Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

In de zomerperiode verkeert de kerk gebruikelijker wijze in wat rustiger vaarwater. Daar is in 2022 maar in beperkte mate sprake van geweest. Om te beginnen ging de uitbreiding van de colleges door, met name van het College van Kerkrentmeesters. De heer Jan den Dunnen heeft zich bereid verklaard om de gelederen van het college te komen versterken. Daarmee is het weer op volle sterkte. Het aantreden van de heer Den Dunnen is inmiddels tijdens twee achtereenvolgende zondagsdiensten afgekondigd en de gemeente is er, de kerkorde volgend, op gewezen dat er tegen de bevestiging tot uiterlijk 17 september 2022 bij de scriba bezwaren kunnen worden aangetekend. Naar verwachting zal de heer Den Dunnen tijdens de zondagsdienst op 18 september worden bevestigd.

Overigens vindt rond dezelfde dienst de startzondag plaats. Er wordt aan een interessante invulling van deze dag gewerkt. Neemt u 18 september dus vast in uw agenda op. Nadere informatie volgt. En over interessante invullingen gesproken: op vrijdag 28 oktober zullen de vrijwilligers van de Dorpskerk in het zonnetje worden gezet. Ook voor hen staat er iets bijzonders op het programma. De vele betrokkenen doen er goed aan om ook deze datum alvast te noteren.

Natuurlijk kunnen hier de zaterdagen van de afgelopen maand juli niet ontbreken. Op deze dagen werden er in en vanaf de tuin van het Achterom diverse evenementen georganiseerd voor de in Blaricum neergestreken vluchtelingen uit de Oekraïne. Ook de Vituskerk droeg een steentje bij door de opbrengst van de eerder dit jaar georganiseerde oecumenische viering ter beschikking van de Oekraïners te stellen. Er was een high tea, een fietstocht, een pannenkoekenfestijn en een knallende barbecueparty tot slot.

Met het vorderen van de maand werd de deelname – niet meer uitsluitend uit Blaricum - steeds groter, wat wel aantoont dat de inspanningen rond de organisatie werden gewaardeerd. Er werden banden gesmeed, er ontstonden onvergetelijke herinneringen en de Oekraïners konden de zorgen in verband met hun thuissituatie even vergeten.

Zo beginnen we aan het laatste kwartaal van 2022. Daarin zult u meer horen over het jaarthema* voor het seizoen 2022/2023.

Bas Reitsma, voorzitter

* uit de Onderweg nr. 7 p. 2 (lees in de Onderweg het volledige artikel, hieronder slechts een klein fragment)

Aan tafel!
Het is geen verplichting, maar de laatste jaren reikt de Protestantse Kerk in Nederland een jaarthema aan waarmee lokale protestantse gemeenten op een manier die bij hen past aan de slag kunnen gaan. Voor 2022/2023 is dat ‘Aan tafel!’ In Blaricum hebben we gekozen voor: ‘Blaricum aan Tafel in de Dorpskerk.’ In de herfst zal een aantal kerkdiensten worden gethematiseerd aan de hand van ‘tafelverhalen’ uit het Oude en het Nieuwe Testament.

De colleges die onder de kerkenraad functioneren zijn gelukkig weer beter bezet. Hoewel er nog wordt uitgekeken naar een derde ouderling-kerkrentmeester, heeft het College van Kerkrentmeesters met twee ouderling-kerkrentmeesters en een administrateur inmiddels wat meer speelruimte. Ook de overige colleges zijn naar behoren bezet, zij het dat er door ziekte en andere afwezigheid af en toe wat extra tandjes moeten worden bijgezet. De daartoe benodigde flexibiliteit is er. 

Goed nieuws is er uit de cantorij. Die gaat met ingang van 1 juli 2022 door Richard Vos geleid worden. Peter den Ouden gaat geleidelijk aan afbouwen, maar blijft voorlopig als tweede organist eenmaal per maand bijdragen aan de eredienst.

De serie van drie lezingen die Jurjen Zeilstra in het kader van het Kerkcafé hield werd op 23 juni afgesloten. Dit gebeurde met een lezing over een derde grote denker, Emmanuel Levinas. Ook deze lezing werd met veel enthousiasme ontvangen. De organisatie van het Kerkcafé werkt voor na de zomer aan de volgende voordrachten, waarover tijdig nadere berichten zullen volgen. 

Dit geldt overigens ook voor de muzikale zondagmiddagen met tekst en muziek, die vanaf het najaar driemaandelijks zullen worden gehouden en waarover eerder werd bericht in de Onderweg.

Op kortere termijn zijn alle zaterdagen van de maand juli 2022 gereserveerd voor een uiteenlopend programma rond het diaconale pand aan het Achterom 1 voor de in Blaricum neergestreken vluchtelingen uit de Oekraïne. Voor hen zullen activiteiten als een high tea, een fietstocht, pannenkoeken eten, een bonte middag en een barbecue worden georganiseerd.

Kortom: ook in de ‘stille’ zomertijd blijft de gemeente in beweging!

Bas Reitsma, voorzitter

Al weer een half jaar is ds. Jurjen Zeilstra als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Blaricum. In deze periode heeft hij zich in zeer brede zin ingezet voor de Dorpskerk, niet alleen in kerkdiensten en pastoraat, maar bijvoorbeeld ook door het geven van lezingen.

Zo sprak hij op twee avonden van het Kerkcafé over het thema ‘De wereld en ik’, waarbij hij de benadering daarvan door Friedrich Nietzsche en Hanna Arendt toelichtte. De derde en laatste lezing van dit thema zal worden gehouden op 23 juni en zal gaan over een andere grote denker, Emmanuel Levinas.

Op 13 mei sprak ds. Zeilstra ter gelegenheid van de heiligverklaring van Titus Brandsma onder de titel ‘Mystiek en verzet’ over diens leven. Er wordt onder zijn leiding druk gewerkt aan de oprichting van nieuwe gespreksgroepen. Overwogen wordt verder om de rond de ervaringen van ds. Zeilstra bij de 12e Comenius Conferentie in Hongarije (zie pagina 2 en 3) een gemeenteavond te organiseren. Ook wordt het idee uitgewerkt om in de Dorpskerk vanaf het najaar driemaandelijks muzikale zondagmiddagen met tekst en muziek te organiseren.

Helaas is besloten om wegens gebrek aan deelname de diensten in de Torenhof te beëindigen. De diensten in de Dorpskerk werden de laatste tijd daarentegen drukker bezocht dan voorheen. Als u een voorbede in het voorbedenboek wilt schrijven wilt u dan vooraf bij de betrokkene informeren of deze daar toestemming voor geeft? Graag leesbaar opschrijven. U kunt ds. Zeilstra ook van tevoren per e-mail over het voorbedenverzoek informeren.

Bas Reitsma, voorzitter

Fijn was het om na de dienst van zondag 22 mei waarin drs Jan Greven voorging van gedachten te kunnen wisselen in de tuin van ’t Achterom met betrekking tot de vraag in de preek: ‘Heb je iets aan je geloof bij de waslijst aan zorgen en spanningen, die de wereld momenteel met zich meedraagt? Oorlog in Oekraïne, angst voor ziekten terwijl we net uit de pandemie zijn, de recessie…. Zitten we bij de pakken neer óf…. Jan Greven haalde aan dat in het evangelie van Lucas 8x gesproken wordt over ‘wees niet bang!’ zoals de engel sprak tegen de moeder waarvan het meisje overleden was. Als we zeggen: de liefde van de moeder is sterker dan de dood van een kind (voor enkelen in onze gemeente heel toepasselijk op deze dag!) dan kom je als Jezus volgt, iets hemels tegen. Laten we dus vooral blijven uitwisselen wat onze gedachten zijn, genietende in de zon in de tuin van het Achterom!

En onder de Zegen van onze Heer verwelkomen we een aantal nieuwe vrijwilligers: Diederik Westerhuis bij de ontvangstcie., Francisca Heijnen en Adriënne Zeilstra bij het koffieschenkteam, Wim Heijnen en Tjeerd Hoekstra bij de terrasdienst én maar liefst twee nieuwe wijkcontactpersonen: Beatrijs Bulder voor de Blaricummermeent (ze vervangt Tiny de Wit) en Marianne Ende neemt eind juni de wijk Eemnes van Anne-Marie over; Anne-Marie neemt de wijk Dorp West 2 over van Elly André de la Port. Dank aan allen die onderdeel willen zijn van het ‘Werk voor de Kerk’!!

Wellicht heeft u deze zomer contact met Oekraïens- of Russisch-sprekende vluchtelingen in ons dorp. Misschien hebben ze behoefte aan woorden van bemoediging in de eigen taal. Trans World Radio heeft veel audio en websites beschikbaar. Kijk op http://www.twr.nl/ua voor een overzicht van de diverse luistermogelijkheden.

Namens het Consistorie wens ik u een gezegende zomer toe.
Anne-Marie de Fouw

De verslagperiode (februari en maart 2022) werd gemarkeerd door het afschaffen van vrijwel alle coronamaatregelen.

Er wordt met veel enthousiasme gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de kerk weer fysiek te bezoeken. Ook andere activiteitendie in de afgelopen periode niet konden plaatsvinden worden weer aangevat.

Zo is het kerkcafé vanaf 24 maart nieuw leven ingeblazen met drie lezingen van onze predikant, ds. Jurjen Zeilstra. Zoals vorige maand al bekend gemaakt werd zal hij zich dit voorjaar onder het overkoepelende thema ‘De wereld en het ik’ aan de hand van drie grote denkers bezinnen op onze individuele positie in de postmoderne wereld. 

Na de bevestiging op 27 februari 
van twee nieuwe kerkenraadsleden, Jantien Oldenziel en Tjeerd Hoekstra, is de raad verder uitgebreid met een ouderling-kerkrentmeester in de persoon van Henk Aertsen. Henk Aertsen maakte al deel uit van het consistorie. De heren Hoekstra en Aertsen nemen de taken over van Klaas Kos, die het College van Kerkrentmeesters enige tijd alleen moest bemannen. Van hem is in de dienst van 27 maart afscheid genomen. Aan verdere aanvulling en/of ondersteuning van het college wordt gewerkt.

De verslagperiode werd zeker ook getekend door de gebeurtenissen in de Oekraïne. Naast de al geplande collectes is de gemeenteleden de gelegenheid geboden afzonderlijk te doneren voor vluchtelingen en slachtoffers van het oorlogsgeweld. Deze actie loopt nog tot 16 april en is terug te voeren op een initiatief van de Stichting Dorcas. Dit is een stichting op christelijke basis die actief is in Oost-Europa en het Midden-Oosten en onder andere noodhulp biedt bij rampen en crises. Er is een taakgroep samengesteld met de bedoeling te bezien wat de kerk voor vluchtelingen in onze omgeving kan betekenen.

Ten slotte wordt aan het contact met de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes voortzetting gegeven: zoals ds. De Bruijn van de gemeente Laren-Eemnes fungeerde als consulent van onze gemeente, zal nu ds. Zeilstra als consulent optreden voor Laren-Eemnes. Ds. De Bruijn gaat half mei met emeritaat.

En zo blijven wij in beweging, zowel binnen als buiten onze eigen gemeente.

Bas Reitsma, voorzitter

Voor een van de dertig wijk-contactpersonen in de Dorpskerk zoeken we een vervanger voor een wijk in Blaricum-Dorp.
Het gaat om Dorp West 2, straten: ’t Witzand, Holleweg, Naarderweg en begin van de Huizerweg.

Als Wijkcontactpersoon maak je deel uit van de werkgroep wijkCP’s, die elkaar driemaal per jaar ontmoeten rond geloofsopbouwende thema’s en anderzijds ben je aanspreekpunt voor gemeenteleden in jouw CP-wijk. Lijkt het je iets deel uit te maken van deze pastoraatsgroep, neem dan contact op met een van de ouderlingen.

Namens het consistorie,
Anne-Marie de Fouw

Na het uitgebreide verslag over de maanden november en december 2021 volgt hier een korte rapportage over januari 2022.

Hoewel er aan het einde van vorig jaar en het begin van dit jaar veel op de rails is gezet, is daar op dit moment nog weinig in detail over te melden. Januari startte met de gebruikelijke activiteiten als het initiëren van Kerkbalans, planning en begroting, en de voorbereiding van de jaarverslagen 2021. Ook werden er stappen ondernomen om het streamingaanbod te verbeteren en uit te breiden, omdat dit naar verwachting na het herstel van het fysieke kerkbezoek in de belangstelling zal blijven staan.

Wij verheugen ons erover dat, na de eerste drie uitsluitend online te beleven diensten in januari, de kerk inmiddels weer kon worden geopend voor bezoekers. Weliswaar was dat nog gebonden aan bepaalde maatregelen, maar in het licht van verdere landelijke versoepelingen bewegen wij ons steeds verder richting een ‘normale’ gang van zaken.

Ook buiten de diensten worden activiteiten hervat. Zo hopen wij binnenkort weer meer mensen voor de koffieochtenden voor ouderen te kunnen uitnodigen. Ook zal er op 24 maart weer een begin worden gemaakt met het Kerkcafé. Met het overkoepelende thema ‘De wereld en het ik’ zal onze eigen predikant zich dit voorjaar aan de hand van drie grote denkers bezinnen op onze individuele positie in de postmoderne wereld.

We begonnen onlangs na lange tijd ook weer voorzichtig met gespreksgroepen die bij gemeenteleden thuis worden gehouden. Mocht u belangstelling hebben, meldt u zich dan aan bij ds. Zeilstra. Hij zal dan bezien wat er mogelijk is.

Minstens even heugelijk is het dat wij, na hun bevestiging op 27 februari 2022, twee nieuwe kerkenraadsleden in ons midden kunnen begroeten. Het betreft mevrouw Jantien Oldenziel, die het consistorie zal komen versterken, en de heer Tjeerd Hoekstra, die bereid is zich als ouderling-kerkrentmeester voor het College van Kerkrentmeesters te gaan inzetten.

De afgelopen maanden heeft onze nieuwe predikant, ds. Jurjen Zeilstra, al aan vele gemeenteleden thuis een bezoek gebracht. Mocht hij nog niet bij u zijn geweest en stelt u dat op prijs, neemt u dan contact op met uw wijkouderling, contactpersoon of met ds. Zeilstra zelf. Hij komt graag bij u langs.

Overigens zal ds. Zeilstra op eigen initiatief jaarlijks vijf keer extra voorgaan boven het aantal preken dat met een werkverband van 80% overeenstemt. Wij verheugen ons erop hem dus zeer regelmatig te zien voorgaan.

Bas Reitsma, voorzitter Protestantse Gemeente Blaricum

Met degenen die voor lange of korte tijd in het ziekenhuis opgenomen waren (de heer Westerdijk, Gé van der Woude en Frits Baan) blijft het hopelijk goed gaan. Wellicht verandert je leven daardoor net iets meer dan dat dit bij ons allen het geval is, nu de wereld meer en meer open is gegaan.

Wat ga je veranderen na de afgelopen periode? Andere levensstijl, misschien verhuizen, andere baan, meer tijd nemen voor …? Vanwege de kerkbalans hebben de wijkcontactpersonen ook weer velen gesproken, wellicht nieuwe gezichten ontmoet. Bent u/ben jij ook zo benieuwd wat we allemaal weer met elkaar gaan ondernemen? Als we lezen: ‘En nu, wat verwachten wij?’ kunnen we dan zeggen: ‘Mijn hoop, die is op U!’? Want als je God betrekt in je leven, bij je activiteiten, worden het fijne en gezegende plannen. En dan komen er soms ook nieuwe gemeenteleden op ons pad. Die misschien wel gedoopt willen worden! Mensen die aan onze deur kloppen nu we weer helemaal gastvrij kunnen zijn.

De lente is in aantocht. We mogen rennen, springen, dansen, opstaan én doorgaan. Wat heerlijk, doet u ook mee?

Wijkcontactpersonen:
Iedereen die gemeentelid is, vriend van of zich verbonden voelt met de Dorpskerk, valt onder een wijkcontactpersoon. Die valt weer onder een van de vier ouderlingen die we hebben. Dit betekent dat we vier pastorale gebieden onderscheiden met elk evenveel pastorale eenheden. De indeling van de teams is als volgt:
Team 1: Wil Vooijs met de wijken Dorp Noord 1 t/m 5; Dorp Oost 1 en 2.
Team 2: Anne-Marie de Fouw met de wijken Dorp Zuid 1 t/m 5; Bijvanck Oost 2, 3 en 5; wijk Eemnes.
Team 3: Aliëtte van der Wal met de wijken: Huizen 1 t/m 4; wijk Laren en wijk Buit (=overige woonplaatsen).
Team 4: Jantien Oldenziel met de wijken Dorp West 1 en 2; Bijvanck West 1 t/m 5.
Alle ouderlingen hebben de wijken BO6 t/m BO8 (=Blaricummermeent) als aandachtsgebied. Elders op deze website vindt u bij ‘De Gemeente’ tab ‘Consistorie’ een overzicht van welke straten tot welke wijk behoren.

Namens het consistorie, met een hartelijke groet, Anne-Marie de Fouw

Na de introductie van ds. Zeilstra is de kerkenraad druk bezig geweest met de invulling van vacatures en met uitbreiding van de colleges. In Onderweg van november 2021 heeft u kunnen lezen dat de vicevoorzitter van de raad, Willem van Someren Gréve, de voorzittershamer tijdelijk had overgenomen van de in november 2021 teruggetreden Annette Horsman. Volgens het reglement van de Protestantse Gemeente te Blaricum besluit de kerkenraad jaarlijks over de bezetting van het ambt van voorzitter, vicevoorzitter en scriba. De kerkenraad deed dit in haar vergadering van 16 december 2021.

Daar werd bepaald dat ondergetekende zich vanaf 1 januari 2022 voorzitter mag noemen. De vicevoorzitter en de scriba hebben zich bereid verklaard om hun ambtstermijn met ingang van 1 januari 2022 met een jaar te verlengen. Aan de invulling van een aantal andere vacatures wordt nog gewerkt.

Op 12 november 2021 werd in de dienst afscheid genomen van ds. Arie de Boer, die het pastoraatswerk voor zijn rekening nam gedurende de periode dat de gemeente geen vaste predikant had. Aan het verzoek aan de gemeente om bij te dragen aan het afscheidscadeau, een cheque voor een reis naar Israël, is met groot enthousiasme gehoor gegeven. We kunnen dit interpreteren als waardering voor de betrokkenheid waarmee Arie zijn taak uitvoerde. De gedachte aan een ander soort afscheid werd levend gehouden in de gedachtenisdienst op 21 november 2021.

Ter nagedachtenis aan de overledenen van het afgelopen jaar werden kaarsen aangestoken; bij de uitgang werden rozen aangeboden.

Een aantal recente besluiten en activiteiten ademt de geest van het in 2021 geredigeerde beleidsplan. Intern werd in navolging van het plan besloten het moderamen opnieuw en in afgeslankte vorm in te voeren. Extern richtte de gemeente zich ook op de niet-kerkelijke omgeving. Zo werd vanuit de kerk medewerking verleend aan een bezinningsavond van de Rotary op 14 december 2021. De kerkenraad onderstreepte het belang van het blijven faciliteren van het Kerkcafé, dat tijdens thema-avonden een brede groep belangstellenden van binnen en buiten de kerk in contact brengt met belangrijke actuele discussies.

De recente – zwaardere – lockdown zette een streep door de rekening van het fysieke kerkbezoek. We werden weer genoodzaakt terug te vallen op gestreamde diensten. Ook de kerstperiode werd hierdoor getroffen, maar de inzet van een panfluitiste op kerstavond en van de cantorij op eerste kerstdag gaven toch nog een feestelijk tintje.

Hetzelfde gold voor de aanvankelijk op 16 december 2021 in de kerk geplande Kerstsamenzang, die nu online te beleven was. Ook in deze periode richtte de kerk zich met een diaconale kerstactie naar buiten: alle bewoners en personeelsleden van het nieuwe Sherpa-huis in de Blaricummer Meent kregen een attentie. Helaas kon deze niet persoonlijk worden uitgedeeld, maar alleen aan de ingang worden afgeleverd. Desalniettemin valt uit de reacties af te leiden dat de actie werd gewaardeerd, evenals overigens de kerstgroet, die al eerder door de contactpersonen bij gemeenteleden was bezorgd.

De gemeente wist dus aan de omstandigheden aangepaste contactgelegenheden aan te bieden. Om deze uit te breiden wordt de mogelijkheid onderzocht hier via een vlog op de website van onze gemeente een extra periodiek contactmoment aan toe te voegen. Zo begint een nieuw jaar met beperkingen. Gezien de ervaringen van de afgelopen twee jaar lijkt echter de hoop gerechtvaardigd dat de maatregelen binnen afzienbare tijd weer zullen worden versoepeld. Dan kan waarschijnlijk ook het kerkbezoek weer worden opgevat.

Bas Reitsma, voorzitter

Binnen de Kerkenraad wordt er in drie ‘colleges’ gewerkt aan alles wat er rondom de Dorpskerk speelt, in bestuurlijke zin, maar ook op sociaal en maatschappelijk vlak.

De kerkrentmeesters voeren het beheer over financiële en materiële zaken (geld en gebouwen), de diaconie ‘zorgt voor de armen’ (o.a. via inzamelingsacties, collectes en goede-doelenacties) en de ouderlingen van het consistorie houden zich bezig met het welzijn en de pastorale zorg van de kerkleden. De predikant is onderdeel van het consistorie.

De drie colleges werken grotendeels zelfstandig en vergaderen in kleine groep. Maar in de maandelijkse Kerkenraadsvergadering komt iedereen bij elkaar, en wordt verslag gedaan van wat er speelt. Over nieuwe plannen, uitgewerkte voorstellen of beleid wordt gezamenlijk een besluit genomen.

Wist u, dat u via de scriba (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) altijd ideeën, voorstellen of vragen mag inbrengen voor de Kerkenraadsvergadering?

Er zijn twee bank rekeningen van de Kerkrentmeesters nl.: IBAN reknr. NL71 INGB 0000 1446 30 of  IBAN reknr. NL45 RABO 0308 4012 39.

Ook zijn er mogelijkheden tot fiscaal aftrekbare giften, raadpleeg daarvoor onze pagina over de ANBI