COLLECTEROOSTER

25-02 40-dagenaktie BEL kerken

Een bamboeplantage voor Sheini in Ghana.

In samenwerking met de stichting Barbaruga hopen de BEL kerken een bamboeplantage van 4 hectare aan te kunnen leggen bij het dorp Sheini, een afgelegen nederzetting in het noordoosten van Ghana. Bamboe houdt het regenwater vast, je kunt er stevige en solide hutten mee bouwen, het levert ook bouwmateriaal voor een schooltje en er kunnen zelfs fietsen van gemaakt worden. Bamboe kan dit afgelegen dorp zelfvoorzienend maken maar ook uit de isolement halen.

04-03 40-dagenaktie BEL kerken

Het Isibindi Safe Park in Zuid-Afrika vangt kinderen op uit een krottenwijk van Buffalo City. In 2017 heeft een delegatie van de gezamelijke BEL-kerken geconstateerd dat er dringend behoefte is aan extra accommodatie.

Het door de BEL kerken in 2016 geschonken gebouwtje is namelijk alleen voor de kleintjes bedoeld.

Het Safe Park vraagt nu om een onderkomen waar 80 kinderen in passen. Dan kunnen daar de maaltijden voor de kinderen plaats hebben en hoeven ze niet meer in de extreme hitte of kou buiten te zitten.

11-03 40-dagenaktie BEL kerken

De 40-dagenaktie wil ook in 2018 nog een aantal studentes in Nepal blijven steunen door hun studie te financieren en/of voor veilige huisvesting te zorgen. Deze meisjes hebben dankzij uw steun in vorige jaren de lagere en middelbare school kunnen doorlopen. Zij zijn u hiervoor zeer dankbaar en willen zich graag na hun beroeps-opleiding inzetten voor verbetering van de leefomstandigheden van hun minder bedeelde landgenoten.

18-03 40-dagenaktie BEL  kerken

De collecte wordt gebruikt om een tweede lokaal voor het Isibindi-Safe Park in Duncan Village, Zuid-Afrika te realiseren.

25-03 40-dagenaktie BEL kerken

De collecte zal worden gebruikt om een aantal studentes in Nepal te kunnen blijven steunen.

COLLECTEVERANTWOORDING

Januari 2017

07-01 Stichting Vrienden van Torenhof                     €   97,49

14-01 Viore                                                           € 112,05  

28-01 PAX                                                             €   88,35

Allen hartelijk dank!

namens het college van Diakenen,

Marry van Haandel

 

COLLECTEROOSTER

25-02 Orgelfonds

De muziek bij de eredienst willen we niet missen. Uw bijdrage wordt dus zeer gewaardeerd. 

Er vond in de afgelopen periode een ingrijpende restauratie plaats van ons prachtige Flentrop-orgel. Dit is een zeer kostbare aangelegenheid. Wij hopen op uw gulle gaven.

04-03 Instandhouding kerk

Belangrijk voor ons als kerkelijke gemeenschap. Een belangrijke collecte met de zwarte zak en dus van harte aanbevolen.

11-03 Kerkblad Onderweg

Wij collecteren voor een van de communicatiemiddelen van de kerk, ter dekking van de onkosten. 

18-03 Kinderkerk

De activiteiten voor de jeugd van nu, zijn de toekomst van de kerk voor later. Jeugdwerk is zeer belangrijk voor de toekomst van de kerk; op de investering in tijd en geld wordt daarom niet bespaard.

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

07-01 Erer-dienst                            €   97,45

14-01 Koffiedrinken na de kerk      €   84,05

28-01 Pastoraat eigen gemeente     €   85,60

04-02 Vorming en toerusting           € 111,00

 

 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers in de Colofon.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos

 

COLLECTEROOSTER

28-01Pax

 PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werkt Pax aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld. Voor vrede is moed nodig. De moed om te geloven dat vrede mogelijk is, om tegen de stroom in te roeien en je uit te spreken en toch door te gaan. Iedereen ter wereld kan iets voor vrede doen, maar daar is durf voor nodig. De durf om vrede te bezingen, van de daken te schreeuwen en op de muren te schrijven. De durf om de politiek ter verantwoording te roepen en over je eigen grenzen heen te kijken. De durf om mensen aan te spreken en uit te nodigen om mee te doen ongeacht iemands achtergrond.

04-02Werelddiakonaat: visserijslaven in Ghana naar huis

Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, dat vier keer zo groot is als Nederland. De kinderen kunnen niet ontsnappen aan de grillen van hun slavenmeesters.

Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen.

11-2 Cést la Vie huis

In het C’est la Vie huis probeert men om  de laatste fase in het leven van mensen met een ongeneeslijke ziekte zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Naast hospicezorg is er ook ruimte voor respijtzorg om zo mantelzorgers te ontlasten en tijdelijke opvang wanneer na een ziekenhuisopname thuiszorg niet toereikend is.

De vergoeding door de zorgverzekeraars en de eigen bijdrage die gasten betalen zijn niet voldoende om alle kosten te kunnen dekken. Denk aan kosten voor kennisontwikkeling van de vrijwilligers. Ook zijn er mensen die hulp nodig hebben, maar niet draagkrachtig genoeg zijn om bijvoorbeeld de eigen bijdrage te kunnen betalen.

18-2 40-dagen-aktie BEL

Als hoofdproject is gekozen voor een bamboe-plantage in Sheini, een dorpje in het noordwesten van Ghana op de grens met Togo. Sheini telt ca. 1.000 inwoners waarvan ongeveer 280 kinderen tussen de 0-9 jaar. Door haar geïsoleerde ligging en de gebrekkige of eigenlijk het ontbreken van een infrastructuur, zijn de dorpelingen geheel op zichzelf aangewezen om in hun onderhoud te voorzien. In samenwerking met de Stichting Barbaruga willen wij nu ervoor zorgen dat er ook in Sheini een bamboe-plantage komt. Bamboe wortelt diep en houdt het regenwater vast, waardoor de grond weer vruchtbaar wordt. Maar bamboe biedt veel meer. Met bamboe bouw je ook stevige en solide hutten. Er zal dan voldoende bouwmateriaal beschikbaar komen voor een schooltje en voor onderdak voor de onderwijzers. Bamboe is ook een industrieel product, naast meubels etc. worden tegenwoordig ook fietsen van bamboe gebouwd en dient het ook als grondstof voor kleding.

25-2 40-dagen-aktie BEL

Ook deze zondag collecteert de diaconie voor de bamboe-plantage in Sheini in het noordwesten van Ghana.

COLLECTEVERANTWOORDING

Over de maand   december 2017:

03-12 Epapras                                                              €  137,30

10-12 Mission Possible                                                   €  103,36

17-12  Voedselbank                                                      €  178,20 

Kerstcollecten: Kinderen in de Knel                                 € 1112,43

Oudjaarscollecten: Vluchtelingenwerk Nederland              €   272,55

Allen hartelijk dank!

namens het college van Diakenen,

Marry van Haandel

 

COLLECTEROOSTER

21-01 Oecomenische dienst in St. Jansbasiliek Laren

28-01 Pastoraat eigen gemeente

Het Pastoraat is een belangrijk onderdeel van de gemeente. Hiermee zijn terecht aanzienlijke uitgaven gemoeid.

De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Er is sprake van pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om, bij het licht van het evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.

04-02 Vorming en Toerusting

Vorming heeft te maken met het in gang zetten van een leerproces en persoonlijke verrijking. Bij toerusting gaat het om gerichte bagage om beter in staat te zijn onze taken in de wereld uit te voeren. In beide gevallen gaat het er vooral om elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten en elkaar nader te leren kennen. Ook wij hebben in onze tijd behoefte aan houvast en ook voor ons bestaan er fundamentele vragen als: Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier op aarde? Waar ga ik naar toe?

11-02 Verlichting en verwarming

We zitten middenin de wintertijd. De verwarming gaat een paar graadjes hoger en het licht eerder aan. Dit brengt veel extra kosten met zich mee.

18-02 Jeugdwerk

Jeugdwerk is zeer belangrijk voor de toekomst van de kerk; op de investering in tijd en geld wordt daarom niet  bespaard.

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

10-12 Pastoraat                                  € 124,05

17-12 Vorming en Toerusting               €   95,75

24-12 Eredienst                                  €   48,20

24-12 Eredienst                                  € 246,89

25-12 Eredienst                                  € 220,24

31-12 Eindejaarscollecte                       € 111,95

31-12 Eindejaarscollecte                       €   82,05

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos

 

COLLECTEROOSTER

24-EN 25-12  KINDEREN IN DE KNEL
Geen mooi gedekte tafel, geen prachtig koor in de kerk, geen lieve opa en oma op bezoek: voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest.  Zij  groeien  op  in  armoede  of oorlogsgeweld.  Ze  worden  misbruikt of  verwaarloosd.  Ze  brengen  Kerst door  in  een  vluchtelingenkamp,  op straat,  in  een  donker  naaiatelier  of ploeterend in de volle zon op het land van hun ouders. Voor veel te veel kinderen  is  Kerst  helemaal  geen  feest.
Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere  aandacht  en  steun.  De  opbrengst  van  de  collectes  tijdens  de kerstdagen gaat naar de vluchtelingen- kinderen in Syrië. Naast het leed dat zij  doormaken,  staat  ook  hun  toekomst op het spel. Zij hebben jarenlang  geen  onderwijs  gehad.  Kerken helpen  met  bijlessen,  lesboeken,  het opknappen  van  schoolgebouwen en het trainen van docenten. Voor € 35 krijgt een kind in Syrië een maand bij les om leerachterstand in te halen.
 
31-12 VLUCHTELINGENWERK
Vluchtelingen zoeken naar een leven in veiligheid.  Daarom vragen  ze  om bescherming, soms ook in Nederland.
Ze komen terecht in een land waar ze niemand kennen en de taal niet spreken. Ze kunnen niet terug, maar hebben ook tijd nodig om te wennen aan hun nieuwe woonplek. In deze onzekere situatie kunnen vluchtelingen rekenen  op  Vluchtelingenwerk  Nederland. Dankzij de steun van vrijwilligers en donateurs staan vluchtelingen er niet alleen voor.

07-01 VRIENDEN VAN  TORENHOF
Deze stichting Vrienden van Torenhof heeft  als  doelstelling  het  bevorderen en  ontwikkelen  van  activiteiten  ter veraangenaming  van  het  leefmilieu van de bewoners van Torenhof. Afgelopen maand hebben de bewoners een kerstpakketje  gekregen.  Het  is  een kleine  attentie,  maar  die  wordt  zeer
gewaardeerd. In het voorjaar en in de zomer worden activiteiten voor de bewoners georganiseerd.

14-01 VIORE
Viore is een centrum voor mensen die leven  met  kanker  en  is  gevestigd in Hilversum en gericht op de regio. Viore  biedt begeleiding bij de niet- medische aspecten  van  de  ziekte.
Mensen die leven met kanker kunnen iedere  werkdag  zonder  afspraak of verwijzing  terecht bij Viore.  Op afspraak kan er deel worden genomen aan een uitgebreid  activiteitenprogramma. Viore is afhankelijk van donaties  en  giften  en  kent  geen  vaste jaarlijks terugkerende financiering. De

COLLECTEVERANTWOORDING

05-11 Kerk in Actie:     Het Luthers Theologisch      Seminarie Hong Kong €  88,42
12-11 Kerk in Actie:     vluchtelingenkinderen €  101,85
19-11 Stap Verder: €  105,40
26-11 C’est la Vie €  160,20

Allen heel hartelijk dank voor uw bijdragen!
Marry van Haandel

COLLECTEROOSTER

24-12 EREDIENST
Het instand-houden van de Eredienst is op deze ochtend en kerstavond het doel van de collecte van de kerkrentmeesters.

25-12 EREDIENST
De  kerkrentmeesters  vragen  ook  op deze  Kerstmorgen  uw  bijdrage voor de instand-houding van de Eredienst.

31-12 EINDEJAARSCOLLECTE

07-01 ONDERHOUDSFONDS
Het onderhoudsfonds behoeft aanvulling na de najaars- en winterstormen.

COLLECTEVERANTWOORDING
05-11 Pastoraat  €  68,17
12-11 Cantorij  €  89,40
19-11 Liedboeken  €  95,95
26-11 Kerkhof  €  155,81
03-12 Jeugdkerk  €  111,05
 
Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website
     
Klaas Kos

COLLECTEROOSTER
19-11 STAP VERDER
‘Stap Verder’ is een samenwerkingsproject van de Sociëteit Afrikaanse Missiën en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer. Veel bewoners van Amsterdam Zuidoost hebben zich als migrant vanuit de rest van Nederland en de wereld in Amsterdam
Zuidoost gevestigd. Friezen, Ghanesen, Pakistani, Polen, Brabanders en Surinamers komen hier terecht in een ander soort samenleving, van dorp naar stad, van agrarische samenleving
naar dienstverlenende, van een monocultuur naar vele culturen, van zelfvoorzienendheid naar een complexe verzorgingsstaat waarin de overheid je leven reguleert met de bijbehorende bureaucratie. Er zijn drie praktische diaconale taken die worden uitgevoerd: Nederlandse taalles en Taalmaatjes, een Kenniscentrum en naast willen de voedselbanken de zelfredzaamheid van de klanten vergroten door hen te stimuleren adequate
hulp te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan. Zo kan worden gezorgd dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt
belast.
10-12 MISSION POSSIBLE
Mission Possible is een christelijke organisatie die zich richt op hulpverlening aan de kinderen/de jeugd uit probleemgezinnen in Rusland, Oekraïne,Bulgarije en Albanië. Het gaat om tienermoeders en alcohol- en drugsverslaafden.
Hiervoor zijn verschillende activiteiten opgezet zoals gezinspatrouilles, opvangtehuizen en rehabilitatie centra. Mission Possible heeft ook een BabyBox project in Bulgarije en Rusland, dit is een opvangprogramma voor jonge moeders in een uitzichtloze situatie. Er is behoefte
aan benodigdheden voor de moeders en de baby’s, instructies, gezondheidszorg,kennis en mentale ondersteuning en pastorale zorg. De vorige keer dat de diaconie voor Mission
Possible collecteerde, is de collecteopbrengst naar dit BabyBox project gegaan.
17-12 VOEDSELBANK
Voor de voedselbank Gooi en Omstreken collecteert de diaconie regelmatig.
Zeker, het gaat goed met de economie. Helaas hebben de voedselbanken nog steeds bestaansrecht en worden nog steeds voedselpakketten verstrekt aan de allerarmsten. Daarnaast willen de voedselbanken de zelfredzaamheid van de klanten vergroten door hen te stimuleren adequate hulp te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan. Zo kan
worden gezorgd dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen
en het milieu minder wordt belast.
24-EN 25-12 KINDEREN IN DE KNEL
Geen mooi gedekte tafel, geen prachtig koor in de kerk, geen lieve opa enoma op bezoek: voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of
oorlogsgeweld. Ze worden misbruikt of verwaarloosd. Ze brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp, op straat, in een donker naaiatelier of ploeterend in de volle zon op het land van hun ouders. Voor veel te veel kinderenis Kerst helemaal geen feest.
Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. De opbrengst van de collectes tijdens de kerstdagen gaat naar de vluchtelingenkinderen in Syrië. Naast het leed dat zij doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Zij hebben jarenlang geen onderwijs gehad. Kerken helpen met bijlessen, lesboeken, het opknappen van schoolgebouwen en
het trainen van docenten. Voor €35 krijgt een kind in Syrië een maand bijles om leerachterstand in te halen.

COLLECTEVERANTWOORDING
01-10 Viore € 182,95
08-10 Roosevelthuis € 77,98
15-10 Kerk in Actie,
Wereldvoedseldag: € 99,75
22-10 Hospice Kajan, H’sum € 93,82
29-10 Kerk in Actie, Hervormingsdag € 163,77

De verkoop van de door mevrouw Annelet Weegenaar gemaakte kaarten heeft € 51,20 opgebracht. De opbrengst is bestemd voor Het vergeten Kind. De diaconie wil mevrouw Weegenaar heel hartelijk danken voor haar inzet.

Allen heel hartelijk dank voor uw bijdragen!
Marry van Haandel

COLLECTEROOSTER

19-11 GROTE LETTERLIEDBOEKEN
Liedboeken met grote(re) letter zijn deze zondag het collectedoel, omdat wij de aanwezige liedboeken daarmee graag willen uitbreiden.
26-11 KERKHOF
Het onderhoud van ons kerkhof is op deze laatste zondag van het kerkelijke jaar als altijd de bestemming van deze collecte.
03-12 JEUGDKERK
De activiteiten voor de jeugd van nu, zijn de toekomst van de kerk voor later. Een jeugdkerk is een kerk waarbij de boodschap (het evangelie) in een
eigentijds (meestal evangelisch) jasje is gestoken zodat jongeren er door worden aangesproken.
10-12 PASTORAAT
Het Pastoraat is een belangrijk onderdeel van de gemeente. Hiermee zijn terecht aanzienlijke uitgaven gemoeid.
De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Er is sprake van pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie
met elkaar aangaan om, bij het licht van het evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.
17-12 VORMING EN TOERUSTING
Vorming heeft te maken met het in gang zetten van een leerproces en persoonlijke verrijking.
Bij toerusting gaat het om gerichte bagage om beter in staat te zijn onze taken in de wereld uit te voeren. In beide gevallen gaat het er vooral om elkaar
op een ongedwongen manier te ontmoeten en elkaar nader te leren kennen.
Ook wij hebben in onze tijd behoefte aan houvast en ook voor ons bestaan er fundamentele vragen als: Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier op aarde? Waar ga ik naar toe?
Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

27-08 Pastoraat € 97,80
03-09 Cantorij € 77,15
17-09 Kerk en Vrede € 109,15
24-09 Onderhoudsfonds € 79,00
01-10 Kerk en Israël € 107,27
08-10 Verlichting en verwarming € 76,40
14-10 Communicatie € 71,10
22-10 Vorming en toerusting € 88,77
23-10 Lutheravond € 209,00
29-10 Instandhouding kerk € 206,67

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.
Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen,
dan vindt u de banknummers elders op deze website,

met vriendelijke groet,
Klaas Kos

COLLECTEROOSTER

15-10 Communicatie

Het blijft belangrijk om de gemeente op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen en rond onze kerkgemeenschap.

22-10 Vorming en toerusting

Vorming heeft te maken met het in gang zetten van een leerproces en persoonlijke verrijking. Bij toerusting gaat het om gerichte bagage om beter in staat te zijn onze taken in de wereld uit te voeren. In beide gevallen gaat het er vooral om elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten en elkaar nader te leren kennen. Ook wij hebben in onze tijd behoefte aan houvast en ook voor ons bestaan er fundamentele vragen als: Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier op aarde? Waar ga ik naar toe?

29-10 Instandhouding kerk

Deze collecte is bestemd voor het onderhoud en instandhouden van de Kerkelijke gebouwen.

De Dorpskerk ligt tal van gemeenteleden na aan het hart. Het onderhoud kost jaarlijks heel wat euro's. U kunt hier een gift doneren voor het instandhouden van de Dorpskerk.

05-11 Pastoraat eigen gemeente

Het Pastoraat is een belangrijk onderdeel van de gemeente. Hiermee zijn terecht aanzienlijke uitgaven gemoeid.

De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Er is sprake van pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om, bij het licht van het evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.

12-11 Cantorij

De Cantorij is vandaag het doel van onze collecte, uw steun zeker waard.

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

27-08 Pastoraat                  €     97,80

03-09 Cantorij                    €     77,15

17-09 Kerk en Vrede          €   109,15

24-09 Onderhoudsfonds   €     79,00

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos

 

COLLECTEROOSTER

15-10 Kerk in Actie/Wereldvoedseldag: bijenproject

In Zuid-Soedan lij den vrouwen zwaar onder het voortdurende geweld, en onder discriminatie en armoede. In vaak uitzichtloze omstandigheden moeten zij hun kinderen zien te voeden en te kleden. Zij doen dit vooral met kleinschalige landbouwactiviteiten. Partnerorganisatie ERP (Environmental Rehabilitation Program) ondersteunt de meest kwetsbare vrouwen met landbouwtraining en zaaigoed, zodat zij hun productie kunnen verhogen. Komend jaar wil ERP ook 100 vrouwen trainen in het houden van bijen en in het verwerken, verpakken en verkopen van honing. De vrouwen krijgen een eigen bijenkorf. De honing levert deze kwetsbare vrouwen een broodnodige aanvulling op het gezinsinkomen op. De ambitie van ERP is om de armoede van deze 100 vrouwen met 80% terug te dringen.

22-10 Hospice Kajan in Hilversum

 Hospice Kajan is een warm huis met deskundige zorg voor mensen in de laatste levensfase en hun dierbaren. Hospice Kajan draait voor een groot deel op de inzet van vrijwilligers. Dankzij donaties kan het gebouw en de tuin de gewenste huiselijke uitstraling gegeven worden en het verblijf voor de bewoners zo aangenaam mogelijk worden gemaakt.. Dat zit ook in de kleine dingen zoals bloemen in en rondom het huis, kunst aan de wanden, een kopje versbereide soep… Eigenlijk alles wat eraan bijdraagt dat de bewoners en hun familieleden en vrienden zich thuisvoelen.

29-10 Kerk in Actie: Hervormingsdag: open theologisch seminarie in Pakistan

Dit jaar vieren we 500 jaar protestantisme, vijf eeuwen hervorming. Centraal in de collecte staat daarom het vernieuwende werk van het Open Theologisch Seminarie in Pakistan, OTS. In Pakistan vormen christenen een kleine, maar groeiende minderheid. Via cursussen leren jaarlijks vijfduizend studenten en voorgangers meer over het christelijk geloof en de Bijbel. Kerk in Actie-partner OTS ontwikkelt ook lesmaterialen voor zondagsscholen, godsdienstonderwijs op scholen, cursussen discipelschap en zelfs een doctoraalstudie theologie. Veel cursussen en materialen zijn beschikbaar via internet. Dat helpt ook geïnteresseerde moslims en hindoes die meer willen weten over het christendom.

Met deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie, zodat OTS meer voorgangers en vrijwilligers kan opleiden en toerusten. Van harte aanbevolen!

5-11 Kerk in Actie: najaarszendingsweek

Het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong leidt studenten op tot predikant of theologisch docent. Daarnaast biedt het seminarie ook theologische toerusting voor leken. De door Kerk in Actie uitgezonden medewerker Tjeerd de Boer en zijn vrouw Kathleen Ferrier geven les aan het Luthers Theologisch Seminarie waar ruim 560 studenten een opleiding volgen. De studenten komen uit Hong Kong, China en uit andere Aziatische landen zoals Cambodja, Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, Filippijnen en Indonesië. De studenten van buiten Hong Kong zijn vaak al enige tijd werkzaam als gemeentepredikant of theologiedocent en willen hun kennis verdiepen. Door in Hong Kong te studeren, hoeven ze niet naar het Westen en kunnen ze verder studeren binnen hun eigen Aziatische context.

12-11 Kerk in Actie, binnenlands diaconaat: vluchtelingenkinderen

Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum hebben geen eigen kamer, zien dagelijks verdrietige en gespannen volwassenen om zich heen, moeten regelmatig verhuizen en leven voortdurend in onzekerheid of ze mogen blijven. Zij hebben vaak traumatische dingen meegemaakt voor ze naar Nederland kwamen en krijgen in een asielzoekerscentrum nog eens veel te verwerken. Kerk in Actie staat samen met andere organisaties op de bres voor deze kinderen. Zo maakt Kerk in Actie vrolijke vakantieweken voor vluchtelingkinderen, recreatieve en sportactiviteiten in asielzoekerscentra en individuele rechtshulp of juridische bijstand mogelijk. Met uw bijdrage geeft u het dagelijks leven van vluchtelingkinderen kleur.

19-11 Stap verder

‘Stap Verder’ is een samenwerkingsproject van de Sociëteit Afrikaanse Missiën en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer. Veel bewoners van Amsterdam Zuidoost hebben zich als migrant vanuit de rest van Nederland en de wereld in Amsterdam Zuidoost gevestigd. Friezen, Ghanesen, Pakistani, Polen, Brabanders en Surinamers komen hier terecht in een ander soort samenleving, van dorp naar stad, van agrarische samenleving naar dienstverlenende, van een monocultuur naar vele culturen, van zelfvoorzienendheid naar een complexe verzorgingsstaat waarin de overheid je leven reguleert met de bijbehorende bureaucratie. Er zijn drie praktische diaconale taken die worden uitgevoerd: Nederlandse taalles en Taalmaatjes,  een Kenniscentrum en Ondersteuning van ouders en kinderen bij opvoeding en scholing. De kerken in Zuid-Oost zijn talrijk, maar ook versnipperd. De diaconieën zijn druk en wij willen hen daarbij helpen

COLLECTEVERANTWOORDING

Augustus 2017

06-08  Epafras                                             € 106,38

13-08  Zending: Egyptquiz                         € 108,60

20-08  Stichting De Hoop                           € 131,40

27-08  Viore                                                € 121,83

September 2017

03-09 Amnesty International                      €   77,70

10-09 Kerk in actie: Bangladesh en Nepal € 239,20

17-09 Pax                                                    € 124,45

24-09 Voedselbank                                     €   89,60

Allen heel hartelijk dank!

namens het college van Diakenen,

Marry van Haandel

 

De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Blaricum (PGB) heeft een lange en rijke geschiedenis. De inkomsten van de Diaconie vormen de basis voor de mogelijkheid mensen en goede doelen te ondersteunen. Deze inkomsten bestaan uit de (vaak) gulle gaven van onze kerkgangers bij de wekelijkse collectes en uit de inkomsten van het diaconaal vermogen.

Door middel van het centrale collecte rooster van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en met de 40-dagen-aktie van de gezamenlijke kerken in Blaricum, Laren en Eemnes zijn er heel veel goede doelen te bedienen met deze goede gaven. Onderscheid wordt gemaakt waar we het geld voor gebruiken t.w. internationaal, landelijk en plaatselijk.

Wij willen als diaconie niet de ogen sluiten voor nood in ons eigen land en willen daarom meer nadruk gaan leggen op de plaatselijke en landelijke doelen, mede omdat een binding met het doel waarvoor gecollecteerd wordt een steeds belangrijker element vormt in de bereidwilligheid daaraan te schenken. Dit laat onverlet de collectes voor Kerk in Aktie en de 40-dagen-aktie en collectes bij grote rampen. Hiervoor zijn wij altijd bereid daar met onze financiële middelen in bij te dragen en dat ook aan onze begunstigers te vragen.

Wat nu is nu nieuw in ons beleid? Om te beginnen maken wij in onze verdeling over de drie regionale aanwendingen een aanpassing waarbij het aandeel plaatselijk en landelijk groter wordt en daarmee de internationale giften minder zullen worden.

Tevens hebben we besloten om het aantal doelen te beperken en liever twee of drie keer voor hetzelfde doel te collecteren in plaats van maar één keer. Minimale bijdragen betekenen weinig en de betrokkenheid vervaagt als het niet wordt herhaald.

Tenslotte hebben we als diaconie besloten om uit eigen middelen bij te dragen aan de projecten waarvoor wordt gecollecteerd. Dat wil zeggen dat wij de afdracht van de collectes zullen verdubbelen, of zelfs verdrievoudigen. Dit gevoegd bij het feit dat we meerdere malen voor hetzelfde doel collecteren geeft ook serieuze inhoud aan de uiteindelijke bijdrage.

In de eredienst lichten wij iedere week toe waar de collecte voor bedoeld is en wat de reden is dat een dergelijk doel ondersteund is.