd is voor langere tijd en dus niet direct beschikbaar is. Dat brengt op de lange termijn geld op, en alleen op papier. Nu niet, in verband met de coronacrisis. Verder zijn er inkomsten uit verhuur van de kerk en de opbrengsten van het kerkhof. We hebben meer inkomstenbronnen dan menig andere gemeente en mogen ons wat dat betreft zeer gelukkig prijzen. Om die reden kunnen we ook veel meer doen dan alleen de gage van de dominee betalen en de vaste lasten van het kerkgebouw. Denk bijvoorbeeld aan bijdragen aan de organisatie van het kerstdiner, diverse concerten, kerkcafé, seniorenuitje, cantorij, vrijwilligersavond etc. etc.
Nog even naar het ‘levende geld’. Is de huidige afname van ‘levend geld’  ernstig? Ja, dat is heel ernstig, met name voor het beroepen van een dominee. Door de PKN wordt alleen naar het ‘levende geld’ van de gemeente gekeken. Naarmate dat afneemt, neemt ook de mogelijke inzet van een vaste dominee af. Ondanks dat wij inkomsten hebben uit andere bronnen mogen wij een dominee niet beroepen voor 100 procent. Ds. M. van der Sijs had een aanstelling voor 70 procent, voor zijn opvolger zal dit mogelijk minder zijn.

Mijn oproep aan allen die nog geen toezegging gedaan hebben: Geef alstublieft voor uw kerk. Steun uw kerk!

Om positief af te sluiten: ondanks dat de groep mensen kleiner wordt is het totaal bedrag aan bijdragen gemiddeld hoger. Het geld wordt ook eerder overgemaakt.

Allen die hebben bijgedragen (of dat nog gaan doen): heel, heel hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,
Namens de kerkrentmeesters, Klaas Kos