Hieronder is de verkorte staat van baten en lasten 2017 van PG te Blaricum opgenomen.

De staat van baten en lasten laat een voordelig saldo zien van € 61.217. De begroting voor 2017 kwam uit opeen klein tekort van € 1.100, derhalve een veel beter resultaat dan begroot. De baten waren hoger door een slotuitkering van het legaat van 2016, door hogere vrijwillige bijdragen, hogere opbrengst uit vermogen en hogere inkomsten uit verhuur van de kerk voor rouw- en trouwdiensten. De kosten waren hoger hoofdzakelijk door de kosten van niet begrote activiteiten, zoals het kerstdiner,de kerst samenzang en de kinderkerstdienst. Al met al een goed resultaat.

De jaarrekening is door de KKA (Kantoor der Kerkelijke Administraties) goedgekeurd en door de Kerkenraad in haar vergadering van 24 mei 2018 vastgesteld. De jaarrekening ligt ter inzage bij ondergetekende. Graag even bericht als u van de gelegenheid tot inzage gebruik wilt maken.

Piet Oldenziel

EEN GOEDE START BEGINT MET HET ONTBIJT

Het is een vroege aankondiging en het gaat over een vroege activiteit: een ontbijt.

Op zondag 16 september (save the date!) willen wij om 9.00 uur met elkaar ontbijten in een tent achter het Achterom.
Ervaring leerde ons dat maaltijden in het algemeen zeer gewaardeerd worden door de Dorpskerkgangers. Dus wij willen na de zomer een goede start maken met een goed ontbijt.

Aanmelding is noodzakelijk met het oog op de inkoop. Dat kan digitaal of via intekenlijsten die in augustus in de Voorhof liggen. De kerkdienst na het ontbijt zal een dienst zijn waarin we veel zingen, met ondersteuning van de cantorij o.l.v. Peter den Ouden. Die dienst zal een kwartier later beginnen dan gebruikelijk. Uiteraard bent u daar ook welkom zonder ontbijt (met ons).

Wij verheugen ons in uw komst!

De ontbijtcommissie:
Bas Reitsma, Karin Nelson, Bram Veerman en ondergetekende.
Een mooie zomer gewenst!
ds. Marnix van der Sijs

Nog net voor de vakanties losbarsten, is de kerkenraad op 28 juni bijeengeweest.

Natuurlijk is teruggeblikt op het afgelopen seizoen, wat waren onze successen, welke minder of niet, wat kunnen we meenemen naar het komende seizoen.

In de vorige Onderweg is al een tipje van de sluier opgelicht met betrekking tot de activiteiten in 2018-2019. Ik verwijs u daar graag naar. Ter aanvulling daarop: er zullen ook vier zondagmiddagconcerten worden gehouden in onze Dorpskerk, twee in het najaar en twee in het voorjaar, en voor de cantorij wordt een masterclass georganiseerd. Net als vorig jaar maken we omwille van het kunnen inspelen op de actualiteit geen activiteitenjaarboekje. Alle activiteiten worden tijdig in Onderweg aangekondigd.

De kerkenraad heeft met instemming kennis genomen van de aanstaande doop van Oscar zoon van Kelly en Coen Ruisendaal - van Deutekom. 

Op voordracht van het college van kerkrentmeesters heeft de kerkenraad besloten onze organist Peter den Ouden ook voor 2019 te benoemen tot cantor van de Dorpskerkcantorij. Daarmee wordt de gewaardeerde inbreng van onze cantorij in de eredienst gecontinueerd.

Ons gemeentelid Gerrit Imhoff gaat per 1 augustus stoppen met de coördinatie van de bezorging van Onderweg voor onze gemeente. Hij heeft er de afgelopen 30 jaar met grote inzet voor gezorgd dat wij ons kerkblad op tijd thuisbezorgd kregen.  Al die jaren rekruteerde hij daartoe vooral middelbare scholieren die voor een vergoeding de bladen rondbrachten. Wij zijn hem daarvoor grote dank verschuldigd. Inmiddels zijn we op zoek gegaan naar een vervanger. Als u denkt:  ik wil daar wel eens per maand een dag tijd aan besteden, meld u dan gerust aan bij voorzitter van de kerkenraad. Tegelijkertijd beraden de kerkrentmeesters zich het het oog op een steeds ouder wordend ledenbestand, over een meer integrale personele inzet van medewerkers en vrijwilligers.

Ook onze gemeente ontkomt niet aan de privacywetgeving. De kerkenraad heeft gesproken over de contouren van het privacybeleid teneinde tot een verantwoorde en voor iedereen duidelijke uitwerking te komen. Daarover later meer.

De kerkenraad wenst u allen mooie zomermaanden, een fijne vakantietijd en, voor wie op reis gaan, een goede reis en behouden thuiskomst. 

Bram Veerman, voorzitter

Waar komt het woord ‘koster’ vandaan?

Koster komt van het Latijnse woord custos, wat ‘bewaker’ betekent. Al vanaf de eerste eeuwen van het Christendom was er een zgn. sleuteldrager, die het kerkgebouw en de inventaris bewaakte. Die taak is in de loop van de tijd uitgebreid, was lange tijd zelfs meer dan een fulltime baan. Tegenwoordig is het vaker een bijbaan of wordt het volledig door vrijwilligers gedaan.

In een oude tekst wordt de taak van de koster als volgt samengevat:

“De Koster een groot man, ten eerste sal hij luien, de kerck sluiten en ontsluiten, Kerckhof en kerck houen van binnen en van buyten, De Psalmen sal hij voor en na de predicatie singen, 't Water tot den Doop sal hij aanbringen, Die prophecyen sal hij stichtelyken lesen, De predikanten en de kerckeraedt ghehoorsaam wesen. Hij sal tot den nachtmael aanschaffen brood ende wijn, Mits tafelen, bancken, croesen, 't geen dat nodig mag sijn. En wanneer de predicanten ter kercke falen, Soo sal hij uytgaan om die op te halen”.

 Houdt u ook van fietsen?

Vindt u het leuk om op met andere gemeenteleden een dagje te fietsen?

Vertrek om tien uur bij de Dorpskerk,genieten van de mooie omgeving enna de thee weer terug bij de kerk. Jan van Vembde heeft, net als vorig jaar, een bijzondere tocht uitgezet. We fietsen naar lunchgelegenheid De Kemphaan, buiten Almere, voor wie niet graag fietst maar er bij wil zijn, sluit u daar aan en eet mee.

Leuk als u meegaat, fijn als u een mailtje stuurt naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of zich bij Jan of mijzelf in de kerk opgeeft.

Eveline Bersma